Usnesení 76. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 76/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1450/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1451/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 1. 1. 2021 do funkce vedoucí odboru občansko správních přestupků Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Mgr. Hanu Škývarovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1452/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:

1. zřizuje na odboru kanceláře starosty jedno nové pracovní místo asistentky vedení a

2. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 179,

to vše s účinností od 1. 3. 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1453/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o zrušení veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele „Obměna ICT MěÚ Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejich příloh.

1454/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 zvýšení ceny Základní programové TV nabídky TKR Města Rožnov pod Radhoštěm ze současných 220,- Kč za měsíc na 250,- Kč za měsíc dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1455/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1527, IČO 70918694 (dále jen „MŠ 5. května 1527“) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky MŠ 5. května 1527 uvedené v důvodové zprávě.

1456/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje ředitelům školských příspěvkových organizací a řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm mimořádnou odměnu za úspěšné splnění zvlášť významného pracovního úkolů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1457/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výši roční odměny řediteli Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace za rok 2019 dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

1458/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli Ing. Martinu Hrnčárkovi, bytem Kopřivnice na projekt "Oprava nátěru fasády Nádražní 189 Rožnov p. Radhoštěm" ve výši 20.000,- Kč a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 pro příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem.

1459/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 v rozsahu 354 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

1460/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 6 426,- Kč na úhradu nákladů na stravování žáků příspěvkovou organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761 od společnosti Women for Women, se sídlem Vlastislavova 152/4 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1461/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10 000 Kč, určeného na nákup dataprojektoru organizací MŠ 1. Máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 64123294 od společnosti ROBE lighting s.r.o. IČO 64088791, Adresa: Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1462/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatků č. 5 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou

 a vyúčtováním zemního plynu č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM, č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM uzavřených dne 22. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v přílohách č. 5 až 8 projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

1463/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 2/2006/OSM/DIL (agendové číslo 4/2015/OSM/1) ze dne 31. 1. 2006 na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 7 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností FCC Česká republika, s. r. o., sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1464/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v městském bytovém domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s instalací kamery napojené na kamerový systém provozovaný Městskou policií Rožnov pod Radhoštěm monitorující veřejné prostranství před domem č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm.

1465/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o žádosti paní J. U., o odkoupení bytu B17-518 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1466/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

1. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s manželi J. a V. Š., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm

2. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní M. P., bytem Rožnov pod Radhoštěm,dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 a schválené smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 5 a 6 jsou součástí tohoto usnesení.

1467/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje

1. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N85-816 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. N3-301 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s manželi J. a T. D., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm

2. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N3-301 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. N85-816 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní J. J., bytem Rožnov pod Radhoštěm,

dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 a schválené smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 5 a 6 jsou součástí tohoto usnesení.

1468/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v městském bytovém domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 417 v tomto domě dle důvodové zprávy a předložených příloh a neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem V. H..

1469/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v městském bytovém domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje dání výpovědi nájmu bytu č. 316 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm stávajícím nájemcům K. V. a J. V. bytem Rožnov pod Radhoštěm. Schválená výpověď ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1470/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 29. 6. 1992 s manžely V. a J. K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 3 ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1471/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje opravu oplocení na pozemku p. č. 211/1 v k. ú Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví M. N., bytem Rožnov pod Radhoštěm dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“, a důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření „Smlouvy o opravě oplocení“ č. 279/2020/OSM mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a M. N. jako vlastníkem pozemku p. č. 211/1, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená Smlouva o opravě oplocení je součástí tohoto usnesení.

1472/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 260 k. ú. Tylovice - ul. Nezdařilova (smlouva č. 177/2020/OSM/12). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1473/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm:

• pozemku p. č. 569 - ostatní plocha, mez, stráň

• pozemku p. č. 565/1 - ostatní plocha, neplodná,

vyznačených v katastrálním snímku, který je přílohou č. 2 projednávaného bodu,

• části pozemku p. č. 561/3, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 561/23 o výměře 809 m2 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p. č. 573/1, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 573/24 o výměře 2207 m2 vedeného jako lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 500-70783/2020, který je přílohou č. 3 projednávaného bodu,

to vše v k. ú. Hážovice, ve prospěch žadatele společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o., se sídlem Horní Paseky 2664, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

1474/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

1. bere na vědomí studii doplnění projektu projektové dokumentace Náměstí 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, studie i projekt zpracované firmou ellement architects s.r.o. dle důvodové zprávy a předložených příloh

2. ukládá Odboru investic zajistit zapracování studie do projektové dokumentace DUR + DSP Náměstí 1. máje V Rožnově pod Radhoštěm projekční firmou ellement architects s.r.o.

3. ukládá Odboru investic zajistit na základě upravené projektové dokumentace Náměstí 1. máje V Rožnově pod Radhoštěm inženýrskou činnost a zajistit k danému projektu stavební povolení.

4. ukládá Odboru investic projekt upravit s požadavky dotačního titulu IROP21+ období 2021 až 2027.

1475/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č.0255/2020/ORM ze dne 09. 10. 2020 na vypracování projektové dokumentace (PD) řešící napojení nemovitostí na vodovod pro veřejnou potřebu v rámci stavby „Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky, vodovodní přípojky - DUR“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO 00577758 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1476/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 0307/2020/ORM o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a ze stavebního povolení vydaného v rámci projektu „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako postupitelem a Vodovody a kanalizacemi Vsetín a.s. se sídlem Jasenická1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 jako postupníkem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1477/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu "Revitalizace panelového sídliště Koryčanské Paseky"

1. schvaluje zadání koncepční studie "Revitalizace panelového sídliště Koryčanské paseky" dle předložené přílohy č. 1.

