Usnesení 86. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 87/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 30. 4. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1680/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1681/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 1. 5. 2021 do funkce vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Michala Laktiše, dle důvodové zprávy a její přílohy.

1682/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s přesunutím termínu konání akce T-mobile olympijský běh 2021 z 23. června 2021 na 8. září 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1683/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele budoucí příspěvkové organizace města Rožnov pod Radhoštěm zřizované za účelem provozování městských sportovišť, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky této nově zřizované příspěvkové organizace ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

1684/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele budoucí příspěvkové organizace města Rožnov pod Radhoštěm zřizované za účelem provozování městských sportovišť, jmenuje předsedu a členy výběrové komise pro posuzování uchazečů k jmenování do funkce ředitele/ředitelky této nově zřizované příspěvková organizace uvedené v důvodové zprávě.

1685/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje osobní příplatek ve výši uvedené v důvodové zprávě Bc. Lence Habartíkové, ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694 a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat nový platový výměr a předložit ho k podp isu místostarostovi města Ing. Janu Kučerovi.

1686/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možnosti navýšení provozního příspěvku školským příspěvkovým organizacím zřizovaných městem v rámci tzv. Programu pro školy a schvaluje vyhlášení tohoto programu pro rok 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1687/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 64123294 (dále jen „MŠ 1. máje 1153“) souhlasí se zapojením MŠ 1. máje 1153 do projektu Zlínského kraje, IČO 70891320, s názvem „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ a s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi MŠ 1. máje 1153 a Zlínským krajem dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1688/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele projednala a bere na vědomí harmonogram přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v měsících červenec a srpen roku 2021 dle důvodové zprávy.

1689/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala vyjádření ředitelů základních škol zřizovaných městem ke stanovení některých významných pracovních úkolů pro roční hodnocení pracovní výkonnosti ředitelů škol pro rok 2021 dle důvodové zprávy a předložené přílohy a schvaluje změnu textu významných pracovních úkolů uložených ředitelům škol (ZŠ i MŠ) pro rok 2021 v bodech 4 až 6 usnesením rady města č. 1499/78/RM/18/01/2021 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

1690/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí analýzu porovnávající roční platy ředitelů škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm s ročními platy jejich zástupců a ekonomů škol dle důvodové zprávy a její přílohy.

1691/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace k požadavku ředitelů úplných základních škol zřizovaných městem na přiznání 4. stupně řízení pro potřeby stanovení příplatku za vedení dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje, aby při stanovení příplatku za vedení ředitelům úplných základních škol, které zřizuje město Rožnov pod Radhoštěm, bylo vycházeno ze 4. stupně řízení za předpokladu, že organizační struktury škol odpovídají platné legislativě.

1692/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2737323690 ze dne 24. 7. 2019 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pojištěným a UNIQA pojišťovna, a.s., sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO 49240480 jako pojistitelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1693/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 3. 5. 2021 nové ceníky pro odkládání odpadů ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm, a to Ceník zpoplatněných stavebních odpadů, uložených občany města a osobami majícími na území města objekt určený k individuální rekreaci a Ceník odpadů uložených fyzickými osobami oprávněným k podnikání a právnickými osobami, které mají na území města sídlo, nebo provozovnu, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené ceníky ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

1694/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 211 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1695/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+0 č. 401 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1696/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 1451/1, p. č. 1451/14, p. č. 3729/14, p. č. 6104/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6753-703186/2020, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 67/2021/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 750/1 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1350-577/2020, ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 96/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1697/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi J. T., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a O. M., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako povinnými a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným pro uložení řadu splaškové kanalizace a vodovodního řadu umístěného v pozemcích p. č. 567/2, p. č. 563/7, p. č. 559/3, p. č. 560/2, p. č. 561/5 v k. ú. Tylovice, v rozsahu 390 m2 dle geometrického plánu č. 1344-1157/2020, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu (smlouva č. 100/2021/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1698/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Mgr. Art. M. Ch., 756 54 Zubří uložení kanalizačního potrubí v městském pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Hážovice, smlouva č. 177/2020/O SM/21 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 uložení kabelového vedení VN v zemi a HDPE trubky s optickou infrastrukturou v městských pozemcích p. č. 2766/1, 2936, 2941/2, 2941/3, 2941/4 a 3635/2 k. ú. Rožnov p. R. - Pod Bačovským vrchem, smlouva č. 7/ 2021/OSM v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1699/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/5 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a M. P., trvalý pobyt Mořkov jako budoucí oprávněnou ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3597/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Ve Včelíně) ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1700/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1306/1 o výměře cca 500 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou č. 4 projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu s ujednáním o předkupním právu a výhradě zpětné koupě k části pozemku p. č. 1306/1 dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1701/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Opravy výtluků komunikací v majetku města 2021" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26820218 a uzavření smlouvy o dílo č. 48/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1702/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o opakovaném vyhlášení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele díla „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm III“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města

1. schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce včetně jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“)

2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek,

3. ukládá pověřenému vedoucímu Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru investic, rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace, o změnách členů a náhradníků komise a o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1703/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm - osvětlení areálu“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Miroslav Halamíček, sídlem Rožnov pod Radhoštěm 756 61, U Kantorka 1614, IČO 64135110, a uzavření smlouvy o dílo č. 061/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1704/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala právní rozbor k veřejné zakázce Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm zpracovaný Advokátní kanceláří Mgr. Václava Petráska, LL.M., MBA a schvaluje navržený postup při přípravě veřejné zakázky a doporučený obsah zadávací dokumentace v souladu s tímto právním rozborem, dle důvodové zprávy a předložené přílohy, přičemž jako variantu pro zamezení příliš drahým nabídkám schvaluje "tvrdší verzi". Rada města ukládá odboru investic učinit veškeré další kroky vedoucí k přípravě uvedené veřejné zakázky v souladu s předloženou přílohou.

1705/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o postupu realizace projektů Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Letenská 1918 a Rekonstrukce kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1706/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádosti společnosti T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace, IČO 44740743 o poskytnutí záštity uvedené v předložených přílohách a schvaluje převzetí záštity

1. starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na akce Jeden svět a Kvetoucí město a

2. místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jana Kučery, MSc. na akce Den seniorů, Program ke Dni matek a Setkání s jubilanty.

1707/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s realizací projektu "Příběhy našich sousedů" schvaluje uzavření:

1. smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, č. smlouvy 0021/2021/ODKS, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 5 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Post Bellum, z. ú., sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526 jako zhotovitelem

2. dohody o připojení Základní školy Sedmikráska, o.p.s. k realizaci projektu "Příběhy našich sousedů", ve znění uvedeném v předložené příloze č. 4, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Základní školou Sedmikráska, o.p.s. se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25853708, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválená smlouva a dohoda jsou součástí tohoto usnesení.

1708/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 0051/2021/OKS na nákup propagačních fotografií ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem aj. J. Š., s trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1709/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o umístění skříně na zbraně v prostorách Městské policie Rožnov pod Radhoštěm, č. smlouvy: 0093/2021/MP ve znění uvedeném v předložené příloze mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Klubem biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p.s., se sídlem Horní Dráhy 2765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 63025736 dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1710/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z Komise bytové dle předložené přílohy.

1711/87/RM/30/04/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala, bere na vědomí informaci odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a souhlasí s navrhovaným řešení placeného parkoviště "Mlýnská Dolina" na ulici Palackého v Rožnově pod Radhoštěm.

 Mgr. Kristýna Kosová              Ing. Radim Holiš

místostarostka                             starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 5.5.2021 15:42:49 - aktualizováno 5.5.2021 15:46:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load