Usnesení 105. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 105/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 1. 11. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesením č. 1992/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesením č. 1993/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výši roční odměny řediteli Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace za rok 2020 dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

usnesením č. 1994/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci vedoucího finančního odboru MěÚ o možnosti uložení volných finančních prostředků města u bankovních ústavů dle důvodové zprávy a po projednání ukládá vedoucímu finančnímu odboru jednat s bankovními ústavy o dočasném zhodnocení volných finančních prostředků.

usnesením č. 1995/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm uvedeného v předložené příloze č. 1 dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 30. 8. 2021 uvedeného v předložené příloze č. 2 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a předpisů města.

usnesením č. 1996/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky

· kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních poplatcích,

· místním poplatku ze psů,

· místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

· místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,

dle důvodové zprávy a předložených příloh a doporučuje zastupitelstvu města tyto obecně závazné vyhlášky vydat.

usnesením č. 1997/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, dle důvodové zprávy a předložené přílohy a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.

usnesením č. 1998/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na změnu nájemní smlouvy o nájmu jedenácti bytových jednotek č.

· N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

· N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

· N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

· N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

· N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

· N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

· N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

· N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

· N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

· N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

· N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm uzavřené se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532 spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 31. 12. 2022 a zvýšení nájemného dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města ukládáMěstskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit dodatek k nájemní smlouvě k projednání radou města.

usnesením č. 1999/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu bytu č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a M. S. a B. S., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 2000/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v bytovém domě č.p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy a neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N39-526 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem.

usnesením č. 2001/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 11 a č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesením č. 2002/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+0 č. 314 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesením č. 2003/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve vazbě na usnesení zastupitelstva města č. 10/18/ZM/14/09/2021 schvaluje pro dům č.p. 1443 na ulici Moravská umísťování zájemců o byt v počtu osob 1-4 v první prioritě v pečovatelském režimu, dle důvodové zprávy.

usnesením č. 2004/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o petici Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1687 a 1688 na ulici Valašská v Rožnově pod Radhoštěm a o způsobu jejího vyřízení, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesením č. 2005/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o návrhu dopravního řešení dostupnosti areálu "Bytové domy Na Výsluní" stavebníka společnosti Výsluní s.r.o., se sídlem Bořetická 2668/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO 08541728 dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s návrhem dopravního řešení včetně chodníku při zrušení jeho kolmého zalomení a úzké komunikace dle zákresu uvedeného v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pokračovat v jednáních se stavebníkem dle výše uvedeného.

usnesením č. 2006/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informace týkající se nových způsobů platby za parkování a možnosti zřízení dalších ploch placeného stání, dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu zabezpečit úkony spojené s realizací navrhovaných opatření.

usnesením č. 2007/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zpracovanou Koncepci parkování na sídlištích Koryčanské Paseky a Láz dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesením č. 2008/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 1190700537 (0237/2021/ODSR) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Přírodní zahrada MŠ 5. května 1527" ve znění uvedeném v předložené příloze mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 jako poskytovatelem podpory dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 2009/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 1210200001 (0235/2021/ODSR) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Zlepšení kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v předložené příloze mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 jako poskytovatelem podpory dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesením č. 2010/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 1600/83/RM/26/02/2021 a souhlasí s novým rozdělením oblastí v samostatné působnosti mezi starostu a místostarosty města za účelem koordinace činností městského úřadu a příspěvkových organizací města takto:

Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města:

· Oddělení územního plánování

· Oddělení majetkoprávní

· Odbor životního prostředí a výstavby

· Odbor kanceláře starosty

· T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace

· Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

· Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a 2. místostarostou

· Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a starostou

· Odbor školství a školské příspěvkové organizace mimo oblast sportu

Oblast svěřená do působnosti 2. místostarosty města:

· Odbor investic

· Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm

V přímé působnosti starosty města zůstává:

· Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní

· Odbor strategického rozvoje a projektů mimo oddělení územního plánování

· Sociální odbor

· Útvar tajemníka

· Odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy

· Odbor dopravy

· Odbor vnitřního auditu

· Městská policie Rožnov pod Radhoštěm

· Oblast sportu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svěřilo místostarostům města zajišťování úkolů v samostatné působnosti ve výše uvedených oblastech, a to včetně podpisového oprávnění místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených oblastech.

usnesením č. 2011/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala petici proti případnému odvolání Bc. Stanislava Zlámala z funkce jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1, souhlasí se zněním odpovědi uvedené v předložené příloze č. 2 a pověřuje Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města podpisem této odpovědi a zabezpečením jejího odeslání členům petičního výboru.

usnesením č. 2012/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za období 01 - 09 2021 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesením č. 2013/105/RM/01/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 208 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s L. B., bytem v Rožnově pod Radhoštěm, a to na dobu tří měsíců.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 3.11.2021 12:17:53 - aktualizováno 5.11.2021 8:05:51 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load