2. schvaluje vystavení objednávek na pořízení koncepční studie "Revitalizace panelového sídliště Koryčanské paseky" v ceně 50 000 Kč bez DPH za jednu studii na tyto subjekty:

· XTOPIX architekti s.r.o., sídlem Újezd 427/28, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 03780961,

· Ing. arch. Pavel Klein, sídlem Kroftova 35, 616 00 Brno, IČO 72385120,

· Atelier per partes s.r.o., sídlem Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 06968368

3. schvaluje členy komise pro hodnocení koncepčních studií "Revitalizace panelového sídliště Koryčanské paseky" ve složení uvedeném v přeložené příloze č. 6.

1478/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související, číslo sml. 0302/2020/ORM, v rámci stavby „Přístavba městské knihovny na ul. Bezručova na parc. 1429/1 v katastru Rožnov pod Radhoštěm“, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem a společností GasNet, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Kliše, PSČ 400 01, IČO 27295567 jako vlastníkem plynárenského zařízení, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1479/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.0261/2020/ORM ze dne 07. 10. 2020 na realizaci díla „Kolmé parkovací stání ul. Horská – EDEN, Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností SEMITA-DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČO 03829707 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru investic zařadit částku nutnou k realizaci díla do návrhu rozpočtového opatření roku 2021 a dát příkaz k zahájení prací až po jeho schválení zastupitelstvem města.

1480/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o probíhající výstavbě v lokalitě „Balkán“ (k. ú. Tylovice) ve vazbě na zapsanou „Územní studii lokality „Balkán“ v Rožnově pod Radhoštěm; listopad 2017“ a v souvislosti s tím:

1. souhlasí s návrhem postupu při usměrňování výstavby v lokalitě „Balkán“ dle důvodové zprávy,

2. schvaluje vzor Dohody o rozvoji území v lokalitě „Balkán“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu

3. pověřuje městského architekta projednáním podmínek výstavby a zájmů města v lokalitě „Balkán“ s jednotlivými stavebníky a přípravou Dohody o rozvoji území v lokalitě „Balkán“ dle schváleného vzoru a důvodové zprávy.

Schválený vzor Dohody o rozvoji území v lokalitě „Balkán“ je součástí tohoto usnesení.

1481/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

1. bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt "Retence sportovního areálu ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm" v rámci 144. výzvy Operačního programu životní prostředí dle důvodové zprávy,

2. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace dle bodu 1 a

3. ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k jejímu podání a další administraci.

1482/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o stavu přípravy podkladů pro chystanou veřejnou zakázku pro nový územní plán dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1483/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

1. bere na vědomí informaci o možnosti podpory obnovy místních komunikací v podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8230A dle důvodové zprávy a předložených příloh

2. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm – II. etapa“ v rámci dotačního titulu dle bodu 1 a

3. ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k jejímu podání a další administraci.

1484/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

1. bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt "Odstranění chodníku podél I/35 v Rožnově pod Radhoštěm" v rámci vyhlášené výzvy OPŽP č. 05_20_144 dle důvodové zprávy,

2. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace dle bodu 1 a

3. ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k jejímu podání a další administraci.

1485/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o možnosti pronájmu parkovacích míst v majetku města za účelem zřízení nabíjecí stanice elektromobilů dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí se záměrem zřízení nabíjecí stanice a ukládá odboru strategického rozvoje a projektů připravit k projednání v radě města variantní návrh umístění nabíjecích stanic pro elektromobily na území města Rožnov pod Radhoštěm.

1486/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb II.“ č. 0299/2020/ODSR ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Český institut efektivního managementu, z.ú., se sídlem Chlístov 31, 25601 Benešov, IČO 03805964 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1487/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje podklady pro vyhlášení ideové soutěže na budoucího spolupořadatele  gastro eventu pro rok 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 1 a č. 2. Rada města ukládá úkol Oddělení kultury a cestovního ruchu OKS danou ideovou soutěž vyhlásit v lednu 2021.

1488/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace k projektu revitalizace nádražní budovy v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a schvaluje vypracování žádosti na úpravu vnitřních prostor budoucího dopravního uzlu Rožnov pod Radhoštěm se záměrem budoucího pronájmu.

1489/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za 3 čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1490/76/RM/18/12/2020

Rada Města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o umístění zařízení, č. dohody 0264/2020/MP, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983 jako pronajímatelem dle důvodové zprávy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

1491/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody o narovnání č. 297/2020/MP ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem P. Z., bydlištěm Frenštát pod Radhoštěm jako vlastníkem budovy č. p. 1653 umístění na p. č. st. 2568, ul. Meziříčská v obci a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1492/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala přejmenování stávajících autobusových zastávek s názvem "Loana" umístěných na silnici I/35 na ulici nábřeží Dukelských hrdinů u pěší lávky přes řeku Bečvu a před budovou knihovny v obci Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a navrhuje přejmenování těchto autobusových zastávek na nový název "Knihovna". Rada města ukládá odboru dopravy MěÚ podat žádost o přejmenování zastávek na Krajský úřad Zlínského kraje v termínu do 31. 1. 2021.

1493/76/RM/18/12/2020

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z Komise životního prostředí dle předložené přílohy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 22.12.2020 12:05:03 - aktualizováno 22.12.2020 21:38:18 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load