Usnesení 106. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 106/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 12. 11. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2014/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2015/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 40 ks počítačů All In One“, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterým je dle výsledku e-aukce konané dne 4.11.2021 společnost NEXTCOMP, spol. s r.o., se sídlem Stodolní 851/4, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 25392204 a uzavření kupní smlouvy číslo 0234/2021/MIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem NEXTCOMP, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2016/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů na období 2023 a 2024 a rozpočty roku 2022 uvedené v předložené příloze projednávaného bodu pro tyto příspěvkové organizace:

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918678, Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123294, Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694, Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p. R., 5. května 1701, okres Vsetín, IČO 70887659, Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918643, Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918651, Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761, Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376, Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340, Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990317, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430, T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743.

usnesení č. 2017/106/RM/12/11/2021

Rada města ukládá odboru školství a sportu připravit na jednání zastupitelstva města dodatek ke zřizovací listině Střediska volné času Rožnov p. R., příspěvková organizace dle předložené důvodové zprávy.

usnesení č. 2018/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 209/2021/OSM/1) ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. 209/2021/OSM ze dne 13.09.2021 ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a příspěvkovou organizací T klub - kulturní agentura, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2019/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 210/2021/OSM/1) ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. 210/2021/OSM ze dne 13.09.2021 ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Středisko volného času Rožnov p. R., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340 jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2020/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4 a 7 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 

- uložení zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 975/1 v k.ú. Rožnov p. R., smlouva č. 177/2020/OSM/33 v příloze č. 1 projednávaného bodu,

2. M. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení přípojky splaškové a dešťové kanalizace v městském pozemku p. č. 753 v k.ú. Tylovice, smlouva č. 177/2020/OSM/36 v příloze č. 4 projednávaného bodu,

3. P. J., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení plynovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 1002/32 v k.ú. Rožnov p. R., smlouva č. 177/2020/OSM/35 v příloze č. 7 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2021/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na změnu nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 269/2018/OSM na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházející se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, za účelem komerčního využití, umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí uzavřené dne 9. 1. 2019 ve znění dodatku č. 1 (ag. č. 269/2018/OSM/1) ze dne 10. 6. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2021 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Darjou Jirouškovou, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 42034345 jako nájemcem, spočívající ve změně doby trvání nájmu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 2 na změnu nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání k projednání radou města.

usnesení č. 2022/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní K. M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 1. 11. 2021 o prodloužení platnosti Plánovací smlouvy ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ č. 303/2017/OSM uzavřené dne 21.12.2017 ve znění dodatku č. 1 (ag. č. 303/2017/OSM/1) ze dne 17.12. 2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm schválit prodloužení plánovací smlouvy do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ a předložit ho k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2023/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/8 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a M. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (ul. Tvarůžkova). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2024/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 238/2021/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Jedná se o stavbu oplocení na pozemku ve vlastnictví města p. č. 1617/1 v k. ú. Rožnov p. R. pro zabezpečení areálu Kolibiska. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2025/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v pořízení nového žacího traktoru Kubota G261HD-48, a to od společnosti LIPKA HQ s.r.o., U Siberie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 26841665, dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření kupní smlouvy č. 0252/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností LIPKA HQ s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2026/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu Provozního řádu veřejného parkoviště Mlýnská dolina na ulici Palackého s účinností od 1. prosince 2021, dle důvodové zprávy a přílohy projednávaného bodu. Úplné znění aktualizovaného Provozního řádu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2027/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu "Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3“ projednala a schvaluje uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby "Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3“ č. SML/0528/20 (GINIS č. 0201/2021/ORM) se společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, dle důvodové zprávy. Schválená Dohoda bude zástupcem města podepsána až po zapojení akce jako položky v rozpočtu města pro rok 2022. Schválená Dohoda ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2028/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, č. sml. Z_S14_12_8120082955 (GINIS č. sml. 0246/2021/ORM) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva bude zástupcem města podepsána až po zapojení akce jako položky v rozpočtu města pro rok 2022. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2029/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 126/2021/ORM ze dne 05. 08. 2021 (ag. č. dodatku 126/2021/ORM/1) v rámci investiční akce „Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743 -1746 na ulici Vítězná“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INGDOP s.r.o. se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 60775530 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2030/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci č. 4102465308 (agendové č. 245/2021/ODSR) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a společností ČEZ, a. s. se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČO 45274649 jako objednatelem dle důvodové zprávy

2. pověřuje vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů podepsáním této smlouvy a předávacího protokolu

3. svěřuje MěÚ, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodnutí o případné změně termínu rozsvícení stromku v případě zásahu tzv. vyšší moci dle uzavřené smlouvy.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2031/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možné postupu z kategorie C*** do kategorie B v rámci agendy MA 21 dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání:

1. souhlasí se zájmem města vstoupit do kategorie B a s přihlášením města k obhajobě kategorie B v roce 2022

2. ukládá odboru strategického odboru a projektů MěÚ připravit tento bod k projednání v zastupitelstvu města

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit zájem města o postup do kategorie B a přihlášení města k obhajobě kategorie B v roce 2022.

usnesení č. 2032/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Platební automat“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je CROSS Zlín, a. s., sídlem Hasičská 397, 763 02 Zlín, IČ 60715286, a uzavření kupní smlouvy č. 0173/2021/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2033/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2034/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu:

1) navrhnout do funkce přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 - 2026 Ing. Věru Coufalovou a Ing. Michaelu Wrobelovou, DiS.

2) navrhnout a zvolit do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 2022 – 2026 tyto stávající přísedící: Hanu Mikeškovou, Františka Mitáše, Blanku Špinarovou a Bc. Pavla Vránu

usnesení č. 2035/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření podlicenční smlouvy č.0228/2021/ODKS na poskytnutí fotografií ve znění uvedeném v předložených přílohách mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem podlicence a Wander Book s.r.o. sídlem Hodkovická 20/20, 46006 Liberec, IČO 07662301 jako nabyvatelem podlicence dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2036/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 3. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2037/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2038/106/RM/12/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z Komise sociální dle předložené přílohy.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Jiří Pavlica

místostarostka starosta

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.11.2021 8:48:25 - aktualizováno 16.11.2021 8:50:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load