Usnesení 79. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 79/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 22. 1. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1510/79/RM/22/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1511/79/RM/22/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.) na stavební práce s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - opakování“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 "Protokol o průběhu přezkumu ze dne 15. 1. 2021" a po projednání:

vylučuje účastníka LD Wood & House s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 08881626 z účasti v zadávacím řízení podle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. z důvodů uvedených v předložené příloze č. 1, tj. pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem - neprokázání technické kvalifikace a nepředložení Položkového rozpočtu, vylučuje účastníka Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915 z účasti v zadávacím řízení podle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. z důvodu uvedeného v předložené příloze č. 1, tj. pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem - překročení maximálně přípustné výše nabídkové ceny, ukládá odboru investic MěÚ ve spojení s administrátorem zadávacího řízení, společností 4E consulting, s.r.o., IČO 07649827 zajistit veškeré potřebné úkony související s vyrozuměním účastníků o jejich vyloučení svěřuje starostovi města rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., v případě, že žádný z účastníků nepodá v zákonné lhůtě proti rozhodnutí o vyloučení námitku.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 25.1.2021 7:21:52 - aktualizováno 29.3.2021 16:15:46 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load