Usnesení 90. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 90/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 28. 5. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1742/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1743/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT s.r.o., číslo smlouvy 0150/2017/MIS/1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, PSČ 460 01, IČO 25417657, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Schválený dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1744/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Agentuře Orange s. r. o., se sídlem Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek - Místek, IČO 26856425 ve výši 100.000 Kč na projekt "RožnovFest" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1745/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu pod čísly 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci

1746/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli na projekt uvedený v příloze č. 1 projednávaného bodu pod číslem 8.

1747/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918678, o povolení rekonstrukce dětského hygienického zařízení v budově Na Zahradách 644 a souhlasí s realizací uvedené akce příspěvkovou organizaci dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1748/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1749/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 2+0 č. B56-710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1750/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 2+0 č. B1-201 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1751/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+0 č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1752/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1753/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1754/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje

1. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s manželi J. a J. H., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm,

2. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s panem J. H., bytem Rožnov pod Radhoštěm,

dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 a schválené smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 5 a 6 jsou součástí tohoto usnesení.

1755/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

1756/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm na pozemcích pod bytovými domy ve výši:

· 59836/1000000 k pozemku p. č. st. 2336 ve prospěch L. D., trvalý pobyt 757 01 Valašské Meziříčí, jako vlastníka bytové jednotky č. 1349/13 v bytovém domě č. p. 1349,

· 2674/1000000 k pozemku p. č. st. 2293 ve prospěch M. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 1534/10 v bytovém domě č. p. 1534,

vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví darovací smlouvy, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

1757/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a M. G., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, pro umístění sjezdu na pozemku p.č. 3625/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6818-126/2021, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 115/2021/OSM).

 Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1758/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 18/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního vedení NN v pozemku p. č. 3636 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 6744-703185/2020. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1759/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodloužení výpůjčky části pozemku p. č. 782/4 o výměře 850 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm na dobu určitou do 31. 12. 2023 na základě žádosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60323027, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 180/2018/OSM/1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 jako vypůjčitelem, ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválený Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku je součástí tohoto usnesení.

1760/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 110/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se stavebníkem: H. C., I. H., M. S. a V. V., všechny s trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o stavbu zateplení bytového domu s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1543/3 budovy stojící na pozemku p. č. st. 1267, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Julia Fučíka č. p. 1091. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1761/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Ing. Moniky Kaličinské, IČO 07550740 ze dne 12. 5. 2021, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 19. 6. 2021 v souvislosti s pořádáním akce „Handmade market - vyrobeno s láskou" na ulici Palackého ("Lázeňská") na pěší zóně mezi městskými parky, dle důvodové zprávy a přílohy projednávaného bodu. Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm písemně oznámí toto rozhodnutí žadateli.

1762/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. R. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

uložení plynovodní přípojky v městském pozemku p. č. 2357/6 v k.ú. Rožnov p. R. - ul. Dolní Paseky, smlouva č. 177/2020/OSM/25 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního a nadzemního kabelového vedení v městských pozemcích p. č. 105, p. č. 617/1 a p. č. 644/12 v k.ú. Hážovice, smlouva č. 177/2020/OSM/24 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1763/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie "D" na zhotovení díla "Přírodní zahrada MŠ Radost (ul. Svazarmovská) v Rožnově pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče, kterým je Ing. Dalibor Válek, 756 55 Dolní Bečva 50, IČO 87015692, a uzavření smlouvy o dílo č. 227/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1764/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o dílo č.0255/2020/ORM ze dne 09. 10. 2020 na vypracování projektové dokumentace (PD) řešící napojení nemovitostí na vodovod pro veřejnou potřebu v rámci stavby „Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky, vodovodní přípojky - DUR“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO 00577758 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1765/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru investic městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru investic, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídky, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1766/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 0123/2021/ORM na úplatný převod stávající plynovodní přípojky pro budovu kina Panorama v rámci investiční akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícím a společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako prodávajícím, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1767/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Provozování služby Senior taxi“ schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky, kterým je dle důvodové zprávy a předložených příloh společnost ROSI LOGISTIK s.r.o., Obrovského 1877/17, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 04598695, a uzavření smlouvy o provozování služby Senior taxi, č. 064/2021/ODSR na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválená smlouva o provozování služby Senior taxi je součástí tohoto usnesení.

