Usnesení 82. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 82/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 12. 2. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1546/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1547/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informace o činnosti školních psycholožek za rok 2020 dle předložených příloh.

1548/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD), a to pro Základní školu Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918651 dle předložené přílohy č. 1 a 2 a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedenými příspěvkovou organizací dle vzoru uvedeného v předložené příloze č. 3.

1549/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje platový výměr ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Bc. Lence Habartíkové dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu předložit jej k podpisu starostovi města.

1550/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 ve výši 3 873 786 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti - provoz zimního stadionu a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1551/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., se sídlem Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava, IČO 22831738 ve výši 15 000 Kč na projekt Spotřebitelské poradenství Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12. 11. 020 a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem.

1552/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. 2/2006/OSM/DIL (agendové číslo 4/2005/OSM/2) ze dne 31. 1. 2006 na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 10 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společnosti FCC Česká republika, s. r. o., sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 4580912 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1553/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 1 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1554/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 105 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1555/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

1. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s manželi M. a K. M., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm,

2. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s panem O. D., bytem Rožnov pod Radhoštěm,

dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 a schválené smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 5 a 6 jsou součástí tohoto usnesení.

1556/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci k žádosti o prošetření neprodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 417 v domě č. p. 1059 na 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle přílohy č. 1 projednávaného bodu a trvá na důvodech neschválení prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1557/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. PENMECO s.r.o., Podlesí 462, 757 01 Valašské Meziříčí 

(uložení plynovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3624/1 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Radhošťská), smlouva č. 177/2020/OSM/13 v příloze č. 1 projednávaného bodu,

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

(uložení zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 3564/3 k. ú. Rožnov p. R. - ul. J. Wolkera), smlouva č. 177/2020/OSM/14 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1558/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 17/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 3625/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 6708-890/2020, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1559/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dohody o úhradě nákladů spojených se směnou nemovitých věcí č.21/2021/OSM  mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO 42196451, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu.

Schválená dohoda o úhradě nákladů spojených se směnou nemovitých věcí je součástí tohoto usnesení.

1560/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1398/3, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015, jako pozemek p. č. 1398/3 o výměře 251, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1561/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Kulturní - Vítězná a Svazarmovská/1.máje, Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Vojkůvka s.r.o., IČO 27828417, Dolní Bečva 336, 756 55 Dolní Bečva a uzavření smlouvy o dílo č.0003/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1562/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt "Novostavba městského bytového domu na ul. Kulturní v Rožnově p/R" z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram 117D064 "Podporované byty" pro rok 2021 dle důvodové zprávy.

1563/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vytvoření koncepce dopravy v klidu" jednomu uchazeči, a to společnosti CityTraffic, s.r.o. se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha - Nové Město, IČO 46345761 dle důvodové zprávy a předložené přílohy a schvaluje smlouvu o dílo č. 310/2020/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1564/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí dokument Analýza zdravotního stavu ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a potvrzuje, že uvedený dokument nebyl ve stejném rozsahu hrazen z jiných finančních nástrojů EU či jiných veřejných zdrojů. Výstupy bude město využívat nejméně do 30. 6. 2024.

1565/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje v rámci projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0136/2020/ODSR/1 „Vzdělávání zaměstnanců MÚ v Rožnově pod Radhoštěm – část I. Projektové řízení“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Akademické centrum studentských aktivit, Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 26566958 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1566/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje v rámci projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0252/2019/ODSR/2 „Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností CityTraffic, s.r.o., Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 46345761 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1567/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021 na projekt "Rožnov pod Radhoštěm – Domovník-preventista" a zároveň schvaluje finanční spoluúčast na projekt ve výši 20 % dle důvodové zprávy.

1568/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje podání přihlášky do soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2021" v dotační oblasti "Obec přátelská seniorům" dle důvodové zprávy.

 

1569/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí rady města za rok 2020 dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu.

