Usnesení 117. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 117/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 28. 1. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2128/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2129/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje tyto členy školské rady:

1. s účinností ode dne 28. 1. 2022 na dobu určitou do 27. 1. 2025 při Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990384:

1. pana M xxxxxx S xxxx , nar. xxxxx , trvalým pobytem xxxxx , Rožnov pod Radhoštěm

2. pana Txxxxx K xxx , nar. xxxxx , trvalým pobytem xxxxx , Rožnov pod Radhoštěm

dle důvodové zprávy a změn uvedených v zápise z jednání rady města dne 28. 1. 2022.

usnesení č. 2130/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala návrh na změnu limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle důvodové zprávy, předložené přílohy, a úpravách uvedených v zápise z jednání, s předloženým návrhem souhlasí a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit a předložit radě ke schválení aktualizaci směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

usnesení č. 2131/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností ČEZ Distribuce a .s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 jako osobou oprávněnou, pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1152/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6875-983/2021 a ve znění smlouvy č. 9/2022/OSM uvedené v příloze č. 2 projednávaného bodu.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2132/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 6 a 10 projednávaného bodu se stavebníkem Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00053732 pro tyto stavby:

1. stavba zateplení objektu bytového domu s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1279/2 pro budovu č. p. 1757-1758 stojící na pozemku p. č. st. 3184, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní, smlouva č. 130/2021/OSM/7,

2. stavba zateplení objektu bytového domu s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1224/4 pro budovu č. p. 1763-1764 stojící na pozemku p. č. st. 3657, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní, smlouva č. 130/2021/OSM/8,

3. stavba zateplení objektu bytového domu s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1224/4 pro budovu č. p. 1769 stojící na pozemku p. č. st. 3652/2, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní, smlouva č. 130/2021/OSM/9.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2133/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4, 7, 10 a 13 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

- uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 1002/22 k. ú. Rožnov p. R. - ul. 1. máje, smlouva č. 177/ 2020/OSM/42 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení rozvodu poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v městském pozemku p. č. 1617/1 k. ú. Rožnov p. R., smlouva č. 177/ 2020/OSM/44 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

3. Ing. J xxxx F xxxx , trvalý pobyt xxxxxxxxx 756 53 Vidče a E xx F xxxxxx , trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městských pozemcích p. č. 690/2 a p. č. 706/3 v k. ú. Tylovice, smlouva č. 177/2020/O SM/41 v příloze č. 7 projednávaného bodu.

4. Ing. N xxxx E xxxxxxx , trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Pionýrská, smlouva č. 177/2020/O SM/43 v příloze č. 10 projednávaného bodu.

5. Mgr. E xx V xxxxxxxx , trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Čechova, smlouva č. 177/2020/OSM/45 v příloze č. 13 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2134/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 5/2022/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem Ing. N xxxx E xxxxxxxx , trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Jedná se o stavbu zpevněné plochy o velikosti 40 m 2 na pozemku ve vlastnictví města p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Pionýrská) pro podélné parkování, které bude stavebníkem vybudováno jako veřejné.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2135/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o záměru stavby "Bytový dům s nájemními jednotkami - Rožnov pod Radhoštěm" stavebníků F xxxxxxxx a B xxxxx H xxxxxxxxxx , oba trvalým bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 27 Valašská Bystřice dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s projektovou dokumentací dle koordinačního situačního výkresu uvedeného v příloze č. 1 projednávaného bodu. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pokračovat v jednáních se stavebníkem dle výše uvedeného.

usnesení č. 2136/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci odboru správy majetku o technickém stavu opěrné zdi na Nábřeží Dukelských hrdinů a nejasném vlastnictví této opěrné zdi dle důvodové zprávy a předložených příloh, souhlasí s dalším postupem navrženým v důvodové zprávě a do doby vyjasnění otázky vlastnictví opěrné zdi ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru správy majetku provádět monitoring stavu opěrné zdi.