1768/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

1. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Bezručova dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Bezručova a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

2. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Dolní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Dolní Dráhy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

3. projednala možnost pojmenování 4 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Dolní Paseky dle zákresů uvedených v příloze č. 3 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Dolní Paseky a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem.

4. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Družstevní dle zákresu uvedeném v příloze č. 4 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Družstevní a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

5. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Frenštátská dle zákresu uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Frenštátská a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

6. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horečky dle zákresu uvedeném v příloze č. 6 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Horečky a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

7. projednala možnost pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 7 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Horní Dráhy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem.

8. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Javornická dle zákresu uvedeném v příloze č. 8 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Javornická a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

9. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Letenská dle zákresu uvedeném v příloze č. 9 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Letenská a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

10. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici nábřeží Dukelských hrdinů dle zákresu uvedeném v příloze č. 10 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice nábřeží Dukelských hrdinů a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

11. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Nezdařilova dle zákresu uvedeném v příloze č. 11 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Nezdařilova a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

12. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Revoluční dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Revoluční a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

13. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici V Mokrém dle zákresu uvedeném v příloze č. 13 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice V Mokrém a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

14. projednala možnost pojmenování 14 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Hážovice, navazující na ulici Hážovice dle zákresů uvedených v příloze č. 14 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Hážovice a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem.

1769/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní Ing. Moniky Kaličinské, se sídlem Na Potoku 570, 756 54, Zubří, IČO 07550740 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Handmade market - vyrobeno s láskou konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 19. 6. 2021.

1770/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti INUA s. r. o., se sídlem Na Příkopě 797, 755 01 Vsetín, IČO 25392352 o poskytnutí záštity uvedenou v předložených přílohách a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na akci Moravian Wallachia Classic konanou ve dnech 25. - 26. 6. 2021.

1771/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ustanovuje a schvaluje do hodnotící komise pro roční hodnocení městských kulturních příspěvkových organizací a pracovní výkonnosti jejich ředitelů:

a) pro Městkou knihovnu Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 64123430 pana RNDr. Jiřího Melchera, dle důvodové zprávy,

b) pro T-klub, kulturní agenturu, příspěvkovou organizaci, IČO 44740743 paní Ing. Lenku Střálkovou, dle důvodové zprávy.

1772/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům č. 221/2017/OSM ze dne 18. 12. 2017 spočívající ve změně výše poslední páté splátky za převedenou veřejnou infrastrukturu v lokalitě Za Sokolovnou dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví příslušný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům č. 221/2017/OSM a předloží jej k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1773/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby veřejné technické infrastruktury, splaškové kanalizace v celkové délce 112,11 m uložené v pozemcích p. č. 3628/1, p. č. 1930/27, p. č. 1930/28, p. č. 1930/14 a p. č. 1930/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Sladské do vlastnictví města, od vlastníků:

Ing. P. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, J. B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, R. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, K. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Ing. M. Š. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, T. G. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, L. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, S. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Ing. J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Ing. RNDr. L. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. P. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví příslušnou smlouvu s vlastníky a předloží ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1774/90/RM/28/05/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o postupu řešení požadavku Ministerstva dopravy ze dne 10. 5. 2021 na regresní úhradu podaného dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu, pověřuje tajemníka městského úřadu zabezpečením komunikace s Ministerstvem dopravy ve věci podané žádosti o regresní úhradu (zejména podáním námitky a žádosti o prodloužení termínu k zaplacení regresní úhrady) a ukládá mu předložit zastupitelstvu města k projednání požadavek na čerpání obecné finanční rezervy pro účely zaplacení regresní úhrady.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 3.6.2021 13:59:52 - aktualizováno 3.6.2021 14:14:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load