Usnesení 99. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 99/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 10. 9. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1934/99/RM/10/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

1935/99/RM/10/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výpůjčku nebytových prostor v budově Společenského domu čp. 487 na pozemku p.č.st. 163/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v příloze č. 2 projednávaného bodu, a movitých věcí, ve prospěch T klubu - kulturní agentury, příspěvkové organizace, IČO 44740743, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. 209/2021/OSM mezi příspěvkovou organizací T klubem - kulturní agenturou, IČO 44740743 a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva o výpůjčce je součástí usnesení.

1936/99/RM/10/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výpůjčku nebytových prostor v budově Společenského domu čp. 487 na pozemku p.č.st. 163/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v přílohách č. 4 a 5 projednávaného bodu, a movitých věcí, ve prospěch Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvkové organizace, IČO 75044340, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. 210/2021/OSM mezi příspěvkovou organizací Střediskem volného času Rožnov p. R., IČO 75044340 a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva o výpůjčce je součástí usnesení.

1937/99/RM/10/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743, doručenou dne 3. 9. 2021, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů při pořádání těchto kulturních akcí:

· Valašské zkušebny dne 10. 9. 2021 na ploše mezi domy č.p. 1000 a 1059, ul. 1. máje

· Všesvatský jarmark ve dnech 22. - 23. 10. 2021 na Masarykově náměstí

· Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 26. 11. 2021 na Masarykově náměstí

· Vánoce na náměstí ve dnech 06. - 10.12.2021 na Masarykově náměstí

dle důvodové zprávy a přílohy projednávaného bodu. Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm písemně oznámí toto rozhodnutí žadateli.

1938/99/RM/10/09/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala cenovou nabídku společnosti 4E consulting, s.r.o., Kainarova 3236/88, 616 00 Brno, IČO 07649827, schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na služby v rámci projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519" jednomu uchazeči, a to společnosti 4E consulting, s.r.o., Kainarova 3236/88, 616 00 Brno, IČO 07649827, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu " Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519" se společností 4E consulting, s.r.o., Kainarova 3236/88, 616 00 Brno, IČO 07649827, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva o spolupráci je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Radim Holiš

místostarostka starosta

___

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 13.9.2021 8:26:44 - aktualizováno 13.9.2021 8:28:24 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load