Usnesení 95. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 95/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 23. 7. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1837/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1838/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o průběhu řešení požadavku Ministerstva dopravy ze dne 10. 5. 2021 na regresní úhradu podaného dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a souhlasí se zaplacením regresní úhrady v částečné výši 70 126 Kč a ukládá finančnímu odboru MěÚ tuto částku uhradit a odboru kanceláře starosty připravit a zaslat přípis na Ministerstvo dopravy odůvodňující neuhrazení zbylé částky požadované regresní úhrady.

1839/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra (č. 0161/2021/TAJ1) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, sídlem Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1, IČO 00001279 jako poskytovatel dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1840/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:

1. ruší pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní kontrolně správní agenda, v oddělení kontrolně - správní, na odboru Obecní živnostenský úřad a

2. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 181

to vše s účinností od 1. 8. 2021 dle důvodové zprávy a přílohy číslo 2. Rada města v souvislosti s výše uvedenými organizačními změnami ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1841/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele Sport Rožnov, příspěvková organizace, IČO 10872345 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky této příspěvkové organizace ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3.

1842/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 26 175 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně na období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 organizací Základní škola 5. května, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1843/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 41 880 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 organizací Základní škola 5. května, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1844/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 39 006 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně organizací Základní škola Videčská, příspěvková organizace, sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376, od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

1845/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s nastavením některých parkovacích automatů na 100 % bezhotovostní platební styk dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu vybrat vhodná parkovací místa a změny úhrad zapracovat do provozních řádů příslušných parkovišť a předložit je ke schválení radě města.

1846/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o průběhu zadávání veřejné zakázky "Investiční úvěr na nákup budov České pošty" zadávané v souladu s § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a v souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města:

1. jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jejich náhradníky uvedené v předložené příloze č. 2

2. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, finančnímu odboru, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a

3. ukládá vedoucímu finančního odboru městského úřadu zabezpečit všechny úkony související s přípravou smluvní dokumentace s vítězných uchazečem a připravenou smluvní dokumentaci předložit k projednání zastupitelstvu města.

1847/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. částečně revokuje svoje usnesení č.  1799/92/RM/25/06/2021 ze dne 25. 6. 2021 v rozsahu, ve kterém schválila uzavření smlouvy dílo č. 116/2021/OSM mezi městem a vítězným účastníkem části I Zateplení budovy veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MěÚ na ul. Letenská 1918 v Rožnově pod Radhoštěm - stavební práce a výměna osvětlení“, společností RADEKOV spol. s r. o., sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41035933 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 dle důvodové zprávy, a

2. schvaluje uzavření opravené smlouvy dílo č. 116/2021/OSM mezi městem a tímto vítězným účastníkem společností RADEKOV spol. s r. o. ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1848/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících jako garáže o výměře 17,82m2 v rozsahu:

1. Garáž označená číslem 1/1779 nacházející se v budově čp. 1779 na ulici Kulturní, která je součástí pozemku p. č. st. 3945 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

2. Garáž označená číslem 4/1779 nacházející se v budově čp. 1779 na ulici Kulturní, která je součástí pozemku p. č. st. 3945 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

3. Garáž označená číslem 6/1780 nacházející se v budově čp. 1780 na ulici Kulturní, která je součástí pozemku p. č. st. 3946 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

4. Garáž označená číslem 8/1780 nacházející se v budově čp. 1780 na ulici Kulturní, která je součástí pozemku p. č. st. 3946 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

Záměr bude vyhlášen za podmínek uvedených v příloze č. 1 projednávaného bodu a bude mít formu nabídkového řízení dle důvodové zprávy. Městský úřad zveřejní záměr v rozsahu přílohy č. 1 důvodové zprávy na úřední desce a následně předloží radě města zprávu s vyhodnocením podaných nabídek a připraví nájemní smlouvy k projednání radě města.

1849/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej celého pozemku p. č. 673/3 o výměře 175 m2, části pozemku p. č. 674/2 o výměře cca 43 m2 a části pozemku p. č. 675/1 o výměře cca 22 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 2 projednávaného bodu, to vše v k. ú. Tylovice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu dle důvodové zprávy k projednání zastupitelstvem města.

1850/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. STK Rožnov, s.r.o., Rychaltice 114, 739 46 Hukvaldy, IČO 25568655

uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice - ul. Tvarůžkova, smlouva č. 177/2020/OSM/27 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Ing. Z. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

uložení přípojky NN a přípojky slaboproudých komunikací v městských pozemcích p. č. 49 a p. č. 55/4 k. ú. Tylovice - ul. Sluneční, smlouva č. 177/2020/OSM/28 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1851/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642 ze dne 12. 07. 2021, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech:

05.08.2021 - za kinem Panorama,

12.08.2021 - u hudebního altánu v Horním parku,

19.08.2021 - na Masarykově náměstí,

vždy od 20:00 - 23:00 hod. v souvislosti s pořádáním akce "Valašský letňák", dle důvodové zprávy a přílohy projednávaného bodu. Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm písemně oznámí toto rozhodnutí žadateli.

1852/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení, na službu s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máj - etapa 1“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je společnost STROMMY COMPANY s.r.o. Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO 01919652 a uzavření smlouvy o dílo č. 134/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1853/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky „Oprava hydroizolace betonové mostovky lávky přes řeku Bečvu u křižovatky U Janíka, Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je TRADESTAV s.r.o., B. Četyny 3025/15, 700 30 Ostrava - Bělský les, IČO 25913549 a uzavření smlouvy o dílo č. 0156/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1854/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Obnova zeleně na ulici Meziříčská v Rožnově p. R.", která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1855/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala cenovou nabídku společnosti 4E consulting, s.r.o., Kainarova 3236/88, 616 00 Brno, IČO 07649827, schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na služby v rámci projektu "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" jednomu uchazeči, a to společnosti 4E consulting, s.r.o., Kainarova 3236/88, 616 00 Brno, IČO 07649827, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" se společností 4E consulting, s.r.o., Kainarova 3236/88, 616 00 Brno, IČO 07649827,  ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva o spolupráci je součástí tohoto usnesení.

1856/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Platebního automatu, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle směrnice zadavatele č. SM/14 (1/2017) - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kategorie „D“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce a přílohách výzvy

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1857/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a s účinností od 1. 9. 2021 vydává Jednací řád Rady města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválený jednací řád je součástí tohoto usnesení.

1858/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Demokratické aliance Romů ČR z. s., se sídlem Náměstí 8/6, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 60042249 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Romská píseň 2021 konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 24. 7. 2021.

1859/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí rozhodnutí hodnotící poroty o pořadí soutěžících veřejné soutěže na jednotný vizuální styl města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na jednotný vizuální styl města Rožnov pod Radhoštěm č. 0063/2020/ODKS ve znění uvedeném v předložené příloze č. 4 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a ReDesign - Petr Krejzek, sídlem Šárecká 1025/21, Praha 6, 160 00, IČO 69821097 jako zhotovitelem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1860/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost obce Horní Bečva o rozšíření veřejnoprávní smlouvy dle předložené přílohy č. 1 a důvodové zprávy, s žádostí obce souhlasí a ukládá městskému úřadu připravit potřebné smluvní dokumenty a předložit radě města ke schválení.

1861/95/RM/23/07/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 01 - Hlavní stavba“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách tohoto bodu jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání
Vytvořeno 26.7.2021 15:26:10 - aktualizováno 26.7.2021 15:28:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load