1570/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace o změnách ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterými s účinností od 1. 3. 2021:

1. změní své usnesení zastupitelstva města č. 3/I ze dne 30. 10. 2018 tak, že stanoví funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako funkci, kterou bude starosta města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva města,

2. stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty města ve výši 23.533 Kč,

3. stanoví funkci třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm, kterou bude zvolený člen zastupitelstva města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva,

4. stanoví měsíční odměnu za výkon funkce třetího místostarosty města ve výši 34.516 Kč,

5. doplní své usnesení zastupitelstva města č. 7/I ze dne 30. 10. 2018, kterým určilo pořadí místostarostů při zastupování starosty, o poslední větu, která zní: „Nebude-li přítomna ani druhá místostarostka, zastupuje starostu třetí místostarosta.“,

6. zvolí třetím místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako neuvolněný člen zastupitelstva města, zastupitele pana RNDr. Jiřího Melchera, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

7. vezme na vědomí skutečnost, že ke dni 28. 2. 2021 odstupuje z funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm zastupitel Ing. Jiří Pavlica,

8. svěří místostarostům města dle § 104 odst. 1 zákona o obcích zajišťování plnění úkolů v samostatné působnosti v níže uvedených oblastech, a to včetně podpisového oprávnění místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plněním úkolů ve svěřených oblastech:

 Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města:

· Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní

· Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace

· Odbor strategického rozvoje a projektů mimo oddělení územního plánování

· Sociální odbor

· Útvar tajemníka

· Odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy

· Odbor dopravy

 Oblast svěřená do působnosti 2. místostarosty města:

· Oddělení územního plánování

· Oddělení majetkoprávní

· Odbor životního prostředí a výstavby

· Odbor kanceláře starosty

· T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace

· Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

· Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a 3. místostarostou

· Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou

Oblast svěřená do působnosti 3. místostarosty města:

· Odbor investic

· Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm

1571/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 2. 2021 dle předložené přílohy tohoto bodu.

1572/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí podněty vzešlé ze setkání s poskytovateli ubytovacích služeb města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 2. 2. 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 1 - č. 3 a ukládá finančnímu odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit změnu OZV o místních poplatcích, v části poplatek z pobytu, dle níže uvedeného a tuto změnu předložit k projednání ZM:

· sazba poplatku za pobyt činí

o 50 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, a to do 4 dnů délky pobytu (3 x přenocování)

o 25 Kč za každý další započatý den pobytu (přenocování),

· úleva se poskytuje ve výši 50 % při úplatném pobytu bez poskytnutí přístřeší.

1573/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu předsedy redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. o činnosti redakční rady za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

1574/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2020 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1575/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci týkající se návrhu aktualizace č. 4 dokumentu "Politika územního rozvoje ČR" (dále jen "návrh aktualizace") v souvislosti s plochou pro vodní dílo Skalička dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá místostarostce města zajistit v termínu do 15. 2. 2021 doručení připomínky k bodu 167b návrhu aktualizace ve znění uvedeném v důvodové zpráva jako varianta č. 1 (původní znění) Ministerstvu pro místní rozvoj.

1576/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury:

· asfaltová vozovka o celkové zpevněné ploše 1637,90 m2, šířce 6m, včetně odvodnění do jednotné kanalizace

· komunikace pěší - chodník o celkové zpevněné ploše 518,00 m2, šířce 2m

· vozovka z betonové dlažby o celkové zpevněné ploše 486,50 m2

· vodovodního řadu v délce 204,1 m

· jednotná kanalizace (splašková o celkové délce cca 331,40 m a dešťová kanalizace z komunikace)

· veřejného osvětlení v délce 316 m, se 14 sloupy a 18 svítidly,

a bezúplatný převod pozemků p. č. 2442/84, p. č. 2442/85, p. č. 2464/25 a p. č. 2464/72, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod veřejnou účelovou komunikací – asfaltová vozovka, chodníkem a vozovkou z betonové dlažby, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 111 00 Praha 1, IČO 05050651, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví příslušnou smlouvu s EDEN ROŽNOV s.r.o. a předloží ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1577/82/RM/12/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb. na zhotovitele stavby "SILNICE III/4867:Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice - úsek 1" dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a/ schvaluje Zadávací podmínky k veřejné zakázce, včetně jejích příloh (dále také "zadávací dokumentace"),

b/ jmenuje členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,

c/ ukládá vedoucímu Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené zakázky,

d/ svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 16.2.2021 15:00:24 - aktualizováno 16.2.2021 15:05:57 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load