Usnesní 58. Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 58. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 10. července 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1176/58 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 1177/58 projednala informaci o provozu ICT Technologického centra (TC) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá útvaru tajemníka zajistit obměnu TC formou financování na splátky (leasing). 1178/58 bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ: 70918651 paní Mgr. Jany Flesarové a souhlasí se změnou termínu skončení funkce k datu 31.7.2020, dle důvodové zprávy a její přílohy. 1179/58 jmenuje s účinností od 1. 8. 2020 Mgr. Jitku Lušovskou trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651, a ukládá odboru školství a sportu vystavit jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené základní školy a starostovi města toto jmenování podepsat. 1180/58 1. schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Dalimile Čechové, při prvním ukončení výkonu práce na pracovním místě ředitelky ve výši uvedené v důvodové zprávě, 2.schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Mgr. Radmile Máchové, při prvním ukončení výkonu práce na pracovním místě ředitelky ve výši uvedené v důvodové zprávě, 3. schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Mgr. Janě Flesarové, při prvním ukončení výkonu práce na pracovním místě ředitelky ve výši uvedené v důvodové zprávě. 1181/58 schvaluje - platový výměr ředitelce Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Mgr. Pavlíně Ondryášové dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu předložit jej k podpisu starostovi města, - platový výměr ředitelce Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Bc. Janě Vaškové dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu předložit jej k podpisu starostovi města. 1182/58 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Tylovice 1877, Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh VAE THERM, spol. s.r.o., IČ: 61973815, Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o dílo č. 0095/2020/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – VAE THERM, spol. s.r.o.. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 1183/58 projednala žádost společnosti P-TEAM s.r.o., se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČ: 29321514 ze dne 4. 6. 2020, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 29. 7. 2020 - 2. 8. 2020 vždy od 10:00 do 19:00 hod v souvislosti s pořádáním akce „Garden Food Festival“ v lokalitách: Masarykovo náměstí, městský park – horní a dolní část a plocha mezi domy č. p. 1000 a 1059, na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli. 1184/58 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/87 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení zemního kabelového vedení VN a optické infrastruktury do pozemků ve vlastnictví města uvedených v obrázku č. 1a, 1b. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1185/58 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 191/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků 1656 v Rožnově p.R, se sídlem Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25897471 (stavba zastřešení vchodu s přesahem stavby nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 973/2 pro budovu bytového domu č. p. 1656 stojící na pozemku p. č. st. 3600, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Meziříčská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1186/58 schvaluje uzavření smlouvy mezi manžely M. , oba bytem Brno jako vlastníky služebného pozemku p.č. 750/2 v k.ú. Tylovice a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti dešťové kanalizace města umístěné v pozemku p.č. 750/2 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1329 - 25/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 171/2020/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1187/58 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: 1) Obec Valašská Bystřice, se sídlem Valašská Bystřice č.p. 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 00304352, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodního řadu v pozemku p.č. 723/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6623-7408/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 168/2020/OSM). 2) Manželé S. oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 2576/15 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5610-81/2014 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 178/2020/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1188/58 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 3637/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a označené jako pozemek p.č. 3637/17 o výměře 53 m2 dle geometrického plánu č. 6662-141/2020, který je přílohou tohoto usnesení, ve prospěch manželů J. , oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 1189/58 schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v uzavření smlouvy č. 195/2020/OSM o provedení rekonstrukce komunikace III/48612 a to mezi společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599 jako zhotovitelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1190/58 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm uvedeného v příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 11.5.2020 a 17.6.2020 uvedeného v příloze č. 3. a č. 4 důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města. 1191/58 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nová parkovací stání v areálu ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm“ schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci této zakázky, kterým je společnost ANTE, spol. s r.o., se sídlem Pod Pekařkou 1086/27., PSČ 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ: 46345761, a uzavření smlouvy o dílo č. 049/2020/ORM na tuto zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností ANTE, spol. s r.o dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1192/58 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Propojovací cyklotrasa od kruhového objezdu na ulici 5.května ke křižovatce Nádražní – Pivovarská v Rožnově pod Radhoštěm“ schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci této zakázky, kterým je společnost ANTE, spol. s r.o., se sídlem Pod Pekařkou 1086/27., PSČ 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ: 46345761, a uzavření smlouvy o dílo č. 047/2020/ORM na tuto zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností ANTE, spol. s r.o dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1193/58 schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1139/2020-SML717/2759-20/N/Hra (GINIS č.180/2020/ORM), v rámci investiční akce „Městský elektronický informační systém - parkování v Rožnově p. R.“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00, IČ:70890013 jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1194/58 schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0451/20 (GINIS č.188/2020/ORM), v rámci investiční akce „Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov p. R.