Usnesení 98. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 98/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 3. 9. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1905/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

1906/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o užití Ortofota ČR, č. 0186/2021/MIS, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou republikou – Zeměměřickým úřadem, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, IČO 60458500 dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1907/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 60990384 o rozpočtové opatření ve výši 78 760,- Kč na provozní náklady dle důvodové zprávy a předložené přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

1908/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

1. bere na vědomí informaci o výstupech z jednání se společností Sport Resort Beskydy a.s. (IČO 02334721) o možnosti odkupu pozemků u Základní školy Videčská, Rožnov p. R. (parcelní číslo 3689/10, katastrální území Rožnov pod Radhoštěm) a ukládá městskému úřadu zpracovat znalecký posudek jako podklad pro odkup pozemku,

2. ukládá MěÚ jednat s ředitelem Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm (IČO 00843547) o případném umístění sportovní haly (v současnosti hřiště umístěné na pozemku s parcelním číslem 1441/3, katastrální území Rožnov pod Radhoštěm),

3. ukládá MěÚ zahájit přípravu soutěže formou DESIGN & BUILD s tím, že konkrétní umístění sportovní haly bude rozhodnuto na příštím jednání rady města.

1909/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm uvedeného v předložené příloze č. 1 dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 25. 8. 2021 uvedeného v předložené příloze č. 2 a svěřuje finančnímu odboru MěÚ pravomoc uzavřít kupní smlouvy s žadateli o odkup vyřazeného majetku Ing. J. K., MSc., a Mgr. R. H. za cenu v místě a čase obvyklou uvedenou v předložené příloze č. 1 dle důvodové zprávy.

1910/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Hydraulické vyprošťovací zařízení" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise, kterým je společnost NORDSTAHL SERVIS s. r. o., V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy, IČO 06313442, a uzavření smlouvy o dílo č. 191/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1911/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnosti nákupu elektrické energie na následující období a souhlasí s variantou č. 4 způsobu zajištění nákupu elektrické energie na příští období.

1912/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnova pod Radhoštěm projednala oznámení pana R. M., trvalým bytem 756 61 Rožnov p. R., uvedené v příloze č. 2 projednávaného bodu, a doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o zrušení kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a práva zpětné koupě č. 144/2021/OSM/1, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Dohoda o zrušení kupní smlouvy je součástí tohoto usnesení.

1913/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1224/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6828-703127/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 192/2021/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p. č. 260 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1356-308/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 195/2021/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1914/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků p. č. 380 o výměře 89 m2, p. č. 381 o výměře 34 m2 a p. č. 382 o výměře 600 m2, vše v k. ú. Hážovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví darovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

1915/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 91 m a splaškové kanalizace v délce 96 m uložených v pozemcích p. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice v lokalitě Za Hážovkou do vlastnictví města, od vlastníka J. T., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví příslušnou smlouvu s vlastníkem a předloží ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1916/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na usnesení z rady města č. 174/10 z 10. 6. 2003, 933/44 z 24. 11. 2008 a 1390/76 z 16. 12. 2013 projednala a schvaluje aktualizaci zásad pro postup při udělování souhlasu s výjimkou z obecných požadavků na výstavbu pro parkování automobilů dle důvodové zprávy.

1917/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost o udělení souhlasu s výjimkou z obecně technických požadavků na stavby uvedenou v příloze č. 2 projednávaného bodu a schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a F. a B. H., oba trvalým bytem 756 27 Valašská Bystřice jako stavebníky, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

1918/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 267/2019/OSM/1) ke smlouvě o spolupráci a budoucí služebnosti č. 267/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Energoaqua, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503461, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

1919/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala stížnost spolku Varta, z. s. uvedenou v příloze č. 2 projednávaného bodu a po projednání schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k. ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č. p./č. e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022 za nájemné ve výši celkem 48.000 Kč, dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 183/2021/OSM se společností FCC Česká republika, s. r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá městskému úřadu - odboru správy majetku odeslat stěžovateli odpověď.

1920/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 02 - Venkovní prostory a sadové úpravy“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách tohoto bodu jsou součástí tohoto usnesení.

1921/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 05 - Hlediště“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách tohoto bodu jsou součástí tohoto usnesení.

1922/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 06 - Vnitřní vybavení“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách tohoto bodu jsou součástí tohoto usnesení.

1923/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2021/ORM ze dne 25. 6. 2021, č. dodatku 131/2021/ORM/1, v rámci investiční akce „Venkovní učebna, venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5. května“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 01 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Yggdrasilmont s.r.o., sídlem Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1, IČO 03593819 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1924/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na službu zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Městě Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy, předložených příloh a změn uvedených v zápise ze schůze rady města. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v přílohách projednávaného bodu,

2. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

3. schvaluje seznam vyzvaných uchazečů

4. ukládá vedoucímu odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

5. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh, seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků a seznam vyzvaných uchazečů ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

1925/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. bere na vědomí informaci o možnosti podpory obnovy místních komunikací z podprogramu Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů, dotační titul 117D8250 dle důvodové zprávy a předložených příloh,

2. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova místních komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity v Rožnově pod Radhoštěm" v rámci dotačního titulu dle bodu 1 a

3. ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k jejímu podání a další administraci.

1926/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o "Dnech sociálních služeb 2021" dle důvodové zprávy.

1927/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o udělení ocenění "Osobnost sociální oblasti 2021" dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1928/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 9. 2021 dle předložené přílohy tohoto bodu.

1929/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 2. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1930/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1931/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1932/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

1933/98/RM/03/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o Programu pro spolufinancování služeb sociální péče poskytovaných terénní formou z rozpočtu Zlínského kraje a z rozpočtu obcí s rozšířenou působností pro rok 2022 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 7.9.2021 14:52:50 - aktualizováno 7.9.2021 14:56:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load