Usnesení č.67. z Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 67/2020 města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 9. 10. 2020 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů. 1340/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.   1341/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala postup valorizace nájemného a aktualizace smluv o nájmu městských bytů a a) schvaluje vzorové texty dodatků ke smlouvám o nájmu bytu ve znění přílohy č. 2 až 8 projednávaného bodu, b) ukládá odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit dodatky s jednotlivými nájemci dle schválených vzorů, c) svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm pravomoc rozhodnout o uzavření dodatků dle schválených vzorů s jednotlivými nájemci d) pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm k podpisu dodatků dle schválených vzorů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené vzorové dodatky jsou součástí tohoto usnesení.   1342/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na změnu nájemní smlouvy o nájmu jedenácti bytových jednotek č. N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75 N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76 N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77 N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82 N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83 N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100 N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101 N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102 N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103 N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105 N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106, všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm uzavřené se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532 spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 31. 12. 2021 a zvýšení nájemného dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit dodatek k nájemní smlouvě k projednání radou města.   1343/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 3+0 č. B8-305 v domě č. p. 2330. na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.   1344/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní J. T. a panem R. T., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat   1345/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: 1. manželé R. S. a D. S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 1142/5 a přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1337-565/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 262/2020/OSM). 2. manželé Ing. J. H. a Ing. J. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení plynovodní přípojky v pozemku p. č. 1773/4 a v pozemku p. č. 4850 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6706-258/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 265/2020/OSM). 3. manželé Ing. J. K. a MUDr. B. K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5610-80/2014 ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu (smlouva č. 267/2020/OSM). 1346/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu části městského pozemku p. č. 1306/1, odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6564-243/2019 jako p. č. 1306/4 za pozemek p. č. 1306/2 ve vlastnictví pana R. M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a vyznačené v situačním snímku, který je přílohou č. 2 projednávaného bodu a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu s ujednáním o předkupním právu a výhradě zpětné koupě k pozemku p. č. 1306/4 k projednání zastupitelstvem města, dle důvodové zprávy.   1347/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4 a 7 projednávaného bodu s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 - uložení zemního kabelového vedení v městských pozemcích p. č. 998/8, p. č. 1459/1, p. č. 3728/25 a p. č. 3728/71 k. ú. Rožnov p. R. (ul. Meziříčská), smlouva č. 177/2020/OSM/8, - uložení zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 404/1 k. ú. Dolní Bečva (golfové hřiště), smlouva č. 177/2020/OSM/9, - uložení zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 1152/19 k. ú. Rožnov p. R. (Koryčanské Paseky), smlouva č. 177/2020/OSM/10. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.   1348/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti Valašská rally s.r.o., provozovna: Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČO 07713614 ze dne 1. 9. 2020 "o udělení povolení průjezdu rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská rally 2021 v katastru města Rožnov pod Radhoštěm" a nesouhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky výše uvedené akce na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.   1349/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě „Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov pod Radhoštěm“ č. 221/2005/OSM/DIL ze dne 24. 11. 2005, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností FCC Česká republika, s.r.o., sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČO 45809712 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.   1350/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ schvaluje uzavření dodatku č. 3 - 014/2020/ORM/3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností sport cité + s.r.o., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO 04929845 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 3 včetně příloh ve znění uvedeném v příloze č. 1 až 3 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.   1351/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání souhlasí s koordinovaným postupem řešení železničního přejezdu P 7426 v žel km 12,162 při vjezdu do průmyslového areálu ze silnice I/35 v Rožnově pod Radhoštěm, kde je investorem Správa železnic, státní organizace, a dopravní situace okolo železničního přejezdu včetně napojení průmyslového areálu a ulice Zuberské na silnici I/35, kde je investorem Město Rožnov pod Radhoštěm. V případě, že obě stavby nebudou realizovány současně, souhlasí rada města se změnou komunikace v Zuberské ulici na hlavní silnici po dobu, než bude dokončena rekonstrukce křižovatky ze strany Města Rožnov pod Radhoštěm.   1352/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání schvaluje variantu č. 1 přípravy dalšího kola zákonné veřejné zakázky na realizaci akce "Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - stavba" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru investic do zadávacích podmínek zapracovat podněty č. 1 nerealizace vybavení kuchyně, varianta č. 4 záruka na zařízení s vlastními záručními listy podle skutečné délky záruky a variantu č. 5 uplatnění zálohy uvedené v důvodové zprávě a takto upravenou zadávací dokumentaci předložit radě města ke schválení.   1353/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova zeleně na ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm“ v rámci výzvy č. 141 Operační program Životní prostředí dle důvodové zprávy.   1354/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa“ v rámci výzvy 4/2020, Národní program životní prostředí, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.   1355/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje: a) uzavření příkazní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příkazníkem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., sídlem 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, jako příkazcem b) uzavření příkazní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příkazníkem a společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., sídlem Moravská 1787, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, jako příkazcem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.   1356/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko postupovat dle závěru Právního stanoviska ke Smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt "Čistá řeka Bečva" a ke Smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu "Čistá řeka Bečva II", které je přílohou tohoto podání a týká se záměru změny Smluv o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt Čistá řeka Bečva (1. etapa) na základě aktualizované výše dobrovolných příspěvků jednotlivých účastníků projektu Čistá řeka Bečva dle skutečných nákladů na realizaci a dle výše dotací.   1357/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie "C" na stavební práce s názvem „Sportovní hřiště na sídlišti 1. máje, Rožnov pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je OPEN RE-ECO, s. r. o., sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČO 27796477, a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce č. 276/2020/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 2 až 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.   1358/67/RM/09/10/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavíranou mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a členem dozorčí rady společnosti, panem Ing. Zdeňkem Šteklem, ve znění uvedeném v příloze tohoto bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.   Mgr. Kristýna Kosová Ing. Radim Holiš místostarosta starosta   _________ Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání
Vytvořeno 12.10.2020 15:48:00 - aktualizováno 12.10.2020 16:05:23 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load