Usnesení 97. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 97/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 20. 8. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1881/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1882/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výsledky hodnotící komise a rozhodla o zrušení veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele „Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm II“ dle důvodové zprávy a předložené přílohy projednávaného bodu.

1883/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce ze dne 22. 8. 2003 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.

1884/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o možnostech výstavby městské sportovní haly a ukládá městskému úřadu jednat a postupovat dle zápisu z RM se společností Sport Resort Beskydy a.s. (IČO 02334721) o možnosti odkupu pozemků u Základní školy Videčská, Rožnov p. R. (parcelní číslo 3689/10, katastrální území Rožnov pod Radhoštěm) a zároveň jednat a postupovat dle zápisu z RM s ředitelem Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm (IČO 00843547) o možnosti odkupu pozemků u této školy (v současnosti hřiště umístěné na pozemku s parcelním číslem 1441/3, katastrální území Rožnov pod Radhoštěm) a informovat radu města dne 3. 9. 2021 o výstupech z jednání k odkupu.

1885/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0182/2021/OSM ve znění uvedeném v předložených přílohách projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Miroslavem Šimůnkem – Architektura a interiér, sídlem Seifertova 702/5 ,Valašské Meziříčí, 757 01, IČO 111 744 12 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1886/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova zeleně na ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je společnost STROMMY COMPANY s.r.o. Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO 01919652 a uzavření smlouvy o dílo č. 174/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1887/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka 1 ks osobního vozidla pro městskou policii“, zadávané dle směrnice zadavatele č. SM/14 ( 1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – kategorie „D“, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a jejích přílohách,

b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

c) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace,

d) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

e) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru správy majetku rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změně členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam uchazečů ve znění uvedeném v předložených přílohách, jsou součástí tohoto usnesení.

1888/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti:

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

- uložení zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 819/7 k. ú. Rožnov p. R. (ul. Ve Včelíně), smlouva č. 177/2020/OSM/29,

- uložení zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 760/4 k. ú. Tylovice (u školního statku), smlouva č. 177/2020/OSM/30.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1889/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 5, 9, 13, 17 a 21 projednávaného bodu s těmito stavebníky:

1. Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00053732

· stavba zastřešení novou sedlovou střechou s přesahem nad pozemky p. č. 1291/1 ve vlastnictví města a p. č. 1291/21, kde je město vlastníkem podílu 3/6, pro budovu č. p. 1736, 1737 stojící na pozemku p. č. st. 3157/2, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní, smlouva č. 130/2021/OSM/1,

2. Společenství vlastníků Horská 1733 - Rožnov p.R., se sídlem Horská 1733, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 03305775

· stavba rekonstrukce lodžií nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1250/1 a p. č. 1291/1 budovy č. p. 1733 stojící na pozemku p. č. st. 3154, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Horská, smlouva č. 130/2021/OSM/2,

3. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R., se sídlem Čs. armády 1247, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26876388

· stavba nových prefabrikovaných lodžií nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1306/1 budovy č. p. 1247, 1248 stojící na pozemku p. č. st. 2326, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Čs. armády, smlouva č. 130/2021/OSM/3,

4. Společenství vlastníků 991 v Rožnově p.R., se sídlem ul. 1. máje 991, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25894048

· stavba nových prefabrikovaných lodžií nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1068/1 budovy č. p. 991 stojící na pozemku p. č. st. 1120, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje, smlouva č. 130/2021/OSM/4,

5. Společenství vlastníků 992 v Rožnově p.R, se sídlem 1. máje 992, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25893581

· stavba nových prefabrikovaných lodžií nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1068/1 budovy č. p. 992 stojící na pozemku p. č. st. 1121, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje, smlouva č. 130/2021/OSM/5,

6. Společenství vlastníků 1528/1529 v Rožnově p.R., se sídlem Dubková 1529, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 04453131

· stavba zateplení severního a jižního štítu s přesahem nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1250/1 budovy č. p. 1528, 1529 stojící na pozemku p. č. st. 2270, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Dubková, smlouva č. 130/2021/OSM/6.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1890/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem části pozemku p. č. 6354 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 2 projednávaného bodu, ve prospěch společnosti RSJS72 s.r.o., se sídlem Zašová č .p. 680, 756 51 Zašová, IČO 08709581, do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření nájemní smlouvy č. 154/2021/OSM mezi společností RSJS72 s.r.o., IČO 08709581, a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená nájemní smlouva je součástí usnesení.

1891/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možnostech řešení podchodů pod železniční tratí dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu - odboru správy majetku zpracovat podklady pro další majetkoprávní jednání ve věci nabytí části pozemku p. č. st. 680, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu přibližně 100 m2 a části pozemku p. č. 1000/20 v rozsahu přibližně 107 m2, a to formou odkupu těchto pozemků a tyto předložit k dalšímu projednání radě města.

1892/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 2767/32 o výměře 188 m2, p. č. 2767/50 o výměře 45 m2 a p. č. 2767/51 o výměře 52 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví smlouvy k projednání zastupitelstvem města.

