Usnesení 114. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 114/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 14. 1. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2112/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2113/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu pracovní skupiny o současném stavu softwaru GIS města dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu:

1. Připravit právní úkony potřebné k ukončení smluvního vztahu na provoz stávajícího softwaru GIS města v potřebném rozsahu se současným dodavatelem, společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO 15049248, a předložit je radě města ke schválení.

2. Připravit veřejnou zakázku na nového dodavatele softwaru pro GIS a provést veškeré úkony k zadání této veřejné zakázky v souladu s vnitřní směrnicí SM/14 (1/2017).

usnesení č. 2114/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 změnu platových výměrů ředitelů škol, školských zařízení a ředitele Hasičského sboru města zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat ředitelům těchto organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostovi města.

usnesení č. 2115/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s uzavřením Dohody o postoupení nájemní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi Mateřskou školou Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918678, se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako postupitelem, Mateřskou u školou 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918694, se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako postupníkem a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 jako postoupenou stranou, kterou se postupují práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 21182 ze dne 12.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.1.2021, uzavřené mezi Mateřskou školou na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace a společností Vodafone Czech Republic, a.s., na Mateřskou školu 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, a to dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2116/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o splnění úkolu č. UKOL-RM-0036 - ověřit možnost sjednocení pojistek, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2117/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o průběhu zadávání veřejné zakázky "Investiční úvěrový rámec města Rožnova pod Radhoštěm" zadávané v souladu s § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a v souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města

1. jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jejich náhradníky uvedené v předložené příloze č. 2

2. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, finančnímu odboru, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a

3. ukládá vedoucímu finančního odboru městského úřadu zabezpečit všechny úkony související s přípravou smluvní dokumentace s vítězných uchazečem a připravenou smluvní dokumentaci předložit k projednání zastupitelstvu města.

usnesení č. 2118/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 2 574 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka na období od 1.2.2022 do 30.6.2022 organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle Praha 4, 140 00 Praha, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2119/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. Jxx Dxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení plynovodní přípojky v pozemku p. č. 3623/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6879-7093/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 3/2022/OSM).

2. Axxxx Mxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3635/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6901-78/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 4/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2120/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje odchodné ve výši 145 041,-Kč bývalému jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., panu Bc. Stanislavu Zlámalovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2121/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala cenovou nabídku dodavatele Monika Janošková, IČO: 030 66 185, Partyzánská 1001, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 a 3 směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v přidělení zakázky malého rozsahu kategorie „C“ na poskytnutí úklidových služeb pro rok 2022 v budově Městské policie Rožnov pod Radhoštěm jednomu uchazeči - Monika Janošková, IČO: 030 66 185, Partyzánská 1001, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje Městské policii Rožnov pod Radhoštěm pravomoc k uzavření smlouvy formou vystavení objednávky na poskytnutí úklidových služeb pro rok 2022 v budově Městské policie Rožnov pod Radhoštěm s dodavatelem Monika Janošková, IČO: 030 66 185, Partyzánská 1001, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm v souladu s předloženou cenovou nabídkou.

usnesení č. 2122/114/RM/14/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - Technický dozor stavebníka, manažer/koordinátor stavby“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek ukládá pověřenému vedoucímu odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách tohoto bodu jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Jiří Pavlica

místostarostka starosta

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 18.1.2022 8:52:30 - aktualizováno 3.2.2022 8:44:59 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load