Usnesení 92. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 92/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 25. 6. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1790/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1791/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:

1. zřizuje na odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 jedno nové pracovní místo samostatného odborného referenta,

2. zřizuje na odboru strategického rozvoje a projektů na dobu určitou od 1. 7. 2021 po dobu trvání projektu "Zlepšení kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm" jedno nové pracovní místo manažera Akčního plánu pro zlepšování kvality ovzduší,

3. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 1. 7. 2021 na 182 s tím, že od 1. 1. 2023 dojde v důsledku zániku pracovního místa na dobu určitou dle bodu 1 tohoto usnesení ke snížení tohoto průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1 zaměstnance, a po ukončení projektu dle bodu 2 tohoto usnesení ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1 zaměstnance,

4. přesouvá jedno pracovní místo odborného referenta na úseku "podatelny, spisová služba, příruční pokladny, informace" z finančního odboru na odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy a v souvislosti s tímto přesunem schvaluje nové rozdělení činností mezi finančním odborem a odborem řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy,

5. schvaluje nové rozdělení činností mezi odborem kanceláře starosty a odborem řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy týkající se přípravy podkladů pro odměňování neuvolněných zastupitelů a členů komisí a výborů,

to vše s účinností od 1. 7. 2021, dle upravené důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města v souvislosti s výše uvedenými organizačními změnami ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1792/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje návrh sportovní komise ze dne 3. 5. 2021 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2020 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1793/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 124/2021/OSK o poskytnutí peněžních prostředků ve výši 15 000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností FCC Česká republika, s. r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Praha - Ďáblice, IČO 45809712 jako dárcem, za účelem podpory 19. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

1794/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření sponzorské smlouvy č. 125/2021/OSK o poskytnutí peněžních prostředků ve výši 15 000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako sponzorovaným a společností Navmatix, s.r.o., Hradišťko 736, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 28628624 jako sponzorem, za účelem podpory 19. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Schválená sponzorská smlouva je součástí tohoto usnesení.

1795/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výši ročních odměn ředitelkám a ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm za rok 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1796/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu platového výměru Mgr. J. L., ředitelce Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918651 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a ukládá místostarostovi města Ing. Janu Kučerovi tento platový výměr podepsat.

1797/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Rožnov pod Radhoštěm - ulice 5. května (starý hřbitov) s účinností od 1. 7. 2021, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený řád veřejného pohřebiště ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1798/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Rožnov pod Radhoštěm - Tylovice s účinností od 1. 7. 2021, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený řád veřejného pohřebiště ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1799/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce a dodávky s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu MěÚ na ul. Letenská 1918 v Rožnově pod Radhoštěm - stavební práce a výměna osvětlení“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a

a) schvaluje vítězného účastníka části I. Zateplení budovy, kterým je RADEKOV spol. s r. o., sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41035933 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 116/2021/OSM mezi městem a tímto vítězným účastníkem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu,

b) schvaluje vítězného účastníka části II. Výměna osvětlení, kterým je LAMBERGA s.r.o., sídlem Kociánka 8/10, 612 00 Brno - Sadová, IČO 29241723 a uzavření smlouvy o dodávce osvětlení č. 117/2021/OSM mezi městem a tímto vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu,

a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězní účastníci obou částí zakázky splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1800/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nájem sociálního bytu 3+1 č. 19 v domě č. p. 1688 na ulici Valašská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu, a to na dobu jednoho roku s paní D. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1801/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25364359 jako budoucím oprávněným ze služebnosti vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3625/7 k. ú. Rožnov p. R. - ul. U Kantorka (smlouva č. 177/2020/OSM/26). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1802/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/6 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a D. D. a Mgr. L. D., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2774/9 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (ul. Na Pařeničkách). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1803/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tylovice, se sídlem Tylovice 1828, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 63701634 ze dne 7. 6. 2021, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 14. 8. 2021 od 12:00 do 22:00 v souvislosti s pořádáním akce „Soutěž v požárním sportu o pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm písemně oznámí toto rozhodnutí žadateli.

1804/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytové jednotky garáže - v bytovém domě" uzavřené s O. D., dne 31. 5. 2005 na pronájem garáže č. 6/1780 v suterénu domu na ulici Kulturní, č. p. 1780, na pozemku parc. č. st. 3946 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Městský úřad tuto písemnou výpověď připraví k podpisu místostarostce města Mgr. Kristýně Kosové a následně zašle na adresu trvalého pobytu O. D., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

1805/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dání výpovědi "Smlouvy o nájmu" č. 95/2014/OSM/NAB uzavřené s L. M., dne 28. 5. 2014 na pronájem garáže č. 8/1780 v suterénu domu na ulici Kulturní, č. p. 1780, na pozemku parc. č. st. 3946 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Městský úřad tuto písemnou výpověď připraví k podpisu místostarostce města Mgr. Kristýně Kosové a následně zašle na adresu trvalého pobytu L. M., 756 55 Dolní Bečva.

