Usnesení 68. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 68/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 23. 10. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1359/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1360/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci tajemníka MěÚ o plnění úkolu vyplývajícího z usnesení rady města č. 1253/61/RM/24/08/2020 a souhlasí s korekcí zadaného úkolu dle návrhu tajemníka uvedeného v důvodové zprávě tohoto podání.

1361/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výši ročních odměn řediteli ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, řediteli ZŠ 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, ředitelce ZŠ Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace a řediteli Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace za rok 2019 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1362/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm s účinností ode dne 23. 10. 2020 jmenuje členy školské rady při Základní škole Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918643 pana Ing. J. P., bytem Rožnov pod Radhoštěm a pana P. V., bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1363/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci:

1. Společenství vlastníků 875 v Rožnově p. R., se sídlem Jiřího Wolkera 875, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25893807 ve výši 40.000,- Kč na projekt "Oprava fasády bytového domu č. p. 875" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

2. Společenství vlastníků 911 v Rožnově p. R., se sídlem Julia Fučíka 911, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 05735793 ve výši 30.000,- Kč na projekt "Oprava fasády bytového domu č. p. 911" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1364/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci žadateli P - TEAM s.r.o., se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČO 29321514 ve výši 90.000,- Kč na projekt Garden Food Festival dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1365/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu pod čísly 3, 5, 6 a 7a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci.

1366/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím věcného daru, a to Skládacího stanu v hodnotě 6 599 Kč, organizací Středisko volného času, sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov p. R., IČO 75044340, od společnosti Hana Szabova STANKY HAGO, se sídlem Velky Lapas 846, 95104 Velky Lapas, Slovenská republika, IČO 50195000, IĎ DPH: SK 1121316911 dle důvodové zprávy.

1367/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 2 k Provoznímu řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové na ulici Letenská dle důvodové zprávy, jejích příloh a změn projednaných a schválených na jednání rady města uvedených v zápise. Úplné znění aktualizovaného schváleného Provozního řádu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1368/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9 v domě Rožnově pod Radhoštěm s paní L. L. a panem I. L., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

1369/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 64 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1370/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnova pod Radhoštěm rozhodla o podání žaloby o zaplacení pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním městského bytu ve výši 74,- Kč, 2.701,- Kč a 19.314,- Kč s příslušenstvím proti E. V., bytem 756 61 Vigantice, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1371/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 6686-70367/2020 a v pozemku p. č. 729 v k. ú. Tylovice dle geometrického plánu č. 1330-703119/2020 to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu (s mlouva č. 268/2020/OSM).

2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 824 a p. č. 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6695-703103/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu (s mlouva č. 274/2020/OSM).

3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 2359/6 a p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6649-191/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 9 projednávaného bodu (s mlouva č. 275/2020/OSM).

4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení v pozemku p. č. 1126/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6651-82/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 12 projednávaného bodu (s mlouva č. 179/2020/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1372/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti zemního kabelového vedení v městských pozemcích p. č. 344/3 a p. č. 3721/13 k. ú. Rožnov p. R. - část Kramolišov (smlouva č. 272/2020/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1373/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 277/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se stavebníkem Společenství vlastníků 1524 v Rožnově p. R., se sídlem 5. května 1524, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 08295875. Jedná se o stavbu zateplení bytového domu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1261, p. č. 3605/3 a p. č. 3612/1 pro výše uvedenou budovu stojící na pozemku p. č. st. 2296, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1374/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a d oporučuje Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm schv álit návrh na p řekatastrování pozemků a změnu katastrální hranice mezi k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Vidče , vyznačený v příloze č. 8 a č. 9 projednávaného bodu, v rámci zahájené Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části k. ú. Vidče, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1375/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Zimní údržba chemickým materiálem - zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm 11/2020 až 04/2021" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje předloženou nabídku na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., se sídlem Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26820218, DIČ CZ26820218, a uzavření smlouvy č. 240/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1376/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2020/2021 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.

1377/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

3. ukládá vedoucí odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách tohoto bodu jsou součástí tohoto usnesení.

1378/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vzdání se práva města Rožnov pod Radhoštěm na vyúčtování smluvní pokuty v max. výši 2.478,- Kč vůči společnosti Everesta, s. r. o., se sídlem Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 470 01, IČO 25014650 dle Smlouvy o zajištění vzdělávání pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VI.“ ze dne 5. 12. 2019 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1379/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace k vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města na roky 2008-2020 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1380/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o připravovaném programu zasedání zastupitelstva města dle předložené přílohy tohoto bodu a ukládá MěÚ přesunout jednání zastupitelstva města z 3. 11. 2020 na 12. 11. 2020 a zajistit jeho konání formou on-line videokonference.

1381/68/RM/23/10/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 0215/2020/ODKS ze dne 14. 8. 2020, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Národním muzeem v přírodě, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 a Folklórním sdružením Jánošík Brno, z. s. se sídlem Bulharská 2172/122, 612 00 Brno - Královo Pole, IČO 65761707 dle důvodové zprávy a předložené přílohy a schvaluje uzavření tohoto dodatku ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Radim Holiš

místostarosta                     starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 26.10.2020 15:59:17 - aktualizováno 26.10.2020 16:03:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load