“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem, Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90, IČ: 70891320 jako vlastníkem pozemku a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zlín, K majáku 5001, PSČ 761 23, IČ: 70934860, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1195/58 schvaluje v rámci projektu RESTRAT uzavření: 1. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 006/2020/ODSR „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast energetiky“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ENERGO-ENVI, s.r.o., se sídlem Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5, IČO 29054672 jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 2. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0007/2020/ODSR „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a sdružením RADDIT consulting s.r.o. – vedoucí společník sdružení „RADDIT-EKOTOXA“, se sídlem Fojtská 574, Krmelín 739 24, IČ: 27811221 jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, 3. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0030/2020/ODSR „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se sídlem Moravská 758/95, 700 300 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 28576217 jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválené dodatky jsou součástí tohoto usnesení. 1196/58 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodavatele služeb s názvem „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část V.“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh pro část V. veřejné zakázky a podmínky zadávacího řízení části V., b) jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení v souladu s § 127 zákona. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace, šablony dokumentů pro přípravu nabídky, smlouva o zajištění vzdělávání včetně přílohy smlouvy č. 1 Specifikace kurzů včetně rozpočtu, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 1197/58 schvaluje v rámci projektu RESTRAT uzavření: 1.) dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 253/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení - část I.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Everesta, s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001, IČO 25014650 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 2.) dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 254/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení - část II.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 27208371 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, 3.) dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 255/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část III.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 27208371 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy, 4.) dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 256/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení - část IV.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 27208371 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. 5.) dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 258/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VI.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Everesta, s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001, IČO 25014650 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy, 6.) dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 259/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VII.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 27208371 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy, 7.) dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 260/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VIII.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 27208371 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy. Schválené dodatky jsou součástí tohoto usnesení. 1198/58 schvaluje v rámci projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0252/2019/ODSR „Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ANTE, spol. s r.o., se sídlem Pod Pekařkou 1086/27, 1470 00 Praha 4 - Podolí, IČ: 46345761 jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. 1199/58 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodavatele služeb s názvem „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm – část lI. Odborné vzdělávání v oblasti komunikace s veřejností“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací podmínky obsažené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh b) jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace včetně příloh, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 1200/58 projednala a bere na vědomí informace o aktivitách související s přípravou akce Garden Food Festival 2020 a v souvislosti s konáním této akce: 1) Schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku č. 0193/2020/ODKS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a společností P-TEAM, s.r.o. se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01, Jihlava, IČ: 29321514 jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je výpůjčka části pozemku p. č. 1474/1, p. č. 1474/3, p. č. 1473/1, p. č. 3619/1, p. č. 3564/2 a p. č. 1002/22, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou od 29. 7. 2020 od 6:00 h do 3. 8. 2020 do 10:00 h. Schválená smlouva o výpůjčce je součástí tohoto usnesení. 2) Schvaluje poskytnutí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše nad akcí Garden Food Festival 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 3.. 1201/58 rozhodla o vyhlášení veřejné soutěže mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Soutěž na jednotný vizuální styl města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s touto veřejnou soutěží rada města: a) schvaluje Pravidla soutěže včetně jejích příloh, b) jmenuje členy hodnotící poroty soutěže a jejich náhradníky uvedené v Pravidlech soutěže, c) ukládá vedoucímu oddělení kultury a cestovního ruchu odboru kanceláře starosty zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné soutěže a d) svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách Pravidel soutěže a o změnách členů a náhradníků hodnotící poroty. Schválená Pravidla soutěže ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 1202/58 bere na vědomí informace týkající se kulturně kreativního odvětí a vyhlášeného dotačního programu: Voucheru asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II. a schvaluje aktivity vedoucí k podání žádosti v gesci Odboru kanceláře starosty a Odboru strategického rozvoje a projektů. 1203/58 bere na vědomí zřízení pracovní skupiny pro oblast místní ekonomiky dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

  starosta města místostarosta města

Vytvořeno 13.7.2020 12:29:57 - aktualizováno 13.7.2020 12:45:50 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load