Usnesení 85. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 85/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1630/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města. 

1631/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměnu panu Karlu Janouškovi, řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 60990317, při dovršení 60let věku dle předložené důvodové zprávy.

1632/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala název sportovní příspěvkové organizace vznikající k 1. 10. 2021 a doporučuje zastupitelstvu města schválit ve zřizovací listině název "Sport Rožnov, příspěvková organizace "

1633/85/RM/26/03/2021

Rada města ukládá odboru školství a sportu připravit na jednání zastupitelstva města převod odloučeného pracoviště Horní Paseky č. ev. 307 Mateřské školy Na Zahradách Rožnov p. R. příspěvková organizace na Mateřskou školu 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace ke dni 1. 1. 2022 dle předložené důvodové zprávy.

1634/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní M. K. a panem D. K. oba bytem v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 6 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1635/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem B. V., bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 5 ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1636/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+0 č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1637/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 2+1 č. 17 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1638/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v městském bytovém domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem M. P..

1639/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 15 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1640/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 785/24 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1347-92/2020, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 45/2021/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p. č. 1002/103, p. č. 1002/138, p. č. 1009/10, p. č. 1032/15 a p. č. 3728/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6384-59/2018, ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 35/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1641/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu s A. M., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3635/1 v k. ú. RpR (ul. Dolní Paseky), smlouva č. 177/2020/OSM/18.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1642/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm schválit návrh na koupi části pozemku p. č. 1040/30 oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6783-7/2021 jako p. č. 1040/150 o výměře 127 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 863, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 738-04/21, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

1643/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p. č. 878/1, lesní pozemek ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačeného v katastrálním snímku, který je přílohou č. 1projednávaného bodu, za pozemky ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO 42196451, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnnou smlouvu, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1644/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace pro výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 242/4 v k. ú. Tylovice na ul. Nezdařilova v ploše pro bydlení individuální dle zpracované projektové dokumentace „Novostavba rodinného domu a garáže, inženýrské sítě, zpevněné plochy“ a uzavření plánovací smlouvy s žadatelem L. V., trvalý pobyt Nezdařilova 2423, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví s žadatelem příslušnou smlouvu na vybudování a budoucí převzetí stavby veřejné dopravní infrastruktury a předloží ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1645/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 278/2018/OSM (agendové číslo 278/2018/OSM/1) ze dne 3. 1. 2019 „O zajištění provozu veřejného osvětlení na území města Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v jeho správě, údržbě a opravách, provádění periodických revizí svěřeného zařízení a jeho pasportizace“ ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Miroslavem Halamíčkem, U Kantorka 1614, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64135110 jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

1646/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníků č. 2 (úsek 2) a č. 3 (úsek 3) v parku, Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je VOJKŮVKA s. r. o., Dolní Bečva 336, 756 55 Dolní Bečva, IČO 27828417 a uzavření smlouvy o dílo č. 0024/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1647/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci odboru správy majetku o čerpání rozpočtových prostředků na zimní údržbu a také o předložení návrhu rozpočtového opatření na zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.

1648/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace o realizaci kampaně Do práce na kole 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření:

1. smlouvy č. 0040/2021/ODSR o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako městským organizátorem kampaně a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO 22670319 jako národním organizátorem kampaně a

2. smlouvy č. 0041/2021/ODSR o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zpracovatelem a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO 22670319 jako správcem.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1649/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o pořízení územní studie Pod Chlacholovem – Pařeničky dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1650/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Dolní Paseky navazující na ulici Na Pařeničkách dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Na Pařeničkách a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

1651/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Nezdařilova dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Nezdařilova a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

1652/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Horní Dráhy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

1653/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Tvarůžkova dle zákresu uvedeném v příloze č. 4 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Tvarůžkova a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

1654/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu Beskydy č. 0053/2021/OKDS ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, městem Nový Jičín, městem Příbor, městem Kopřivnice a městem Frenštát pod Radhoštěm jako objednateli a společností Z-Group bus a.s., sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČO 45192120 jako dopravcem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva a její přílohy je součástí tohoto usnesení.

1655/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 1487/76/RM/18/12/2020 projednala a bere na vědomí výsledek ideové soutěže ke gastro eventu 2021 v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1656/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru kanceláře starosty, rozhodování o stanovení mimořádné otevírací doby Turistického informačního centra a Jurkovičovy rozhledny v jednotlivých kalendářních letech dle důvodové zprávy. O mimořádné otevírací době rozhodne vedoucí odboru kanceláře starosty na základě návrhu vedoucího oddělení kultury a cestovního ruchu.

1657/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele TV Beskyd s.r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

1658/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje:

1. roční účetní závěrku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2,

2. rozdělení hospodářského výsledku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2020 dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě.

1659/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2020 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 26. 3. 2021.

1660/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s pojmenováním vodního toku IDVT 10205925 názvem "Zuberský náhon" dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1661/85/RM/26/03/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z Osadní komise Hážovice obsažené v příloze tohoto bodu a ukládá místostarostce Mgr. Kristýně Kosové ve spolupráci s odborem kanceláře starosty informovat Osadní komisi Hážovice o postupech řešení navrženými dotčenými odbory městského úřadu a poskytnout součinnost při dalších jednáních této komise.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Radim Holiš

Místostarostka starosta

Vytvořeno 29.3.2021 16:13:31 - aktualizováno 29.3.2021 16:16:13 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load