Usnesení 108. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 108/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 26. 11. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2042/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2043/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje ředitelům školských příspěvkových organizací a řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm mimořádnou odměnu za úspěšné splnění zvlášť významného pracovního úkolů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2044/108/RM/26/11/2021

Rada Města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost organizace Iskérka o.p.s, se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 286 47 912 o návratnou finanční výpomoc ve výši 600 000 Kč uvedenou v přeložené příloze č. 1 a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm požadovanou návratnou finanční výpomoc ve výši 600 000 Kč organizaci Iskérka o.p.s. poskytnout. Rada města ukládá městskému úřadu připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci k projednání v zastupitelstvu.

usnesení č. 2045/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje vzorovou smlouvu č. 262/2021/OSM o zapojení do systému odpadového hospodářství města Rožnova pod Radhoštěm včetně ceníku služby ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu,

2. svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv (včetně jejich změn a ukončení) podle tohoto vzoru s původci komunálního odpadu vznikajícího při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob,

3. pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem smluv o zapojení do systému odpadového hospodářství města Rožnova pod Radhoštěm dle schváleného vzoru.

usnesení č. 2046/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. SOD 0116/2021/OSM/1) ke smlouvě č. SOD 0116/2021/OSM na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti objektu MěÚ na ul. Letenská 1918 v Rožnově pod Radhoštěm – část 1. –zateplení budovy“, uvedeného v příloze č. 5 projednávaného bodu, se společností RADEKOV spol. s r. o., sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41035933 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2047/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje prodloužení doby trvání nájmu a zvýšení nájemného, dle důvodové zprávy a předložených příloh, u jedenácti bytových jednotek č.

N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, a uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.11.2019 se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2048/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 4 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2049/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Dodatku č. 4 (ag. č. 319/2018/OSM/4) ke smlouvě o nájmu č. 319/2018/OSM ze dne 13.12.2018, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 1000, PSČ 756 61, IČO: 48390453, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, spočívající v prodloužení doby nájmu do 31.12.2022, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2050/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 (ag.č. 32/2021/OSM/2) Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů č. 172/2011/OS a nové Obchodní podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny na ČMKB (Českomoravské komoditní burze Kladno) ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi společností FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO: 26439573, jako dohodcem pro obchodování Elektřiny na ČMKB a městem Rožnov pod Radhoštěm jako zájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený Dodatek č. 2 a Obchodní podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny na ČMKB jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2051/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření nájemních smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a těmito nájemci:

1. manželé J. N. a L. N., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na pronájem garáže označené 1/1779 o výměře 17,82 m2 nacházející se v přízemí domu čp. 1779 na pozemku p. č. st. 3945 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu (smlouva č. 247/2021/OSM).

2. M. N., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na pronájem garáže označené 6/1780 o výměře 17,82 m2 nacházející se v přízemí domu čp. 1780 na pozemku p. č. st. 3946 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 248/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2052/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 3564/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6870-947/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 255/2021/OSM).

2. manželé Ing. J. P. a Bc. P. P., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 561/10 a p. č. 561/13 v rozsahu části "B" geometrického plánu č. 503-707156/2020 a pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 561/10 v rozsahu části "A" geometrického plánu č. 503-707156/2020, to vše v k. ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 256/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2053/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 3628/2 o výměře 52 m2, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, a dle situačního snímku uvedeného v příloze č. 5 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 3628/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města ve prospěch manželů Ing. R. T. a Z. T., oba trvale bytem 742 21 Kopřivnice dle důvodové zprávy a př íloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu k proj ednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2054/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje "Smlouvu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. VaK/126/2021" ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu (ag. č. 251/2021/OSM) uzavíranou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 za účelem úpravy práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2055/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/10 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností VÝSLUNÍ s.r.o., Bořetická 2668/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3615/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Lesní) ve vlastnictví města, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2056/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností VÝSLUNÍ s.r.o., Bořetická 2668/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO 08541728 jako budoucím oprávněným ze služebnosti přípojky dešťové kanalizace v městských pozemcích p. č. 2063/2 a p. č. 2123/3 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Lesní (smlouva č. 258/2021/OSM), dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2057/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 259/2021/OSM v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem jako budoucím povinným a společností VÝSLUNÍ s.r.o., Bořetická 2668/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO 08541728 jako investorem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 jako budoucím oprávněným, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (přeložení vodovodu do městského pozemku p. č. 3615/2 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Lesní). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2058/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 75,3 m a splaškové kanalizace v délce 90,2 m uložených v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě ul. Sluneční do vlastnictví města, od vlastníků:

•  manželé Ing. P. K. a Ing. L. K., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

•  R. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

•  J. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví příslušnou smlouvu s vlastníky vybudované veřejné infrastruktury a předloží ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2059/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022/2021/ORM ze dne 11.06.2021, č. dodatku 022/2021/ORM/1, v rámci investiční akce „SILNICE III/4867: KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK-1“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 01 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2060/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o programu "Podnikni to" nabízeném společností Business support institute z. s., IČO 08533300 dle důvodové zprávy a předložené přílohy a po projednání ruší svůj úkol uložený městskému úřadu usnesením č. 1874/96/RM/06/08/2021.

usnesení č. 2061/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 1190700602 (0257/2021/ODSR) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Přírodní zahrada MŠ 1. máje 864" ve znění uvedeném v předložené příloze mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 jako poskytovatelem podpory dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2062/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o prvním reportu aktivit Akčního plánu 2022-2025 dle důvodové zprávy a její přílohy.

usnesení č. 2063/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci realizace projektu "Vznik nových prostor školní družiny ZŠ Záhumení" projednala informaci o probíhající přípravě žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu - 16. výzva "MAS Rožnovsko, z.s. - IROP - Vzdělávání" dle důvodové zprávy, s podáním žádosti o dotaci souhlasí a ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k jejímu podání v rámci 16. Výzvy "MAS Rožnovsko, z.s. - IROP - Vzdělávání".

usnesení č. 2064/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní Ing. Moniky Kaličinské, se sídlem Na Potoku 570, 756 54, Zubří, IČO 07550740 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Handmade market - vyrobeno s láskou konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 4. 12. 2021.

usnesení č. 2065/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2066/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2067/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o dílo a smlouvy licenční č. 0249/2021/ODKS ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednavatelem díla a nabyvatelem licence a Bc. Alešem Pilařem, Podhoří 25/510, Valašské Meziříčí 757 01, Danielem Vašutem, Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 a Břetislavem Vaškem, se sídlem Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČO 48741396 jako autory díla a poskytovateli licence, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2068/108/RM/26/11/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odstoupení od kupní smlouvy č. 0173/2021/ODSR uzavřené dne 22. 11. 2021 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 60715286 jako prodávajícím dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ zajistit bez zbytečného odkladu doručení odstoupení společnosti CROSS Zlín, a.s.

Mgr. Kristýna Kosová                        Ing. Jiří Pavlica

  místostarostka                                        starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 29.11.2021 16:03:58 - aktualizováno 29.11.2021 16:06:18 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load