usnesení č. 2137/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala cenovou nabídku společnosti LZ-PROJEKT plus s. r. o., Hranická 271, 15701 Valašské Meziříčí, IČ 06765734, souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vyhotovení studie a následně projektové dokumentace pro společné stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby pro investici "Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou - II. etapa – mezi pavilony, Rožnov pod Radhoštěm" společnosti LZ-PROJEKT plus s. r. o., Hranická 271, 15701 Valašské Meziříčí, IČ 06765734, dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace (ag. č. 10/2022/ ORM) se společností LZ-PROJEKT plus s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2138/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace o realizaci kampaně Do práce na kole 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření:

1.

smlouvy č. 0001/2022/ODSR o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako městským organizátorem kampaně a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319 jako národním koordinátorem kampaně a

2.

smlouvy č. 0002/2022/ODSR o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zpracovatelem a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319 jako správcem.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2139/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na oprávněné aktivity v rámci Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV (MP) dle důvodové zprávy,

2. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace dle bodu 1 a

3. ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí nevratného finančního příspěvku v rámci předmětného Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními).

usnesení č. 2140/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Platebního automatu, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměřeně dle směrnice zadavatele č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídek a přílohách výzvy,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2141/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Elektronické úřední desky, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízen í, uvedené ve Výzvě k podání nabídek a přílohách výzvy,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2142/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zapojením města Rožnov pod Radhoštěm do mezinárodního projektu Power - UP: podpora sociálních inovací na energetickém trhu a s užitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm pro propagační a jiné účely projektu POWER UP, do nějž bude město Rožnov pod Radhoštěm zapojeno v roli pilotního města, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 až 3 projednávaného bodu.

usnesení č. 2143/117/RM/28/01/2022

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě klimaticko-energetického plánu města energetikem města a o pořízení dálkových odečtů vodoměrů dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2144/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnosti investic do úsporných opatření na veřejném osvětlení, možnosti regulace veřejného osvětlení a souhlasí s přípravou dotačních projektů podle doporučení energetika města a energetické komise Rady města, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 4 až 6 projednávaného bodu.

usnesení č. 2145/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na vytvoření nových webových stránek města Rožnov pod Radhoštěm, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. SM/14 (1/2017) dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídek a přílohách výzvy,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2146/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala změnu jízdního řádu městské autobusové dopravy, číslo linky: 650 948650, název linky: Rožnov p. Radh., Dolní paseky - Rožnov p. Radh., u náměstí, dle důvodové zprávy a předložené přílohy, a souhlasí s doladěním navrhovaných úprav ve spolupráci se zpracovatelem Plánu udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm a podáním žádosti o schválení změny jízdního řádu u Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jakožto příslušnému dopravnímu úřadu, dopravcem městské autobusové dopravy, společností TQM-holding s. r. o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava. Rada města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Koordinací dopracování návrhu změny jízdního řádu za účasti zpracovatele Plánu udržitelné mobility města Rožnov pod Radhoštěm, pana Mgr. Petra Pšeničky, a specialistu v dopravě z KOVED, pana Ing. Miroslava Fuska, a k předložení žádosti na úpravu jízdního řádu.

usnesení č. 2147/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu Beskydy č. 0053/2021/OKDS/1 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, městem Nový Jičín, městem Příbor, městem Kopřivnice a městem Frenštát pod Radhoštěm jako objednateli a společností Z-Group bus a. s., sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČ 45192120 jako dopravcem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek včetně jeho příloh je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2148/117/RM/28/01/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi ROBE lighting s. r. o., Hážovice 2090, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČ 64088791 jako dárcem a T klubem – kulturní agenturou, příspěvkovou organizací, 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 44740743 jako obdarovaným dle důvodové zprávy. Darovací smlouva ve znění v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová                           Ing. Jiří Pavlica

  místostarostka starosta

_________

Formát čísla usnesení : Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 2.2.2022 9:53:41 - aktualizováno 28.3.2022 15:33:49 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load