Usnesení 72. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 72/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 27. 11. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1413/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1414/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které ruší 8 pracovních míst:

2 pracovní místa na odboru strategického rozvoje a projektů v rámci projektu Modernizace a zefektivnění veřejné správy, 1 pracovní místo na odboru investic – samostatný odborný referent, 2 pracovní místa na odboru životního prostředí a výstavby – 1 pozice administrativy a 1 pozice samostatného odborného referenta v oddělení výstavby, 1 pracovní místo na odboru obecní živnostenský úřad – samostatný odborný referent v oddělení kontrolně-správní agendy, 1 pracovní místo na odboru dopravy – samostatný odborný referent – silniční správní úřad, 1 pracovní místo na sociálním odboru – samostatný odborný referent – sociální kurátor,

a tímto snižuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, ze 189 na 181 míst, to vše s účinností od 1. 1. 2021 dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1415/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 21 ks počítačů All In One“, kterým je dle výsledku e-aukce konané dne 23. 11. 2020 společnost Scenario s. r. o., se sídlem Pohraniční 1435/86, Ostrava, PSČ 703 00, IČO 29462177 a uzavření kupní smlouvy číslo 0292/2020/MIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Scenario s. r. o., dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1416/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Rozvojový a koncepční plán MIS, TKR a 1.GPON Města Rožnov pod Radhoštěm na období 2020, 2021 a 2022 – 2030 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.  

1417/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření:

1. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Spisová služba – nadstavby, č. 0148/2019/MIS/1, na pořízení SW modulů Elektronická podatelna/výpravna a SpS Service pro hosting, ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu

2. dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Spisová služba – nadstavby, č. 0149/2019/MIS/1, na zajištění technické podpory, ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Geovap, spol. s r. o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO 15049248 jako zhotovitelem/poskytovatelem dle důvodové zprávy. Schválené dodatky jsou součástí tohoto usnesení.

1418/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele mateřských škol projednala a bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v průběhu vánočních prázdnin 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1419/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost MŠ Na Zahradách, IČO 70918678, se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "MŠ Na Zahradách") dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 21182 ze dne 12. 12. 2013 uzavřené mezi MŠ Na Zahradách a společností Vodafone Czech Republic a.s. IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 v rozsahu uvedeném v předložené žádosti.

1420/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie "D" na zhotovitele díla "Přírodní zahrada MŠ Radost (ul. Svazarmovská) v Rožnově pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. Schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a jejich přílohách.

2. Schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění jejich kvalifikace.

3. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky.

4. Ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky.

5. Svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, jsou součástí tohoto usnesení.

1421/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

1. schvaluje vzorovou smlouvu č. 288/2020/OSM o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2021 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu,

2. svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv (včetně jejich změn a ukončení) podle tohoto vzoru s původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a

3. pověřuje vedoucí odboru správy majetku k podepisování smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm dle schváleného vzoru.

1422/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky „Revitalizace bytového domu na ulici Kulturní 1779,1780 v Rožnově pod Radhoštěm" schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0086/2020/OSM ze dne 1. 9. 2020, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí, IČO 28645006 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 1 včetně přílohy ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1423/72/RM/27/11/2020

Rada města projednala a bere na vědomí informaci o doručení cenové nabídky společnosti FCC Česká republika, s.r.o., týkající se instalace systému identifikace sběrných nádob pro svoz komunálního a separovaného odpadu prostřednictvím technologie RFID, dle důvodové zprávy a předložených příloh, a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm učinit další kroky vedoucí k pořízení tohoto systému.

1424/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 289/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě uložení vodovodního řadu v pozemku p. č. 2204/7 a p. č. 2205/2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 6729-7166/2020, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1425/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje propachtování vodohospodářského majetku města Rožnov pod Radhoštěm v tomto rozsahu:

A) kanalizační stoky:

v k.ú. Rožnov p.R

· ulice Pod Kozincem - o délce 19,82m DN 250 a o délce 164,86m DN 300,

· Sokolovna II etapa, o délce 276m DN 250,

· ulice Příčná - lokalita Rybníčky, o délce 103,45m DN 250,

· ulice Slezská - lokalita Rybníčky, o délce 60,9m DN 250,

· ulice Na Pařeničkách, o délce 254,05m DN 250,

· ulice Palackého 1 část, o délce 115m DN 300.

v k.ú. Tylovice (Horní Dráhy) –

· výkup H., o délce 69,26m DN 250,

B) vodovodní řady:

v k.ú. Rožnov p. R.

