Usnesení 80. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 80/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 29. 1. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1512/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1513/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 6/2021/OSK o kompletním zajištění běžeckého závodu v rámci akce „T - mobile olympijský běh 2021“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 až 3 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 25268708 jako objednatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené znění smlouvy je součástí tohoto usnesení.

1514/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje k 1. 2. 2021 Bc. Lenku Habartíkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694, a ukládá odboru školství a sportu vystavit jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené mateřské školy a starostovi města toto jmenování podepsat.

1515/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v městském bytovém domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 15 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem M. H.

1516/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 336 a části pozemku p. č. 335 o výměře 4 m2 oddělené a označené jako díl "a", to vše v k. ú. Hážovice dle geometrického plánu č. 497-221/2020, který je přílohou č. 2 projednávaného bodu, ve prospěch P. H., 602 00 Brno, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu se smlouvou o zřízení věcného břemene, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1517/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodního řadu v pozemku p. č. 3601/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6748-7168/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 311/2020/OSM). ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p. č. 214/1, p. č. 1543/4, p. č. 1555/2, p. č. 3575/1 a p. č. 3576/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6554-132/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 312/2020/OSM).

1518/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25385780 jako budoucím oprávněným ze služebnosti veřejné komunikační sítě v městských pozemcích (smlouva č. 66/2020/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1519/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi Ing. M. M. a Ing. J. M., oba bytem 75661 Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněnými z věcného břemene a městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271 jako povinným z věcného břemene – služebnosti, spočívající ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemku p. č. 3721/13 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6631-15/2020 ve prospěch panujících pozemků p. č. st. 5015 a p. č. 249/36 a ve zřízení nové služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku ve služebném pozemku p. č. 3721/13 o celkové délce 2 m dle geometrického plánu č. 6631-15/2020 ve prospěch panujících pozemků p. č. st. 5015, p. č. 249/13 a p. č. 249/36, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu (smlouva č. 313/2020/OSM).

1520/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 9/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se stavebníkem Ing. J. M., trvalý pobyt 756 53 Vidče. Jedná se o stavbu zateplení objektu domu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 3564/6 a p. č. 3564/23 a zhotovení výkopu potřebného pro vzduchovou izolaci vlhkosti do pozemku ve vlastnictví města p. č. 3564/6 pro budovu č. p. 168 stojící na pozemku p. č. st. 138/1, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Masarykovo náměstí.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1521/80/RM/29/01/2021

Rada města v rámci projektu "Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 1“ projednala a schvaluje uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby "Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 1“ č. SML/0560/20 (GINIS č. 0008/2021/ORM) se společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860. Schválená Dohoda ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1522/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.) na dodávky s názvem "Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm II" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 4 - Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 21. 12. 2020 a po projednání:

vylučuje účastníka ENVItech Bohemia s.r.o.Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, , IČO 47119209, DIČ CZ47119209 – Ruzyně z účasti v zadávacím řízení podle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. z důvodů uvedených v předložené příloze č. 4, tj. pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem – nesplnění profesní způsobilosti k provádění staveb, jejích změn a odstraňování, - finanční harmonogram a nabídková cena jsou v rozporu se zadávacími podmínkami, ukládá odboru investic MěÚ ve spojení s administrátorem zadávacího řízení, společností PPE.CZ s.r.o., IČO 25863568 zajistit veškeré potřebné úkony související s vyrozuměním účastníka o jeho vyloučení, svěřuje starostovi města rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., v případě, že účastník nepodá v zákonné lhůtě proti rozhodnutí o vyloučení námitku.

1523/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje v rámci projektu RESTRAT uzavření:

dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 253/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení - část I.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Everesta, s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001, IČO 25014650 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 254/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení - část II.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 27208371 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2, dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 258/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VI.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Everesta, s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001, IČO 25014650 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3, dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 260/2019/ODSR „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VIII.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 27208371 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 4.

Schválené dodatky jsou součástí tohoto usnesení.

1524/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci Jiřího Kubjáka na funkci člena Komise bytové Rady města Rožnov pod Radhoštěm k datu 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu a s účinností od 1. 2. 2021 jmenuje do funkce člena Komise bytové Rady města Rožnov pod Radhoštěm paní Annu Vašutovou, Rožnov pod Radhoštěm.

1525/80/RM/29/01/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výši odměn za rok 2020 pro členy/předsedy komisí rady města, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a po projednání:

1. bere na vědomí výše odměn za výkon funkce člena/předsedy komise uvedené pro jednotlivé členy/předsedy v předložené příloze č. 1 za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, které jsou stanoveny v souladu se Zásadami pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města schválenými zastupitelstvem města usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 s účinností od 1. 3. 2019 a aktualizovanými Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 2. 2020 usnesením č. 12/IX (dále jen „Zásady“),

2. souhlasí s výší odměn za aktivitu navržených členům komisí rady města jednotlivými předsedy komisí ve výši uvedené v předložené příloze č. 1,

3. navrhuje předsedům komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí rady města za rok 2020 ve výši uvedené v předložené příloze č. 1 a

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny za aktivitu člena/předsedy komise navržené v bodě 2 a 3 tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 1.2.2021 17:47:28 - aktualizováno 10.2.2021 9:00:39 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load