Usnesení 94. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 94/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 9. 7. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1824/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1825/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele, zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm II“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek,

3. ukládá tajemníkovi městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, útvaru tajemníka, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Výzva k podání nabídky včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1826/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na rozšíření Vyvolávacího systému (č. dodatku 0300/2020/MIS/1) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Kadlec-elektronika, s.r.o., se sídlem v Brně – Slatina, Hviezdoslavova 55e, PSČ 627 00, IČO 25518402, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 1 smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.

1827/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO 49240480, a uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti č. 151/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1828/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje podnájem nebytových prostor - objektu s altánkem tzv. Včelína na části pozemku p. č. 1474/5 o výměře 535 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 2 projednávaného bodu, včetně pódia a jeho dalšího vybavení a náležitostí, ve prospěch pana Ondřeje Zemana, IČO 87078392, se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 150/2021/OSM mezi panem Ondřejem Zemanem, IČO 87078392 a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva o podnájmu je součástí usnesení.

1829/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 6354 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 2 projednávaného bodu, ve prospěch společnosti RSJS72 s.r.o., se sídlem Zašová č. p. 680, 756 51 Zašová, IČO 08709581, do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví nájemní smlouvu k projednání radou města.

1830/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení VN v pozemcích p. č. 1002/103, p. č. 1002/138, p. č. 1012/2, p. č. 1012/40, p. č. 1012/44, p. č. 1012/46, p. č. 3601/1 a p. č. 3728/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6611-236b/2019, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 153/2021/OSM).

2. Ing. V. H. a Ing. I. H., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 438 v k. ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 505-46/2021, ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 155/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1831/94/RM/09/07/2021 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 152/2021/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodního řadu v pozemcích p. č. 6080/17, p. č. 3689/13, p. č. 3689/11, p. č. 3601/15, p. č. 3601/14, p. č. 3601/13, p. č 3601/11, p. č. 3601/3, p. č. 3565/1, p. č 878/10, p. č. 878/5 a p. č. 77 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1832/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R.", která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1833/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o postupu přípravy projektu EPC dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1834/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III odst. 2 směrnice města č. SM/14 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování právní pomoci ve věci převodu sportovišť města Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to Mgr. Thomasi Mumulosovi, advokátovi se sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00, IČO 71334157 dle důvodové zprávy a předložené přílohy a schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci ve věci převodu sportovišť města Rožnov pod Radhoštěm, č. smlouvy 0137/2021/ODKS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1835/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o uskutečněném ročním hodnocení kulturních příspěvkových organizací města: Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 519, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 a T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 za rok 2020 a schvaluje úkoly pro následující období pro ředitele těchto organizací dle důvodové zprávy.

1836/94/RM/09/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje mimořádné odměny ředitelům kulturních příspěvkových organizací: Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 a T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1000, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu oddělení kultury a cestovního ruchu OKS o tomto ředitele jednotlivých příspěvkových organizací informovat. 

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Vytvořeno 14.7.2021 8:49:31 - aktualizováno 14.7.2021 9:16:59 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load