Usnesení 83. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 83/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1578/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1579/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:

1. schvaluje prodloužení doby trvání pracovních míst projektového manažera a manažera klíčových aktivit, zřízených na dobu určitou do 28. 2. 2021 na odboru strategického rozvoje a projektů v rámci projektu „Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm“, do 30. 6. 2021

2. zřizuje nové pracovní místo odborného pracovníka GIS v odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy na dobu určitou, a to po dobu trvání projektu „Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm“ od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023

3. zařazuje od 1. 3. 2021 pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní tiskový mluvčí z útvaru tajemníka nově do odboru kanceláře starosty

4. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 182 s účinností od 1. 3. 2021 s tím, že v důsledku zániku pracovních míst na dobu určitou uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení se průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm sníží od 1. 7. 2021 o 2 úvazky a od 1. 3. 2023 o 1 úvazek, to vše dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 3. 2021 spadat do působnosti odboru kanceláře starosty a útvaru tajemníka dle předložené přílohy č. 2 a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1580/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761 (dále jen "Základní škola Pod Skalkou")

· projednala výsledky inspekční činnosti provedené Češkou školní inspekcí Zlínský inspektorát na Základní škole Pod Skalkou uvedené v předložených přílohách č. 1 a č. 2,

· přijala opatření na základě výsledků inspekční činnosti uvedená v důvodové zprávě a ukládá řediteli Základní školy Pod Skalkou tato opatření realizovat a dodržovat je,

· schvaluje změnu složek platu řediteli Základní školy Pod Skalkou dle důvodové zprávy.

1581/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 10.000,-- Kč určeného na financování 32. ročníku Valašského folkrockování organizací T klub - kulturní agentura, sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743, od společnosti CS CABOT, spol. s.r.o. sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 14612411 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1582/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je SIMOSTAV s.r.o., sídlem Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín, IČO 28273320, a uzavření smlouvy o dílo č. 014/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1583/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala varianty sestav herních prvků k akci "Obnova dětského hřiště Záhumení II.", dle důvodové zprávy a předložené přílohy a vybírá z nich varianty č. 2, 5A a 8B, které budou sloužit jako podklad pro anketu mezi obyvateli města.

1584/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1585/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 25 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1586/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 311 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1587/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a zamítá žádost společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín o vyvázání se z plnění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 2. 8. 2018 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. pro umístění vodovodního řadu v městských pozemcích p. č. 3601/11, p. č. 3689/11, p. č. 3565/1, p. č. 3601/13, p. č. 3601/3, p. č. 3601/14, p. č. 3601/15, p. č. 878/10, p. č. 878/5 to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 169/2018/OSM/6 dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města trvá na dodržení podmínek stanovených ve smlouvě o smlouvě budoucí č. 169/2018/OSM/6 s výjimkou stanovení úhrady za zřízení služebnosti, která bude stanovena na základě znaleckého posudku předloženého společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Městský úřad bude písemně informovat společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. o výsledku projednání a vyzve společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí č. 169/2018/OSM/6 k doložení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene pro realizovanou stavbu "Výměna vodovodního řadu ul. Pivovarská- Videčská - Rožnov pod Radhoštěm" a doložení znaleckého posudku na ocenění úhrady za zřízení věcného břemene pro výše uvedený vodovodní řad. Následně připraví návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí č.169/2018/OSM/6, kdy úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle znaleckého posudku a předloží ji k projednání a schválení radě města.

1588/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření

smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4 a 7 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. J. K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

(uložení přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 3625/1 v k. ú. RpR (ul. Frenštátská), smlouva č. 177/2020/OSM/15,

2. L. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky v městských pozemcích p. č. 259 a p. č. 260 v k. ú. Tylovice (ul. Nezdařilova), smlouva č. 177/2020/OSM/16,

3. Manželé Z. B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a T. B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(uložení plynovodní přípojky v městském pozemku p. č. 179 v k. ú. Tylovice (ul. Horečky), smlouva č. 177/2020/OSM/17.

 Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1589/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/4 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely Ing. M. a Mgr. H. F., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2375/19 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (ul. Za Školou). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení

1590/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 13/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se stavebníkem Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00053732. Jedná se o opravu zpevněné plochy a navazujícího chodníku na pozemku ve vlastnictví města p. č. 3750/2 před vstupem do bytového domu č. p. 1355 stojícího na pozemku p. č. st. 1978, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1591/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPIC/MS/2021/00007 (GINIS č. 0016/2021/ORM), v rámci stavby „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, se společností CETIN a.s., sídlem Praha 9 - Libeň, Českomoravská 2510/19, PSČ 190 00, IČO 04084063, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

Rada města ukládá odboru investic zajistit uzavření této smlouvy po navedení rozpočtového opatření č. 1/2021 do rozpočtu města, dle důvodové zprávy.

1592/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Dohody o rozvoji území v lokalitě „Balkán“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Š. I. a L. I., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1593/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o postupu přípravy zadávací dokumentace EPC projektu dle důvodové zprávy.

1594/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o projektu „Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

1595/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu „Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R.“ a podání žádosti o poskytnutí dotace ve výzvě ministerstva zemědělství o poskytnutí podpory v rámci programu 129 390 (Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa), dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1596/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích připravovaných v roce 2021, jejichž pořadatelé navrhují stanovení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy, předložených příloh a upravená na jednání rady města. Dále ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu k projednání zastupitelstvu.

1597/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace k výzvě za #zakreativnicesko dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 1-3 a ukládá místostarostce tuto výzvu podepsat.

1598/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. pro rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a změn projednaných na jednání rady města.

1599/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, ruší ke dni 28. 2. 2021 pověření Ing. Jiřího Pavlici výkonem práva na informaci ve vztahu k této společnosti a s účinností od 1. 3. 2021 pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. RNDr. Jiřího Melchera dle důvodové zprávy. Rada města ukládá panu RNDr. Jiřímu Melcherovi sledovat průběžně činnost společnosti a o zjištěných skutečnostech informovat radu města.

1600/83/RM/26/02/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 180/10 ze dne 8. 2. 2019 a souhlasí s účinností od 1. 3. 2021 s novým rozdělením oblastí v samostatné působnosti mezi starostu a místostarosty města za účelem koordinace činností městského úřadu a příspěvkových organizací města takto:

Ø  Oblast působnosti 1. místostarosty města:

· Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní

· Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace

· Odbor strategického rozvoje a projektů mimo oddělení územního plánování

· Sociální odbor

· Útvar tajemníka

· Odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy

· Odbor dopravy

Ø  Oblast působnosti 2. místostarosty města:

· Oddělení územního plánování

· Oddělení majetkoprávní

· Odbor životního prostředí a výstavby

· Odbor kanceláře starosty

· T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace

· Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

· Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a 3. místostarostou

· Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou

Ø  Oblast působnosti 3. místostarosty města:

· Odbor investic

· Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm

Ø  Oblast zůstávající v přímé působnosti starosty města:

· Odbor vnitřního auditu

· Finanční odbor

· Městská Policie Rožnov pod Radhoštěm

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_____

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 2.3.2021 11:36:55 - aktualizováno 29.3.2021 16:15:54 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load