1893/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na propachtování pozemku p. č. 2294/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 731 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za účelem zemědělského pachtu dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví pachtovní smlouvu k projednání radou města.

1894/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů v souvislosti s akcemi:

1. "Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti a Rožnovská noc venku" konanou dne 07. 09. 2021 v době od 12:00 do 22:00 hodin na Masarykově náměstí, kterou pořádá Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO 00304271,

2. "Handmade market" konanou dne 28. 08. 2021 v době od 8:00 do 22:00 hodin v pěší zóně v ulici Palackého a u hudebního altánu v Horním parku, kterou pořádá Ing. Monika Kaličinská, adresa pro doručování: 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 07550740,

dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm písemně oznámí toto rozhodnutí žadatelům.

1895/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/7 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a Bc. R. M. a V. S., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3655/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (ul. Mladějovského). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1896/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o postupu řešení akce "Kašna na Masarykově náměstí" dle důvodové zprávy a bere na vědomí, že akce nemůže být dle původní projektové dokumentace z 07/2019 realizována, protože již nemá platný územní souhlas a také nesplňuje požadované technické parametry dle nových požadavků.

Rada města souhlasí s rozšířením technologie stávající projektové dokumentace dle navržené varianty "D" z předložené přílohy č. 1 Rozvahy variant - úpravy technologické části s rozšířením možností vodního obrazu při zachování vnějšího stavebně architektonického řešení z 08/2019, zpracované projektantem akce ing. arch. Milanem Chlápkem.

Rada města ukládá odboru investic zařadit prostřednictvím finančního odboru částku nutnou k pořízení nové projektové dokumentace pro územní souhlas ve výši 60.000 Kč do návrhu rozpočtového opatření projednávaného na následujícím zasedání zastupitelstva města a následně zajistit vyhotovení nové projektové dokumentace pro územní souhlas, kde budou zapracovány všechny uvedené požadavky na úpravu technologie popsané v důvodové zprávě a předložených přílohách, včetně zajištění nové inženýrské činnosti, vyhotovení aktuálního soupisu provedených prací, dodávek a služeb a vydání nového územního souhlasu dle předložené cenové nabídky ze 4. 7. 2021, která je přílohou č. 2 projednávaného bodu.

1897/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala dvě varianty předložené studie řešení parkování v areálu školy ZŠ Pod Skalkou v rámci rozšíření parkovacích míst školy, které vypracoval architekt města, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města, na základě předložené studie, vybírá pro následné vyhotovení projektové dokumentace pro společné stavební řízení řešení ve variantě "1" - 25 parkovacích míst a ukládá odboru investic zařadit prostřednictvím finančního odboru částku nutnou k pořízení projektové dokumentace do návrhu rozpočtového opatření projednávaného na následujícím zasedání zastupitelstva města a následně zajistit vyhotovení projektové dokumentace.

1898/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dle vnitřní směrnice SM/14) s názvem „„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 03 - Demolice“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

· schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

· schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

· jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

· ukládá vedoucímu odboru investic městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

· svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru investic, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace včetně příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1899/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 184/2021/ORM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stranou oprávněnou a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390 jako stranou povinnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN pro světelné signalizační zařízení v pozemcích p. č. 3728/56, p. č. 3728/97 a p. č. 3728/100 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1900/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informace týkající se revitalizace sídliště Koryčanské Paseky, dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu zabezpečit úkony spojené se zapracováním připomínek od občanů, zastřešit organizaci navazujícího veřejného projednání a další úkony spojené s celkovou revitalizací sídliště.

1901/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci ohledně připravovaného pilotního testu prodloužení provozní doby v rámci poskytování služby Senior taxi v době trvání 3 měsíců (od 09/2021 do 11/2021), dle důvodové zprávy a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování služby Senior taxi (ag. č. 064/2021/ODSR/1) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ROSI LOGISTIK s.r.o., se sídlem: Obrovského 1877/17, 710 00 Slezská Ostrava IČO 04598695 jako dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1902/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Platebního automatu, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle směrnice zadavatele č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu kategorie „D“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

· schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a přílohách výzvy,

· schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

· jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

· ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

· svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v předložených přílohách, jsou součástí tohoto usnesení.

1903/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele společnosti T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 (dále jen „příspěvková organizace“) projednala informaci o přejmenování příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání:

· souhlasí se změnou názvu příspěvkové organizace z „T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace“ na „Téčko, kulturní agentura, příspěvková organizace“ od 1. 1. 2022

· souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy ke slovní ochranné známce "Téčko" mezi příspěvkovou organizací jako nabyvatelem licence a Mgr. Tomášem Egyházi, Fantova 1790/16, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 61275255 jako poskytovatelem licence dle předložené přílohy č. 1

· doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se změnou názvu příspěvkové organizace dle bodu 1 tohoto usnesení a schválit následně tomu odpovídající změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace.

1904/97/RM/20/08/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace k realizaci a umístění solární dobíjecí stanice na území města Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje pro budoucí umístění lokalitu Gibon parku pro typ spotu TIP dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 25.8.2021 10:03:45 - aktualizováno 25.8.2021 10:11:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load