Usnesení 102. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 102/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 1. 10. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1954/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1955/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o účasti ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm ve Výzvě MŠMT č. 02_18_063 – Šablony II a ve Výzvě MŠMT č. 02_20_080 Šablony III dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s jejich zapojením do uvedených výzev za podmínek, že nedojde ke střetu zájmů ředitele školy, školského zařízení coby zaměstnance se zájmy právnické osoby, jejímž je statutárním zástupcem, a zároveň obsah pracovní náplně v předmětném dokumentu bude odlišný od pracovní náplně ředitele školy.

1956/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území dle předložené přílohy č. 1, a to pro tyto příspěvkové organizace:

1. Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918678,

2. Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 64123294,

3. Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918694,

4. Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1701, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70887659,

5. Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60990376,

6. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918643,

7. Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918651,

8. Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60990384,

9. Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 45211761,

10. Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 75044340.

Rada města ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkovou organizací dle vzoru v předložené příloze č. 2.

1957/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 1. 10. 2021 na dobu určitou do 30. 11. 2021 Ing. Martina Hrnčárka, na vedoucí pracovní místo ředitele Sport Rožnov, příspěvková organizace se sídlem Moravská 1787, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 1087 2345 dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 6 a v souvislosti s tímto jmenováním schvaluje dohodu o sjednání kratší pracovní doby a platební výměr uvedené v předložených přílohách č. 7 a 8.

1958/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 10/2007/OSM (v GINIS pod č. 294/2021/OSM/1) o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako místem zpětného odběru a společností ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 273 73 231 jako provozovatelem kolektivního systému, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení.

1959/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 1666/86 ze dne 09.04.2021 a schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků p. č. 211/12 o výměře 8 m2 a p. č. 211/13 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p. č. 212/5 o výměře 4 m2 ve vlastnictví J. V. trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnnou smlouvu, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1960/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření nájemních smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a těmito nájemci:

1. J. K., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na pronájem garáže označené 4/1779 o výměře 17,82 m2 nacházející se v přízemí domu čp. 1779 na pozemku p. č. st. 3945 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu (smlouva č. 218/2021/OSM).

2. manželé K. M. a M. M., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na pronájem garáže označené 8/1780 o výměře 17,82 m2 nacházející se v přízemí domu čp. 1780 na pozemku p. č. st. 3946 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 219/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1961/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o návrhu na prodej celého pozemku p. č. 819/7 o výměře 1.012 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch K. Z., trvalým bytem 756 53 Vidče a zároveň koupi pozemku p. č. 2354/4 ve vlastnictví společnosti ISG Czech Development and Financial a.s., IČO 25816411, se sídlem Wenzigova 1861/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, bude-li vyvázán z věcných břemen a pozemku p. č. 818 ve vlastnictví pana P. Z., 756 53 Vidče a pozemku p. č. 2018/3 ve vlastnictví společnosti JAKO REAL s.r.o., IČO 27815790, Wenzigova 1861/7, Nové Město, 12000 Praha 2, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit vyhlášení záměru na prodej části městského pozemku k projednání radou města a kupních smluv k projednání zastupitelstvem města, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

1962/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm", zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,

3. ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

1963/102/RM/01/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm" zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,

3. ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 4.10.2021 15:48:58 - aktualizováno 4.10.2021 15:51:30 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load