Usnesení 86. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 86/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 9. 4. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1662/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1663/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnova pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 1609/84/RM/12/03/2021 projednala a schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy č. 46/2021/OSM „O poskytování služby“ a s ní související smlouvy č. 47/2021/OSM "O zpracování osobních údajů", ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností JRK Česká republika s r. o., se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110 00, IČO 24853640. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1664/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 1583/83/RM/26/02/2021 projednala a schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy č. 058/2021/OSM na dodání a montáž herních prvků na dětské hřiště na ul. Boženy Němcové v Rožnově pod Radhoštěm se společností DŘEVOARTIKL, spol. s. r. o., sídlem Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČO 26306921 jako prodávajícím, dle důvodové zprávy a předložený příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1665/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 211/10 o výměře 4m2 a p. č. 211/11 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví manželů P. V. a M. V., oba trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1666/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků p. č. 211/12 o výměře 8 m2 a p. č. 211/13 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p. č. 212/5 o výměře 4 m2 ve spoluvlastnictví J. V. a D. V., oba bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnnou smlouvu, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1667/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. Z. K. a L. K., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové a dešťové kanalizace v pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1339-965/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 54/2021/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 1002/36 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6575-90/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 19/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1668/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody (agendové č. 22/2020/OSM/1) o zrušení smlouvy o nájmu č. 22/2020/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Sdružením Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642 jako nájemcem na pronájem kanceláře č. 202 v druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 480, na pozemku p. č. st. 165 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm včetně kancelářského vybavení, a to ke dni 15. 04. 2021, dle důvodové zprávy.

1669/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Ing. V. H. a Ing. I. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 438 v k.ú. Hážovice, smlouva č. 177/2020/OSM/19,

2. J. D., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm uložení plynovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3623/1 v k.ú. RpR (ul. Lipová), smlouva č. 177/2020/OSM/20.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1670/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, 01001 Žilina, Slovensko, IČO 46643206 a uzavření smlouvy o dílo č. 39/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1671/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III odst. 2 interního předpisu města č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Příprava a organizace VZ na dodavatele EPC formou jednacího řízení s uveřejněním" jednomu uchazeči, a to SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., sídlem Americká 579/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 05399416 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1672/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provozování služby Senior taxi“, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a přílohách výzvy,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise a náhradníky pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek

4. ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace a zadávacích podmínek, o změnách členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1673/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá v souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provozování služby Senior taxi" městskému úřadu, odboru strategického rozvoje a projektů zařadit finanční prostředky nutné na realizaci služby Senior taxi do návrhů rozpočtu města pro roky 2022 a 2023 dle důvodové zprávy.

1674/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na služby, druh řízení - jednací řízení s uveřejněním - zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele „Územní plán Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

3. ukládá vedoucímu odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v předložených přílohách, jsou součástí tohoto usnesení.

1675/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace o možném pronájmu Společenského domu na ulici Palackého v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ústní informace ze schůzky 8. 4. 2021 a:

1. revokuje své usnesení č. 1624/84/RM/12/03/2021 ze dne 12. 3. 2021,

2. bere na vědomí informace z jednání ze dne 8. 4. 2021 ohledně Společenského domu na ulici Palackého v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá Odboru správy majetku a Odboru kanceláře starosty MěÚ prověřit další nutné podmínky (včetně jejich finanční náročnosti a časových termínů) vedoucí k zajištění budoucího kulturního provozu; o těchto podmínkách informovat radu města,

3. ukládá Odboru kanceláře starosty (v součinnosti s Odborem správy majetku) předložit informaci o záměru pronájmu Společenského domu na jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 20. 4. 2021.

1676/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.

1677/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z Komise životního prostředí dle předložené přílohy.

1678/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o Petici proti záměru na "ozelenění" Nábřeží Dukelských hrdinů, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1679/86/RM/09/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem „Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 1“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, a uzavření smlouvy o dílo č. 022/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Radim Holiš

Místostarostka starosta

________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 14.4.2021 7:24:54 - aktualizováno 14.4.2021 7:26:08 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load