1806/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dání výpovědi "Smlouvy o nájmu" č. 254/2014/OSM/NAB uzavřené s M. R., dne 31. 10. 2014 na pronájem garáže č. 1/1779 sloužící jako garáž v suterénu domu na ulici Kulturní, č. p. 1779, na pozemku parc. č. st. 3945 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm,dle důvodové zprávy. Městský úřad tuto písemnou výpověď připraví k podpisu místostarostce města Mgr. Kristýně Kosové a následně zašle na adresu trvalého pobytu M. R., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

1807/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem nebytových prostor - budovy Společenského domu čp. 487 na pozemku p. č. st. 163/2 a části pozemku p. č. 1474/5 o výměře 1.578 m2 včetně objektu s altánkem tzv. Včelína, vše v k. ú. Rožnov p. Radh. a movitých věcí tvořících jejich vybavení, ve vlastnictví SYNOT REAL ESTATE, k. s., IČO 26221276, se sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 149/2021/OSM mezi společností SYNOT REAL ESTATE, k. s., IČO 26221276 a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená nájemní smlouva je součástí usnesení.

1808/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu Provozního řádu veřejného parkoviště Mlýnská dolina na ulici Palackého s účinností od 1. 7. 2021, dle důvodové zprávy, příloh projednávaného bodu a změn projednaných na jednání RM. Úplné znění aktualizovaného Provozního řádu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1809/92/RM/25/06/2021

Rada města projednala a bere na vědomí informace o stavu projektu Rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, který připravuje Správa železnic, s. o., dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1810/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala cenovou nabídku společnosti CityTraffic, s.r.o., Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČO 46345761 a schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby) pro investiční akci „Nová parkovací stání v areálu ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti CityTraffic, s.r.o., Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČO 46345761, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby) se společností CityTraffic, s.r.o., Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČO 46345761, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.

1811/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Venkovní učebna, venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5. května“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a jediného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je YGGDRASILMONT, s.r.o. se sídlem Slaměníkova 1008/238 , IČO 03593819 a uzavření smlouvy o dílo č. 131/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1812/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4121498479, (agendové č. 079/2019/ORM), ze dne 24. 4. 2019 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 a novým žadatelem, společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, PSČ 755 01, IČO 47674652, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1813/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4121500635 (agendové č. 0080/2019/ORM), ze dne 24. 04. 2019 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 a novým žadatelem, společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, PSČ 755 01, IČO 47674652, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1814/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem "Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je společnost ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČO 47119209 a uzavření smlouvy o dodávce monitorovací stanice ovzduší č. 0346/2019/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení

1815/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je INGDOP s.r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 60775530 a uzavření smlouvy o dílo č. 126/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru investic - pravomoc k rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy na odkoupení vytěženého materiálu zhotovitelem díla a pověřuje k jejímu podpisu zaměstnance Ing. Marka Molla, dle důvodové zprávy.

1816/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Snížení energetické náročnosti ZŠ Záhumení - projektová dokumentace" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je MIROSLAV ŠIMŮNEK – ARCHITEKTURA A INTERIÉR, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 11174412 a uzavření smlouvy o dílo č. 108/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

1817/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Snížení energetické náročnosti MŠ Koryčanské Paseky - projektová dokumentace" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je MIROSLAV ŠIMŮNEK – ARCHITEKTURA A INTERIÉR, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 11174412 a uzavření smlouvy o dílo č. 109/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

1818/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci č. 0148/2021/ODKS ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě, Valašským muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 jako pořadateli dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1819/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje záměr uvedený v důvodové zprávě na pořízení nového vozidla pro potřeby městské policie v celkové hodnotě do 0,8 mil. Kč včetně DPH formou leasingu rozloženého do 4 let a ukládá finančnímu odboru MěÚ do návrhů rozpočtů na roky 2022, 2023 a 2024 zařadit příslušnou finanční částku určenou pro úhradu leasingových splátek. K navýšení této částky může dojít z provozních úspor rozpočtu MěPol.

1820/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá vedoucímu finančního odboru zajistit podmínky samostatného úvěru na financování nákup budovy ČP a následně tyto podmínky předložit na jednání RM a ZM.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 29.6.2021 14:11:02 - aktualizováno 29.6.2021 14:12:52 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load