Usnesení 112. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 112/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 22. 12. 2021

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2104/112/RM/22/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2105/112/RM/22/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí žádost pana xxxxxx Hxxxxx, bytem xxxxxxxxxxv Rožnově pod Radhoštěm uvedenou v příloze č. 1 projednávaného bodu a trvá na neprodloužení nájemní smlouvy k bytu č. N39-526 v domě č.p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2106/112/RM/22/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 (ag.č. 269/2018/OSM/2) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 269/2018/OSM uzavřené dne 9.1.2019, na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházejících se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní Darjou Jirouškovou, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 42034345 jako nájemcem, spočívající ve změně doby trvání nájmu na dobu neurčitou a stanovení maximálního počtu tabulí umístěných na jednom sloupu veřejného osvětlení, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2107/112/RM/22/12/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá vedoucímu finančního odboru zajistit závazné nabídky samostatného úvěru na financování investice Víceúčelové kulturní centrum v částce 170 mil Kč se splatností do roku 2041 a následně tyto podmínky předložit na jednání Rady města Rožnova pod Radhoštěm a Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Jiří Pavlica

místostarostka starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 22.12.2021 16:10:49 - aktualizováno 22.12.2021 16:18:05 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load