Usnesení 96. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 96/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 6. 8. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1862/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1863/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služeb Hybridní pošty jednomu uchazeči, a to společnosti Česká pošta, s. p. se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO 47114983 dle důvodové zprávy a předložených příloh projednávaného bodu a uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty č. 180/2021/MIS ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Česká pošta, s. p. jako dodavatelem.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1864/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů při provozu Hybridní pošty č. 181/2021/MIS, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako správcem a společností Česká pošta, s. p. se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO 47114983, jako zpracovatelem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1865/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala cenovou nabídku společnosti MARPO, s.r.o., 28.října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 41033078, schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. III., odst 10 písm. l) a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na provedení stavebně technického průzkumu a jeho vyhodnocení u objektu pošty na nám. Míru v Rožnově pod Radhoštěm v rámci uskutečnění odkupu této budovy do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, a to jednomu uchazeči - společnosti MARPO, s.r.o., 28.října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 41033078 dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

Rada města svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm pravomoc k uzavření smlouvy formou vystavení objednávky na provedení stavebně technického průzkumu budovy pošty na nám. Míru v Rožnově pod Radhoštěm a jeho vyhodnocení se společností MARPO, s.r.o., 28.října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 41033078 v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a to za cenu ve výši 195 000,-Kč bez DPH, s termínem vyhotovení do 10. 9. 2021.

1866/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele Sport Rožnov, příspěvková organizace, IČO 10872345, jmenuje předsedu a členy výběrové komise pro posuzování uchazečů k jmenování do funkce ředitele/ředitelky této příspěvkové organizace (a jejich náhradníky) uvedené v důvodové zprávě a změn na jednání RM.

1867/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 147/2021/OSM o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako místem zpětného odběru a společnosti ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 272 57 843 jako provozovatelem kolektivního systému dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1868/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k. ú. Tylovice včetně části budovy (zemědělské stavby) bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku, jak je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1.10.2021 do 31.3.2022 na základě žádosti společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 458 09 712, dle důvodové zprávy a předložených příloh projednávaného bodu. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

1869/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí zprávu odboru správy majetku o dopravní situaci na komunikaci na parc. č. 70 v Tylovicích v úseku (Harcovna - u křížku), dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1870/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dohody o zrušení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi Ing. H. M., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněnou z věcného břemene, městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271 jako povinným z věcného břemene, R. I. a M. I., oba trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, spočívající ve zrušení věcného břemene chůze, jízdy a umístění, provozování, provádění oprav, údržby a rekonstrukce vodovodní přípojky v pozemku p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a zrušení věcného břemene chůze, jízdy a umístění, provozování, provádění oprav, údržby a rekonstrukce vodovodní přípojky v pozemku p. č. 729 v k. ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 5000, 840-69/2010 a ve prospěch panujících pozemků p. č. st. 3916, p. č. st. 3917, p. č. 245/21 a p. č. 245/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve zřízení nové služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku umístěnou ve služebném pozemku p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 33,87 m dle geometrického plánu č. 6755-301b/2020 a ve služebném pozemku p. č. 729 v k. ú. Tylovice o celkové délce 11,95 m dle geometrického plánu č. 1346-302a/2020, pro přípojku splaškové kanalizace umístěnou ve služebném pozemku p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 33,87 m dle geometrického plánu č. 6755-301a/2020 a ve služebném pozemku p. č. 729 v k. ú. Tylovice o celkové délce 7,75 m dle geometrického plánu č. 1346-302b/2020, to vše ve prospěch panujícího pozemku p. č. 245/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 99/2021/OSM), dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválená Dohoda o zrušení věcného břemene a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě je součástí tohoto usnesení.

1871/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na pronájem částí pozemku p. č. 3619/2 o celkové výměře 36 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v příloze č. 1 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch ČEZ, a.s., IČO 45274649, se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava – Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví nájemní smlouvu k projednání radou města.

1872/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o přeúčtování nákladů na odběr médií č. 178/2021/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi odběratelem Robertem Číhalem, IČO 64133079, se sídlem Loučka 254, PSČ 756 44 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1873/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku podle interní směrnice č. SM/14 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu část III, odstavec 10, písm. l) a souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na výkon autorizovaného stavebního dozoru pro akci - Snížení energetické náročnosti objektu MěÚ na ulici Letenská 1918 v Rožnově pod Radhoštěm- stavební práce a výměna osvětlení jednomu uchazeči, a to p. Josefu SMUTKOVI, Vidče 375, 756 53 Vidče, IČO 74870084 dle důvodové zprávy a předložených příloh, a schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 0175/2021/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.

1874/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o nabídce spolupráce při budování pre-inkubační infrastruktury mezi městem a Business support institute z.s., Dřevařská 871/33, Veveří, 602 00 Brno, IČO 08533300, dle důvodové zprávy a předložených příloh projednávaného bodu a zároveň ukládá městskému úřadu předložit návrh na realizaci pilotního běhu (pilotáže) do návrhu rozpočtu pro rok 2022.

1875/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí zprávu o činnosti energetika města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2020 dle důvodové zprávy a předložené přílohy projednávaného bodu.

1876/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní Ing. Moniky Kaličinské, se sídlem Na Potoku 570, 756 54, Zubří, IČO 07550740 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Handmade market - vyrobeno s láskou konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 28. 8. 2021.

1877/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o dílo a smlouvy licenční č. 0023/2021/ODKS ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednavatelem díla a nabyvatelem licence a Mgr. L. P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 a Břetislavem Vaškem, se sídlem Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČO 48741396 jako autory díla a poskytovateli licence, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1878/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 0157/2021/ODKS ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČO 00098604 jako poskytovatelem licence dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1879/96/RM/06/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu oddělení kultury a cestovního ruchu OKS o tomto ředitele příspěvkové organizace informovat.

1880/96/RM/06/08/2021

Rada města projednala a souhlasí se záměrem rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Záhumení dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a ukládá městskému úřadu zajistit zpracování projektové dokumentace na tuto rekonstrukci dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 10.8.2021 9:55:59 - aktualizováno 10.8.2021 9:57:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load