Usnesení 109. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 109/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 3. 12. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2069/109/RM/03/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2070/109/RM/03/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Odborná studie dopravního napojení průmyslové zóny Zubersko", zadávané dle směrnice zadavatele č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – kategorie „D“, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a jejím přílohám,

b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

c) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace,

d) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

e) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm – odboru správy majetku rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změně členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam uchazečů ve znění uvedeném v předložených přílohách, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2071/109/RM/03/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje

a) vzorový text dohody o zrušení příkazní smlouvy o obstarání záležitosti na zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí pro vodovodní přípojky v rámci investiční akce „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu,

b) ukládá odboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dohody o zrušení příkazní smlouvy o obstarání záležitosti dle schváleného vzoru s jednotlivými zájemci o zrušení příkazní smlouvy

c) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm – odboru investic pravomoc rozhodnout o uzavření dohody o zrušení příkazní smlouvy o obstarání záležitosti dle schváleného vzoru mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a jednotlivými zájemci o zrušení příkazní smlouvy o obstarání záležitosti,

dle důvodové zprávy.

Schválená vzorová dohoda je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2072/109/RM/03/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o závěrech hodnotících komisí veřejných zakázek v rámci projektu "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" a projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519" dle důvodové zprávy a předložených příloh a

a) doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm souhlasit s uvolněním kulturní rozpočtové rezervy ve prospěch investice „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519,

b) doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm posoudit uvolnění kulturní rozpočtové rezervy ve prospěch investice „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“,

c) navrhuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm uložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm a Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm úkol hledat další zdroje financování obou investičních akcí.

d) v rámci jednotlivých veřejných zakázek souhlasí se zveřejněním anonymizovaných údajů o všech nabídkových cenách uchazečům, kteří v dané veřejné zakázce podali cenovou nabídku

usnesení č. 2073/109/RM/03/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 0254/2021/ODKS ve znění uvedeném v předložené příloze č.1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako sponzorovaným a Innovative Sensor Technology, s.r.o. , sídlem Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 61945056 jako sponzorem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 6.12.2021 16:21:47 - aktualizováno 6.12.2021 16:23:11 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load