Usnesení 111. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 111/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 17. 12. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2076/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze Rady města.

usnesení č. 2077/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje umístění elektronické úřední desky u budovy MěÚ na Masarykově náměstí a jejího kolmého umístění k fasádě, v provedení na samostatném stojanu posazeném na zemi, v černé barvě s odstraněním stávajících vitrín, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2078/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 1. 1. 2022 do funkce vedoucího odboru školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Martina Beníčka dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2079/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o současném stavu plnění úkolů a povinností na úseku požární ochrany na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a ukládá městskému úřadu zpracovat právní analýzu aktuální situace a předložit ji radě města do 30.4.2022.

usnesení č. 2080/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které

1. v odboru kanceláře starosty ruší oddělení kultury a cestovního ruchu, včetně pracovního místa vedoucího oddělení kultury a cestovního ruchu

2. mění název odboru školství a sportu na nový název odbor školství a kultury

3. přeřazuje stávající pracovní místa ze zrušeného oddělení kultury a cestovního ruchu do odboru školství a kultury a to:

·3 samostatné odborné referenty z turistického informačního centra (TIC)

·2 průvodce - Jurkovičova rozhledna

·1 samostatného odborného referenta - destinační manažer, u kterého dochází ke změně názvu pracovního místa na nově cestovní ruch/destinační manažer

4. zřizuje nové místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní agenda kultury v odboru školství a kultury

5. zřizuje nové oddělení školství a sportu v odboru školství a kultury, včetně nového pracovního místa vedoucího oddělení školství a sportu

6. přeřazuje pozice z odboru školství a sportu do nového oddělení školství a sportu a to:

·2 pozice školního psychologa

·1 pozici samostatného odborného referenta s pracovní náplní samospráva ve školství a sportu

·1 pozici samostatného odborného referenta s pracovní náplní státní správa a samospráva ve školství, dotační systém, agenda příspěvkových organizací, u které dochází ke změně názvu pracovního místa nově na státní správa a samospráva ve školství

7. v odboru školství a sportu ruší pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní správa ve školství,

a to vše s účinností od 1. 2. 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh. 

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje přerozdělení činností v rámci odboru kanceláře starosty a odboru školství a kultury v rozsahu dle předložené přílohy č. 4 a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválení organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Organizační změnou nedochází ke změně stanoveného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

usnesení č. 2081/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 270/2021/OSK o kompletním zajištění běžeckého závodu v rámci akce „T-mobile olympijský běh 2022“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 25268708 jako objednatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené znění smlouvy je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2082/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti grillfood s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 074 82 566 ve výši 18 000 Kč na projekt Veřejná ledová plocha pro Rožnov dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro příjemce individuální dotace.

usnesení č. 2083/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 20. - 22. prosince 2021 na Základní škole Videčská, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace IČO 60990376, Základní škole Koryčanské Paseky, příspěvková organizace, IČO 70918643, Základní škole Záhumení, příspěvková organizace, IČO 70918651 a Základní škole Pod Skalkou, příspěvková organizace IČO 45211761 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2084/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm pro účely funkce dotační komise dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm (PZ/01): 

1. odvolává z funkce člena dotační komise sportovní pana Ing. Martina Drápala a novým členem jmenuje Ing. Jiřího Pavlicu,

2. odvolává z funkce člena dotační komise Rady seniorů pana Ing. Jana Kučeru a novým členem jmenuje Ing. Jiřího Pavlicu,

3. odvolává z funkce člena dotační komise Zdravého města a MA 21 pana Ing. Radima Holiše a novým členem jmenuje Mgr. Kristýnu Kosovou.

usnesení č. 2085/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 aktualizaci č. 1 Pokynu Rady města Rožnov pod Radhoštěm č. P-RM/05 (dříve č. 2/2019) - "Zásady pro stanovení platových tarifů a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům škol a školských zařízení a Hasičského sboru města zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v příloze tohoto podání.

usnesení č. 2086/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje stanovení významných pracovních úkolů pro roční hodnocení pracovní výkonnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm a řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace pro rok 2022 a maximální výši jejich ročních odměn pro rok 2022 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2087/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se stanoviskem Krajské hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918651, se sídlem Záhumení 1180, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, které spočívá ve snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze 75 na 52, a to s účinností od 1. 1. 2022 a ukládá odboru školství a sportu podat žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.

usnesení č. 2088/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 a společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, ukládá jednatelům obou společností zajistit společně veškeré úkony nutné k realizaci převodu části společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. - střediska "zimní stadion" do společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., a to formou „odštěpení sloučením“ podle § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, s rozhodným dnem k 1. 1. 2022, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Rada města ukládá jednatelům obou společností předložit průběžnou informaci o plnění tohoto úkolu radě města nejpozději do 31. 3. 2022.

