Usnesení 88. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 88/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 14. 5. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1712/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1713/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s R. V., trvalý pobyt: Rožnov pod Radhoštěm 756 61, manžely Ing. P. K. a Ing. L. K., oba trvalý pobyt: Rožnov pod Radhoštěm 756 61, manžely Ing. R. K. a Mgr. Z. K., oba trvalý pobyt: Rožnov pod Radhoštěm 756 61, Z. Š. a R. Š., oba trvalý pobyt: Rožnov pod Radhoštěm 756 61, J. Z., trvalý pobyt: Rožnov pod Radhoštěm 756 61, jako povinnými a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným:

pro uložení řadu splaškové kanalizace

· v pozemku parc. č. 1565/4 v rozsahu 119 m2

· v pozemku parc. č. 1565/9 v rozsahu 72 m2

· v pozemku parc. č. 1565/10 v rozsahu 4 m2

· v pozemku parc. č. 1549/2 rozsahu 59 m2

· v pozemku parc. č. 1549/1 v rozsahu 29 m2

dle geometrického plánu č. 6732-707127a/2020,

pro uložení vodovodního řadu

· v pozemku parc. č. 1565/4 v rozsahu 89 m2

· v pozemku parc. č. 1565/9 v rozsahu 31 m2

· v pozemku parc. č. 1565/10 v rozsahu 13 m2

· v pozemku parc. č. 1549/3 v rozsahu 36 m2

· v pozemku parc. č. 1555/34 v rozsahu 6 m2

dle geometrického plánu č. 6732-707127b/2020,

a v celém pozemku p. č. 1548/7, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 34/2021/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1714/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. PENMECO s.r.o., Podlesí 462, 757 01 Valašské Meziříčí, uložení přípojky splaškové kanalizace v městských pozemcích p. č. 1711/3, p. č. 3624/1 a p. č. 3728/107 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Radhošťská, smlouva č. 177/2020/OSM/22 v příloze č.1 projednávaného bodu.

2. Mgr. K. Z. 756 53 Vidče, uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 819/7 k. ú. Rožnov p. R. - nad Sokolovnou, smlouva č. 177/2020/OSM/23 v příloze č.4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1715/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 1665/86 ze dne 09. 4. 2021 a schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 211/10 o výměře 4 m2 v k. ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví manželů P. V. a M. V., oba trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1716/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.0261/2020/ORM ze dne 07. 10. 2020 na realizaci díla „Kolmé parkovací stání ul. Horská – EDEN, Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností SEMITA-DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČO 03829707 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1717/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 1477/76/RM/18/12/2020 schvaluje následující pořadí autorských týmů koncepčních studií na projekt Revitalizace sídliště Koryčanské paseky:

1. místo: návrh společnosti Atelier per partes s.r.o., sídlem Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 06968368

2. místo: návrh společnosti XTOPIX architekti s.r.o., sídlem Újezd 427/28, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 03780961

3. místo: návrh Ing. arch. Pavla Kleina, sídlem Kroftova 35, 616 00 Brno, IČO 72385120,

dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm – odboru investic – provést další kroky vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu a předložit radě města k projednání smlouvu o dílo se společností Atelier per partes s.r.o.

1718/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s doporučením vyplývajícím z analýzy nákupu energií pro městská sportoviště uvedeném v důvodové zprávě a ukládá jednatelům městských společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., IČO 48390453 a KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., IČO 49606361 a městskému úřadu zajišťovat nákup energií dle tohoto doporučení.

1719/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Příprava a organizace VZ na dodavatele EPC formou jednacího řízení s uveřejněním" dle důvodové zprávy a předložených příloh a v souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města:

1. revokuje své usnesení č. 1671/86/RM/09/04/2021 ze dne 9. 4. 2021

2. schvaluje výjimku dle části III odst. 2 interního předpisu města č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Příprava a organizace VZ na dodavatele EPC formou jednacího řízení s uveřejněním" právnickým osobám SEVEn Energy s. r. o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Americká 579/17, PSČ 12000, IČO 27876829 a SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú., se sídlem Americká 579/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 05399416, které se za účelem realizace této veřejné zakázky sdružily na základě § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, do společnosti bez právní subjektivity pod názvem SEVEn a

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0107/2021/ODSR ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm na straně objednatele a účastníky společnosti bez právní subjektivity s názvem SEVEn uvedené v bodě 2 tohoto usnesení na straně zhotovitele.

Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.

1720/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu "Rožnovská seniorská karta":

1. schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci "Rožnovská seniorská karta" č. smlouvy 0111/2021/ODSR, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu,

2. schvaluje poskytovatele slev a produktů na období 07/2021 – 06/2022 dle důvodové zprávy,

3. schvaluje pro držitele "Rožnovské seniorské karty" jeden vstup na Jurkovičovu rozhlednu zdarma,

4. ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ připravit s jednotlivými poskytovateli slev a produktů uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení smlouvy o spolupráci podle schválené vzorové smlouvy č. 0111/2021/ODSR a místostarostovi města Ing. Janu Kučerovi, MSc. tyto smlouvy podepsat.

1721/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1722/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

1.  účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5. května 1701, okres Vsetín, IČO 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

2.  účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

3. účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

4. účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

5. účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

6. účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

7. účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

8. účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

9. účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

10. účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

11. účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

12. účetní závěrku organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020

13. účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

1723/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města schvaluje:

1. hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle přílohy č. 2 projednávaného bodu a

2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn dle přílohy č. 2 projednávaného bodu.

1724/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace číslo D/0923/2021/KH ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně. tř. T. Bati 21, IČO 70891320 jako poskytovatelem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace do výše 185.000 Kč na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1725/88/RM/14/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu MěÚ na ul. Letenská 1918 v Rožnově pod Radhoštěm – stavební práce a výměna osvětlení“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách a seznam vyzvaných uchazečů,

2. jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

3. ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam vyzvaných uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_____

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 17.5.2021 16:49:41 - aktualizováno 17.5.2021 16:52:46 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load