Usnesení 100. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 100/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 17. 9. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1939/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1940/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci městského úřadu o průběhu plnění úkolu uloženého usnesením č. 1860/95/RM/23/07/2021 dle důvodové zprávy a po projednání ruší své usnesení č. 1860/95/RM/23/07/2021 ze dne 23. 7. 2021 a ukládá městskému úřadu informovat obec Horní Bečva, že její žádosti ze dne 18. 5. 2021 nelze vyhovět.

1941/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 4 900 Kč určeného na stravné pro děti organizací Základní škola Pod Skalkou sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761, od společnosti Women for Women, o.p.s. , IČO 24231509 sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1942/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 18 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1943/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 33 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1944/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a D. K. a M. K., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1945/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej částí pozemku p. č. 404/1, oddělených a nově označených dle geometrického plánu č. 2268-35/2021, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 404/3 o výměře 291 m2 a pozemek p. č. 404/4 o výměře 186 m2, vše v k.ú. Dolní Bečva, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvy k projednání zastupitelstvem města.

1946/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje propachtování pozemku p. č. 2294/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 731 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za účelem zemědělského pachtu ve prospěch pana Marcela Drápala, se sídlem Dolní Paseky 1449, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 03717518, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření pachtovní smlouvy č. 200/2021/OSM mezi panem Marcelem Drápalou, IČO 03717518, a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená pachtovní smlouva je součástí tohoto usnesení.

1947/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem částí pozemku p. č. 3619/2 o celkové výměře 36 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v příloze č. 1 projednávaného bodu, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., IČO 45274649, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření nájemní smlouvy č. 145/2021/OSM mezi ČEZ, a.s., IČO 45274649 a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

1948/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci vyhlášeného záměru na pronájem garáží v bytových domech na ulici Kulturní čp. 1779 a čp. 1780 v Rožnově pod Radhoštěm projednala nabídky podané k záměru dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje přidělení:

1. garáže č. 1/1779 - manželům L. a J. N., oba trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

2. garáže č. 4/1779 – J. K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

3. garáže č. 6/1780 – M. N., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

4. garáže č. 8/1780 - manželům K. a M. M., oba trvale, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Městský úřad písemně vyrozumí zájemce, kteří podali nabídky, o výsledku výběrového řízení a připraví nájemní smlouvy na pronájem garáží k projednání a schválení radě města.

1949/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka 1 ks osobního vozidla pro městskou policii“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise, kterým je společnost AUTOCENTRUM LUKÁŠ s.r.o., Masarykova 752, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26824108, a ukládá finančnímu odboru městského úřadu zajistit výběr poskytovatele leasingu dle důvodové zprávy.

1950/100/RM/17/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zpracované připomínek od občanů k revitalizaci sídliště Koryčanské Paseky dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu zastřešit organizaci navazujícího veřejného projednání a další úkony spojené s celkovou revitalizaci sídliště.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 20.9.2021 16:18:15 - aktualizováno 20.9.2021 16:20:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load