Usnesení 91. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 91/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 11. 6. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1775/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1776/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města p. č. 1012/2, p. č. 1012/20 a p. č. 3601/1 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Meziříčská), ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se společností TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25385780, jako budoucím oprávněným ze služebnosti veřejné komunikační sítě v městských pozemcích (smlouva č. 114/2021/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1777/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 129/2021/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00053732. Jedná se o stavbu zateplení nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1224/2, bytového domu č. p. 1748 stojícího na pozemku p. č. st. 3190, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Jaroňkova. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1778/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v pořízení nového parkovacího automatu PSA-7 včetně všech obvyklých součástí, a to od společnosti WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČO 27913309, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 127/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností WSA doprava a parkování s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1779/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v pořízení nového parkovacího a bránového automatu GP4M včetně všech obvyklých součástí, a to od společnosti Green Center s. r.o., Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha - Kbely, IČO 47121572, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 0143/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností Green Center s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1780/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na službu s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máj - etapa 1“ zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení. Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1781/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení 1474/76/RM/18/12/2020 projednala cenovou nabídku společnosti ellement architects s. r. o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO 05274885, schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby) pro investiční akci „Náměstí 1. máje, Rožnov pod Radhoštěm“  jednomu uchazeči, a to společnosti ellement architects s. r. o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO 05274885 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby) se společností ellement architects s. r. o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO 05274885, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.

1782/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku podle směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 1 z technických důvodů, souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na technologickou část investiční akce „Měření rychlosti v Rožnově pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti RAMET s. r. o., Letecká 1110, 68604 Kunovice, IČO 44018746 dle důvodové zprávy a předložených příloh, a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 0138/2021/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1783/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. sml. 21_SOBS01_4121797180 (GINIS č. sml. 0132/2021/ORM) se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1784/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. sml. 21_SOBS01_4121797176 (GINIS č. sml. 0133/2021/ORM) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1785/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje Hodnotící zprávu MA21 za rok 2020 a Plán zlepšování MA21 na rok 2021 dle důvodové zpráva a předložených příloh.

1786/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2021 dle předložené přílohy tohoto bodu.

1787/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu historických vlaků „Rožnovské parní léto 2021“, č. smlouvy 0142/ODKS/2021, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českými dráhami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČO 70994226 dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložených přílohách č. 1 a 2 je součástí tohoto usnesení.

1788/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70887659 (dále jen "MŠ Radost"), ukládá dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů MŠ Radost odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 110. 000,- Kč s termínem do 30. 6. 2021.

1789/91/RM/11/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o podání žaloby na vyklizení bytu 1+0 číslo 316 o celkové ploše 21,70 m2 nacházejícího se ve III. podlaží domu č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm proti K. V., a J. V., oba bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. 

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 16.6.2021 12:40:30 - aktualizováno 16.6.2021 12:45:36 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load