Usnesení 70. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 70/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 13. 11. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1384/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1385/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které v útvaru tajemníka přesunuje místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní prezentace města a zařazuje na místo informatika – výpočetní technika v útvaru tajemníka, to vše s účinností od 1. 12. 2020 dle důvodové zprávy. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Touto organizační změnou se nemění průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a zůstává na počtu 189.

1386/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT s.r.o., číslo smlouvy 196/2020/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, PSČ 460 01, IČO 25417657, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1387/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na obnovu a rozšíření Vyvolávacího systému (č. dodatku 161/2020/MIS/1) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Kadlec-elektronika, s.r.o., se sídlem v Brně – Slatina, Hviezdoslavova 55e, PSČ 627 00, IČO 25518402, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 1 smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

1388/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele „Obměna ICT MěÚ Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejich příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou Rada města:

a) schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení k veřejné zakázce,

b) jmenuje členy komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek,

c) ukládá tajemníkovi úřadu zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky,

d) ukládá starostovi města rozhodnout o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace a o změnách členů komise.

Výzva k podání nabídky včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

1389/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala uzavření licenční smlouvy č. 0286/2020/TAJ na nákup propagačních fotografií mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a Mariánem Bérešem, sídlem Jiřího Wolkera 1023, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 71137319 jako autorem dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje její uzavření ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

1390/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá ředitelům základních škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm, aby při zajišťování distančního vzdělávání pro žáky školy se v maximálně možné míře řídili „Metodickými doporučeními MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem“ a "tematickou zprávou České školní inspekce - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“, zejména pak zajistili distanční výuku pro co největší počet žáků školy.

1391/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů na období 2022 a 2023 a rozpočty roku 2021 uvedené v předložené příloze důvodové zprávy pro tyto příspěvkové organizace:

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918678, Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123294, Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694, Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p. R., 5. května 1701, okres Vsetín, IČO 70887659, Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918643, Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918651, Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761, Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376, Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340, Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990317, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430, T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743.

1392/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm povoluje v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Základní škole Záhumení Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918651 výjimku z nejnižšího počtu žáku stanoveného vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1393/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje osobní příplatek ve výši uvedené v důvodové zprávě:

1. Bc. Janě Vaškové, ředitelce Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 64123294

2. Mgr. Jitce Lušovské, ředitelce Základní školy Záhumení Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918651

3. Mgr. Pavlíně Ondryášové, ředitelce Základní školy Koryčanské Paseky Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918643 a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat nové platové výměry uvedeným ředitelkám a předložit je k podpisu starostovi města.

1394/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci týkající se odpuštění či zrušení některých plateb v návaznosti na výskyt onemocnění COVID - 19 dle důvodové zprávy a ukládá finančnímu odboru zařadit do návrhu rozpočtu roku 2021 položku ve výši 1 mil Kč pro podporu cestovního ruchu a služeb.

1395/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o zrušení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie "D" na zhotovení díla "Přírodní zahrada MŠ Radost (ul. Svazarmovská) v Rožnově pod Radhoštěm" z důvodu odstoupení společnosti, která jako jediná předložila nabídku, od výběrového řízení, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1396/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie "D" na zhotovení díla "Přírodní zahrada MŠ 5. května 1527 v Rožnově pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče, kterým je společnost Přírodní zahrady, s.r.o. se sídlem Ostrava-Svinov, Lelkova 814/2, IČO 07910941, a uzavření smlouvy o dílo č. 223/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1397/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie "D" na zhotovení díla "Přírodní zahrada MŠ 1. máje 864 v Rožnově pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče, kterým je společnost Přírodní zahrady, s.r.o., se sídlem Ostrava-Svinov, Lelkova 814/2, IČO 07910941, a uzavření smlouvy o dílo č. 225/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1398/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 285/2020/OSM na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč za 2. místo získané v soutěži "O keramickou popelnici", ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem, sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320 jako dárcem, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1399/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje prodloužení doby trvání nájmu a zvýšení nájemného, dle důvodové zprávy a předložených příloh, u jedenácti bytových jednotek č.

· N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

· N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

· N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

· N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

· N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

· N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

· N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

· N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

· N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

· N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

· N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 11. 2019 se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

1400/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem pozemků p. č. 1565/3 a 1565/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 ve prospěch Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U skansenu, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 71159177, sídlem Meziříčská 1660, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření nájemní smlouvy č. 257/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu U skansenu, Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu a ukládá starostovi města schválenou nájemní smlouvu podepsat. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

1401/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1692/2 o výměře 18.301 m2 v obci a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2035, ve prospěch Fotbalového clubu FC Rožnov pod Radhoštěm, Pod strání 2268, IČ 69211728, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření nájemní smlouvy č. 258/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu a změn uvedených v zápise a ukládá starostovi města schválenou nájemní smlouvu podepsat. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

1402/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 1543/1 v obci a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 4 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou ve prospěch Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 905 v Rožnově p. R., se sídlem Boženy Němcové 905, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 085 13 660, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku č. 260/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek v domě č. p. 905 v Rožnově p. R. jako vypůjčitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu a ukládá starostovi města schválenou smlouvu o výpůjčce pozemku podepsat. Schválená smlouva o výpůjčce pozemku je součástí tohoto usnesení.

1403/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 (ag. č. 319/2018/OSM/2) ke smlouvě o nájmu č. 319/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 2 smlouvy o nájmu je součástí tohoto usnesení.

1404/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 13 (ag. č. 89/2015/OSM/3) ke Smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/161/2004 ze dne 4. 6. 2004 ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 jako nájemcem, spočívající ve stanovení nové výše nájemného, které je upraveno v souladu s podmínkami stanovenými Státním fondem životního prostředí pro dotované vodovodní řady, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 13 je součástí tohoto usnesení.

1405/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Z_ S24_12_8120072484 (GINIS č. 0282/2020/ORM) v rámci stavby „Dům s pečovatelskými byty na ulici Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření této smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1406/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ schvaluje uzavření dodatku č. 4 - 014/2020/ORM/3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností sport cité + s.r.o., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO 04929845 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 4 včetně příloh ve znění uvedeném v příloze č. 1 až 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1407/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí analýzu zpracovanou za účelem vytipování a návrhu nových míst pro umístění stacionárních stojanů pro umístění zařízení na měření rychlosti vozidel v Rožnově pod Radhoštěm a schvaluje umístění nových stacionárních stojanů v těchto lokalitách:

Dolní paseky NE Nábřeží dukelských hrdinů ANO Ul. Radhošťská NE Tylovice - Hážovice ANO 

Rada města ukládá městskému úřadu, odboru investic zajistit veškeré potřebné kroky k přípravě a realizaci veřejné zakázky na umístění nových stacionárních stojanů v odsouhlasených lokalitách.

1408/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala ideovou studii kulturně-architektonické intervence: instalaci k připomenutí historické budovy radnice dle důvodové zprávy a předložené přílohy a schvaluje pokračování aktivit k finální realizaci v roce 2021 v gesci Oddělení kultury a cestovního ruchu OKS.

1409/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 3. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1410/70/RM/13/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o činnosti spolku TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439 uvedené ve Výroční zprávě za rok 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy. 

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 18.11.2020 13:44:29 - aktualizováno 23.11.2020 10:05:49 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load