usnesení č. 2089/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021 v rozsahu 357 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2090/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatků č. 6 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM, č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM uzavřených dne 22. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v přílohách č. 9 až 12 projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2091/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě č. 2/2006/OSM/DIL (agendové číslo 4/2005/OSM/3) ze dne 31. 1. 2006 na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm ve znění uvedenémv příloze č. 11 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společnosti FCC Česká republika, s. r. o., sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 4580912 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek bude zástupcem města podepsán až po schválení rozpočtu města pro rok 2022. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2092/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 nové ceníky pro odkládání odpadů ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm, a to Ceník zpoplatněných odpadů, uložených občany města a osobami majícími na území města objekt určený k individuální rekreaci a Ceník odpadů uložených fyzickými osobami oprávněným k podnikání a právnickými osobami, které mají na území města sídlo, nebo provozovnu, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené ceníky ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2093/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je VAE THERM, spol. s r. o., sídlem Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 61973815, a uzavření smlouvy o dílo č. 0122/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva bude zástupcem města podepsána až po zapojení akce jako položky v rozpočtu města pro rok 2022.Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2094/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 150/2021/OSM/1) kesmlouvě o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 150/2021/OSM ze dne 09. 07. 2021, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem Ondřejem Zemanem, se sídlem Frenštátská 333, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 87078392 jako nájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2095/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na propachtování pozemků p.č. 2767/3 o výměře 1.367 m2 a p.č. 2767/23 o výměře 692 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za účelem zemědělského pachtu dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví pachtovní smlouvu k projednání radou města.

usnesení č. 2096/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 1543/3 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1543/65 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví pana P. Š., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou č. 3 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2097/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: 

1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 942/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6872-983/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 260/2021/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zařízení pro zajištění přenosu systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky - zemní optický kabel instalovaný v ochranné HDPE trubce v příloži kabelového vedení distribuční sítě v pozemku p. č. 1250/35 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6829-703128/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 273/2021/OSM).

3. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 3575/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6781-70311/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu (smlouva č. 274/2021/OSM).

4. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1224/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6831-611/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 11 projednávaného bodu (smlouva č. 275/2021/OSM).

5. manželé L. P. a N. P., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 3621/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6916-386/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 14 projednávaného bodu (smlouva č. 276/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2098/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4, 7 a 10 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 2325/2 k.ú. Rožnov p. R. - ul. Dolní Paseky, smlouva č. 177/2020/OSM/34 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního kabelového vedení NN v městských pozemcích p. č. 2767/42 a p. č. 3648/1 k.ú. Rožnov p. R. - ul. Javorová, smlouva č. 177/2020/OSM/39 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

3. Manželé J. P., trvalý pobyt 696 81 Bzenec a K. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městských pozemcích p. č. 785/4 a p. č. 837/12 v k.ú. Tylovice - ul. Sadová, smlouva č. 177/2020/OSM/38 v příloze č. 7 projednávaného bodu.

4. T.B., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a P. M., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 3721/13 v k.ú. Rožnov p. R. - ul. Kramolišov, smlouva č. 177/2020/OSM/40 v příloze č. 10 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2099/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Manželé J. P., trvalý pobyt 696 81 Bzenec a K. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

umístění dvou nových sjezdů na městský pozemek p. č. 785/4 pro pozemek stavebníka p. č. 785/5, vše v k.ú. Tylovice - ul. Sadová, smlouva č. 176/2020/OSM/9 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. T.B., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a P. M., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

umístění sjezdu na městský pozemek p. č. 3721/13 pro pozemek stavebníka p. č. 326/10 v k.ú. Rožnov p. R. - ul. Kramolišov, smlouva č. 176/2020/OSM/11 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2100/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a spolkem Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z. s., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49562878 jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválena smlouva o výpůjčce je součástí tohoto usnesení. 

usnesení č. 2101/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o realizaci akce "štědrovečerní večeře pro seniory" v rámci projektu Obec přátelská seniorům 2021 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2102/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0156/2021/OSM "Oprava hydroizolace betonové mostovky lávky přes řeku Bečvu u křižovatky U Janíka (ul. Nádražní), Rožnov pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, se zhotovitelem TRADESTAV s.r.o., IČO 25913549, B. Četyny 15/3025, 700 30 Ostrava - Bělský Les, dle důvodové zprávy.

Schválený dodatek bude zástupcem města podepsán až po schválení rozpočtu města pro rok 2022. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2103/111/RM/17/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o způsobu zajištění povinnosti zavést a provozovat vnitřní oznamovací systém dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a schvaluje Pravidla pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu.

Mgr. Kristýna KosováIng. Jiří Pavlica

místostarostka  starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 20.12.2021 20:35:10 - aktualizováno 20.12.2021 20:39:06 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load