Usnesení 84. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 84/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 12. 3. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1601/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1602/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 1. 5. 2021 do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Bc. Pavlínu Štefánikovou Plesníkovou, bytem 757 01 Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1603/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:

1. ruší místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní administrativa v odboru správy majetku,

2. zřizuje místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní správce majetkoprávních podkladů v majetkoprávním oddělení zařazeném v odboru správy majetku,

3. přeřazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní zábory veřejného prostranství, příprava podkladů pro koordinační skupinu a evidence smluv z přímé podřízenosti vedoucí odboru správy majetku do majetkoprávního oddělení v odboru správy majetku,

to vše s účinností od 1. 4. 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje přerozdělení činností v rámci odboru správy majetku v rozsahu dlepředložené přílohy č. 3 a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválení organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1604/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s organizační změnou schválenou usnesením č. 1579/83/RM/26/02/2021 (bod 3) schvaluje s účinností od 12. 3. 2021 aktuální rozdělení činností spadající do odboru kanceláře starosty a útvaru tajemníka dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 tohoto bodu.

1605/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle důvodové zprávy a svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, finančnímu odboru, pravomoc rozhodovat, a to i formou vystavení objednávky, o zadání, změně a zrušení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona či stavem obdobným:

1. na pořízení ochranných, mycích, čistících, dezinfekčních nebo zdravotnických prostředků určených na ochranu občanů města Rožnov pod Radhoštěm a zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do městského úřadu a městské policie,

2. na poskytnutí služeb v souvislosti s ochranou občanů města Rožnov pod Radhoštěm a zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do městského úřadu a městské policie,

s tím, že celková finanční částka použitá na pořízení výše uvedených prostředků či zajištění poskytnutí služeb vůči jednomu dodavateli nesmí překročit hodnotu 300 000 Kč bez DPH, a pověřuje vedoucího finančního odboru městského úřadu podepisováním objednávek, smluv a právních jednání vedoucích ke změnám či zrušení výše uvedených objednávek a smluv.

1606/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 v rozsahu 3 000 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 2.

1607/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm uvedeného v předložené příloze č. 1 dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 24. 2. 2021 uvedeného v předložené příloze č. 2 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a předpisů města.

1608/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 90/2019/OSM (agendové číslo 90/2019/OSM/2) ze dne 20. 8. 2019 „O provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Ing. Janem Pancem, Kulturní 1775, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 62313932 jako provozovatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

1609/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 1423/72/RM/27/11/2020 projednala a schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smlouvy č. 5/2021/OSM na dodání, montáž, údržbu a servis technologie systému identifikace sběrných nádob pro svoz komunálního a separovaného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností FCC Česká republika, s. r. o., sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1610/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Správa a provoz dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Karel Kuběna, se sídlem Dolní Bečva 631, IČO 70641293, a uzavření smlouvy o dílo č. 031/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1611/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie "D" na zhotovitele díla "Přírodní zahrada MŠ Radost (ul. Svazarmovská) v Rožnově pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. Schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a jejich přílohách.

2. Schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění jejich kvalifikace.

3. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky.

4. Ukládá vedoucímu odboru strategického rozvoje a projektů ve spolupráci s vedoucím odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky.

5. Svěřuje Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, jsou součástí tohoto usnesení.

1612/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnova pod Radhoštěm rozhodla o podání žaloby o zaplacení pohledávky ve výši 5.963,- Kč s příslušenstvím proti J. Z., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1613/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (ag. č. 331/2018/OSM/1) k nájemní smlouvě č. 331/2018/OSM ze dne 27. 12. 2018 na pronájem částí městských pozemků p. č.1508/2 o výměře 3.490 m2 a p. č. 1508/1 o výměře 1.360 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi spolkem Tenis Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Hradišťko 1613, IČO 26649128 jako nájemcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem, spočívající v povinnosti písemně předkládat pronajímateli každoročně plán oprav a údržby včetně předpokládaných nákladů dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený Dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1614/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a tímto oprávněným ze služebnosti:

R. H., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro umístění sjezdu na pozemku p. č. 3631 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6691-209b/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 38/2021/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1615/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 3 (ag. č. 319/2018/OSM/3) k smlouvě o nájmu č. 319/2018/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 1000, PSČ 756 61, IČO 48390453, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, spočívající v úpravě termínu písemného oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného na základě inflační doložky, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu je součástí tohoto usnesení.

1616/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (ag. č. 212/2016/OSM/1) k nájemní smlouvě č. 212/2016/OSM na pronájem nebytových prostor v budově na ulici 1. máje č. p. 1000, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 1000, PSČ 756 61, IČO 48390453, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, spočívající ve sjednání inflační doložky, kde bude nájemné každoročně upravováno o index spotřebitelských cen za posledních dvanáct měsíců předcházejícího roku, zveřejněný Českým statistickým úřadem, popř. jiným subjektem, který jej nahradí, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

1617/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 33/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se stavebníkem Společenství vlastníků 1543 a 1544 v Rožnově p. R., se sídlem Dubková 1543, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 05232970. Jedná se o stavbu zateplení bytového domu s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 2235/1 pro výše uvedenou budovu stojící na pozemku p. č. st. 2264, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Dubková. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1618/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (ag. č. 32/2021/OSM) Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů č. 172/2011/OS a nové Obchodní podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny na ČMKB (Českomoravské komoditní burze Kladno) ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu, mezi společností FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573, jako dohodcem pro obchodování Elektřiny na ČMKB a městem Rožnov pod Radhoštěm jako zájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený Dodatek č. 1 a Obchodní podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny na ČMKB jsou součástí tohoto usnesení.

1619/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 10/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu mezi Národním muzeem v přírodě, státní příspěvkovou organizací, se sídlem: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválená smlouva o nájmu pozemku je součástí tohoto usnesení.

1620/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o plánu jarní očisty města dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1621/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zapojením města Rožnov pod Radhoštěm do mezinárodní akce Hodina Země formou zhasnutí části veřejného osvětlení (část Masarykova náměstí a osvětlení farního kostela Všech svatých) dne 27. 3. 2021 od 20:30 hodin dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1622/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu.

1623/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace k převodu městských sportovišť dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu postupovat při přípravě převodu dle varianty č. 3.

1624/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace z jednání ohledně Společenského domu na ulici Palackého v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové správy a předložených příloh a ukládá odboru správy majetku a odboru kanceláře starosty MěÚ připravit nájemní smlouvu na pronájem Společenského domu a předložit ji na jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 20. 4. 2021.

1625/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na období 2021 - 2023 ve znění předložené přílohy č. 1.

1626/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. pro rok 2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu.

1627/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z Komise bytové dle předložené přílohy.

1628/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o možnosti vybudování městské haly v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu zařadit do návrhu rozpočtových opatření v dubnu 2021 položku studie městské sportovní haly.

1629/84/RM/12/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikace Hranička - Láz, Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je COLAS CZ – FREKOMOS: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, oprávnění za ni jednat má spol. COLAS CZ, a. s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, resp. její zástupce Ing. L. M., bytem 015 01 Rajec n. Rajčiankou a uzavření smlouvy o dílo č.0025/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.3.2021 12:26:38 - aktualizováno 29.3.2021 16:16:36 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load