· ulice Pod Kozincem, o délce 167,5m DN 80,

· Sokolovna II etapa, o délce 118m DN 80,

· Na Pařeničkách, o délce 121m DN 80,

· ulice Láň (výkup K.), o délce 174,5m DN 90,

v k.ú. Tylovice

· lokalita Horní Dráhy (výkup H.), o délce 54,94m DN 80,

· lokalita Kramolišov -(výkup D.), o délce 114,5m DN 100,

který je vyznačen v přílohách č. 1-8 projednávaného bodu, vše ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652 a uzavření pachtovní smlouvy č. 291/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652 jako pachtýřem, ve znění uvedeném v příloze č. 11 projednávaného bodu, za účelem provozování výše uvedeného vodohospodářského majetku města Rožnov pod Radhoštěm v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pachtovní smlouvou se ruší Smlouva o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/161/2004 ze dne 04. 06. 2020 ve znění dodatků č. 1 - 13. Schválená pachtovní smlouva je součástí tohoto usnesení.

1426/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje propachtování vodohospodářského majetku města Rožnov pod Radhoštěm v tomto rozsahu:

vodovodní řady:

v k.ú. Rožnov p. R.

· Horní Paseky PE DN 100 - Horní Paseky o délce 2,175m,

· Horní Paseky PE DN 80 - Horní Paseky o délce 310m,

· VDJ Písečný - Dolní Paseky - propojení vodovodů – o délce 2338m, DN 150, DN 100, DN 80 a DN 50,

který je vyznačen v přílohách č. 9 a č. 10 projednávaného bodu, vše ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČO 47674652 a uzavření pachtovní smlouvy č. 290/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČO 47674652 jako pachtýřem, ve znění uvedeném v příloze č. 12 projednávaného bodu, za účelem provozování výše uvedeného vodohospodářského majetku města Rožnov pod Radhoštěm v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Schválená pachtovní smlouva je součástí tohoto usnesení.

1427/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 1152/7 k. ú. Rožnov p. R. - Koryčanské Paseky (smlouva č. 177/2020/OSM/10).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1428/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní K. M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 9. 10. 2020 na prodloužení platnosti Plánovací smlouvy ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ č. 303/2017/OSM uzavřené dne 21. 12. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm schválit prodloužení plánovací smlouvy do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ a předložit ho k projednání do Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.

1429/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o opakovaném vyhlášení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele díla „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm II“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce včetně jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“)

2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek,

3. ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace, o změnách členů a náhradníků komise a o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1430/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava komunikace a nový přechod pro chodce na ulici Partyzánská, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost COBBLER s.r.o., se sídlem Zašová 633, 756 51 Zašová, IČO 46578463 dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o dílo č. 0273/2020/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COBBLER s.r.o., ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1431/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o možnosti vybudování městské haly v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1432/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o možnosti získání dotace z budoucí dotační podpory pro výzvu v rámci dotačního titulu 2 = Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1433/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o zpracovaném dokumentu - Studie využitelnosti budov Letenská a Stefanium - dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1434/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o štědrovečerní večeři pro seniory dle důvodové zprávy.

1435/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala předloženou žádost o poskytnutí záštity uvedenou v příloze projednávaného bodu a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm nad akcí „Handmade market – vyrobeno s láskou“, která proběhne 19. prosince 2020.

1436/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 12. 2020 dle předložené přílohy tohoto bodu a ukládá MěÚ zajistit toto zasedání distanční formou.

1437/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 12. 2020 změnu platového výměru ředitele T – klubu, kulturní agentury, příspěvková organizace, IČO 44740743 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu oddělení kultury a CR odboru kanceláře starosty zpracovat nový platový výměr, předložit jej k podpisu starostovi města a zajistit jeho předání řediteli.

1438/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení a provoz software pro elektronické řízení porad“ jednomu uchazeči, a to společnosti Datron, a.s. se sídlem v České Lípě, Vachkova 3008, PSČ 471 01, IČO 43227520 dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření:

1. smlouvy o dílo č. 0295/2020/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Datron, a.s. jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu a

2. dodatku č. 1 servisní smlouvy č. 0307/2019/MIS/1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Datron, a.s. jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu.

Schválená smlouva o dílo a dodatek č. 1 jsou součástí tohoto usnesení.

1439/72/RM/27/11/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost J. T., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm o uzavření Plánovací smlouvy ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu na p. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ a souhlasí, aby z důvodu již dokončené stavby veřejné infrastruktury vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Tylovice, lokalita ul. Za Hážovkou nebyla s žadatelkou uzavřena Plánovací smlouva, ale po zkolaudování stavby veřejné infrastruktury vodovodního řadu a splaškové kanalizace a předložení všech dokladů dle "Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury" byla Radě města Rožnov pod Radhoštěm předložena J. T. žádost o projednání výkupu vybudované veřejné infrastruktury vodovodního řadu a splaškové kanalizace, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 30.11.2020 13:21:24 - aktualizováno 22.12.2020 10:13:53 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load