Usnesení 104. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 104/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 18. 10. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesením č. 1966/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesením č. 1967/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Dodávka 40 ks počítačů All In One“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru kanceláře starosty městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídek včetně příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1968/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele, zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm III.“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci včetně jejích příloh,

2. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek,

3. ukládá vedoucí odboru kanceláře starosty městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1969/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:

a) zřizuje místo samostatného odborného referenta v odboru školství a sportu,

b) stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 182,

to vše s účinností od 1. 11. 2021 dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3. Rada města v souvislosti s výše uvedenými organizačními změnami ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

usnesením č. 1970/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu platového výměru Bc. Lence Pernicové, ředitelce Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918678 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a ukládá starostovi města tento platový výměr podepsat.

usnesením č. 1971/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele mateřských škol projednala a bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v průběhu vánočních prázdnin 2021 dle důvodové zprávy.

usnesením č. 1972/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v předložené příloze č. 1 pod čísly 1, 2, 3, 4 a 5 a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12. 11. 2020 a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem.

usnesením č. 1973/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje navýšení provozního příspěvku školským příspěvkovým organizacím zřizovaných městem dle předložené přílohy č. 1 a ukládá odboru školství a sportu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit ke schválení rozpočtové opatření na následující zasedání zastupitelstva města dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.

usnesením č. 1974/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace MŠ 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694 (dále jen "MŠ 1527"), ukládá dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů MŠ 1527 odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 110.000,- Kč s termínem do 30. 11. 2021.

usnesením č. 1975/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola 1. máje 1153, se sídlem 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123294 (dále jen "MŠ 1. máje 1153"), ukládá dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů MŠ 1. máje 1153 odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 110.000,- Kč s termínem do 30. 11. 2021.

usnesením č. 1976/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, J. Wolkera 1144, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990317 (dále jen "Hasiči RpR") ukládá dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Hasiči RpR odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 190.000,- Kč s termínem do 30. 11. 2021.

usnesením č. 1977/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1978/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve vazbě na své usnesení č. 1911/98/RM/03/09/2021 projednala informaci o proběhlém nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy a předložených příloh a pověřuje energetika města Ing. Jana Cieslara podepisováním pokynů k fixačním krokům k nákupu elektrické energie v případě nepřítomnosti starosty města i jeho zástupce.

usnesením č. 1979/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 226/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 998/8, p.č. 1459/1, p.č. 3728/25 a p.č. 3728/71 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 6860-703157/2021.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1980/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti zemního kabelového vedení v městských pozemcích p. č. 2799/2, p. č. 2803/2 a p. č. 3648/4 k.ú. Rožnov p. R. - ul. Pod Chlacholovem (smlouva č. 177/2020/OSM/32).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1981/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. II.", která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1982/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Zimní údržba chemickým materiálem - zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm 11/2021 až 04/2022" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje předloženou nabídku na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.,se sídlem Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26820218, DIČ CZ26820218, a uzavření smlouvy č. 221/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1983/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o postupu při přípravě investiční akce "Jižní město - Tyršovo nábřeží, RpR" a předloženou cenovou nabídku zhotovitele schválené architektonické studie "Jižní město - Tyršovo nábřeží" Ing. arch. Ondřeje Stolaříka, Fr. Šrámka 2548/30, 709 00 Ostrava, IČO 01617494 na projednání zpracované studie formou žádosti o vyjádření a formou společného projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a s majiteli a správci inženýrských sítí (SIS), dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy formou vystavení objednávky na projednání zpracované studie formou žádosti o vyjádření a formou společného projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a s majiteli a správci inženýrských sítí (SIS), se zhotovitelem architektonické studie "Jižní město - Tyršovo nábřeží" Ing. arch. Ondřejem Stolaříkem, Fr. Šrámka 2548/30, 709 00 Ostrava, IČO 01617494 v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a to za cenu ve výši 79.200,-Kč (zhotovitel není plátce DPH) s termínem vyhotovení do 120 dnů od podpisu objednávky.

usnesením č. 1984/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve vazbě na své usnesení č. 1717/88/RM/14/05/2021 projednala předložený návrh Smlouvy o dílo s uvedenou cenou za vyhotovení projektové dokumentace pro společné stavební řízení v rámci akce "Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky - etapa 1-část A" od společnosti Atelier Per partes s.r.o., Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 06968368, schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu kategorie "D" dle části III. Výjimky ze směrnice, bodu 1., dle důvodové zprávy a předložených příloh, souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro společné stavební řízení v rámci akce "Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky - etapa 1-část A", a to jednomu uchazeči společnosti Atelier Per partes s.r.o., Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 06968368 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1985/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. sml. 21_SOBS01_4121847594 (GINIS č. sml. 0227/2021/ORM) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1986/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci podlimitní veřejné zakázky „Územní plán Rožnov pod Radhoštěm“ schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky, kterým je dle důvodové zprávy a předložených příloh společnost Atelier Kontext s. r. o., Nad Zámečkem 385/39, 150 00 Praha 5, IČO 10844252, a uzavření smlouvy č. 042/2021/ODSR na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Smlouva může být uzavřena až po přijetí rozpočtového opatření zastupitelstvem města, které schválí finanční částku vyplývající ze smlouvy č. 042/2021/ODSR pro následující roky jako mandatorní výdaj. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1987/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o možnosti vzájemné spolupráce mezi městem Kysucké Nové Mesto (jako vedoucím partnerem malého projektu) a městem Rožnov pod Radhoštěm (jako hlavním přeshraničním partnerem malého projektu) prostřednictvím malého projektu v rámci Operačního programu INTERREG V-A SK - CZ - FOND MIKROPROJEKTOV v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními) dle důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města výše uvedenou spolupráci schválit.

usnesením č. 1988/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s podáním žádosti na získání finančního příspěvku od společnosti ČEZ, a. s. za reklamní plnění v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu 2021“ dle důvodové zprávy.

usnesením č. 1989/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření podlicenční smlouvu č. 0223/2021/ODKS na poskytnutí fotografií ve znění uvedeném v předložených přílohách mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem podlicence a spolkem Cyklostezka Bečva, z.s., se sídlem Velký Týnec, Boční 551, IČO 22851593 jako nabyvatelem podlicence dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 1990/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, ruší pověření Mgr. Martina Drápala výkonem práva na informaci ve vztahu k této společnosti a pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. paní Ing. Lenku Střálkovou dle důvodové zprávy. Rada města ukládá pani Ing. Lence Střálkové sledovat průběžně činnost společnosti a o zjištěných skutečnostech informovat radu města.

usnesením č. 1991/104/RM/18/10/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2021/2022 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

 ________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 20.10.2021 9:40:09 - aktualizováno 20.10.2021 9:45:18 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load