Usnesení 78. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 78/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 18. 1. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1496/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1497/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 změnu platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat ředitelům těchto organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostovi města.

1498/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje způsob ročního hodnocení pracovní výkonnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2020 a stanovení maximální výše jejich ročních odměn za rok 2020 dle důvodové zprávy.

1499/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje stanovení významných pracovních úkolů pro roční hodnocení pracovní výkonnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm a řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace pro rok 2021 a maximální výši jejich ročních odměn pro rok 2021 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1500/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 v rozsahu 171 tis. Kč na straně příjmů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Rozpočtové opatření č. 12 je bez vlivu na celkový objem rozpočtu.

1501/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o zrušení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie "D" na zhotovení díla "Přírodní zahrada MŠ Radost (ul. Svazarmovská) v Rožnově pod Radhoštěm" z důvodu neobdržení žádné nabídky.

1502/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 28 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1503/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 64 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1504/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti PENMECO s.r.o., Podlesí 462, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28568583 ze dne 30. 9. 2020 o udělení souhlasu se stavbou bezkontaktní automyčky na pozemku p. č. 1727/3 sousedícím s pozemkem města p. č. 3624/1 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a souhlasí se záměrem stavby dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

1505/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výsledky a doporučení "Analýzy vhodnosti realizace energetických úspor metodou EPC – Rožnov pod Radhoštěm" zpracované společností C.E.I.S. s.r.o. uvedené v předložené příloze č. 1 a souhlasí s doporučením společnosti pokračovat v přípravě EPC projektu pořízením zadávací dokumentace pro výběr dodavatele EPC. Rada města ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ zajistit zpracování této zadávací dokumentace v termínu do 31. 3. 2021.

1506/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ZLK PR20/44946 (agendové č. GINIS 0001/2021/ODSR) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem příspěvku a společností Nadace ČEZ, IČ: 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1507/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Program implementace projektového řízení“ jednomu uchazeči, a to společnosti LOGISTICKÁ AKADEMIE, s.r.o. se sídlem K Hájence 204, 735 53 Dolní Lutyně. IČ: 05463203 dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření Smlouvy na realizaci Programu implementace projektového řízení č. 0004/2021/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1508/78/RM/18/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá úkol městskému úřadu, odboru strategického rozvoje a projektů, připravit analýzu podnikatelského prostředí v centru města a možných scénářů jeho podpory ze strany města dle důvodové zprávy.

1509/78/RM/18/01/2021

Rada města bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z programu Horizon 2020 dle důvodové zprávy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 19.1.2021 8:47:59 - aktualizováno 19.1.2021 8:52:23 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load