Usnesení 118. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 118/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 4. 2. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2149/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2150/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře č. 0069/2020/MIS (agendové číslo 0069/2020/MIS/1) ze dne 22.9.2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INIT technology s.r.o., se sídlem v Sehradice 129, PSČ 763 23, IČO 04423101 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2151/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu pod čísly 1, 2 a 4 a ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci.

usnesení č. 2152/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. , se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 5 200 000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti - provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2153/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci zapsanému spolku SKI SOLÁŇ, z.s. se sídlem Meziříčská 525, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 22836101 ve výši 52 500 Kč na projekt Podpora tréninkové a závodní činnosti - startovné, vleky, ubytování na soustředěních a závodech a pronájem sportovišť dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2154/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje pracovní skupinu pro posuzování žádostí v rámci schválených Pravidel pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů v tomto složení:

Ing. arch. Jan Horký, městský architekt,

Radek Schmied, bytový technik města,

Ing. arch. Daniel Baroš, člen Stavební komise města.

usnesení č. 2155/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášenípodlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve smyslu ustanovení § 26 a dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), s názvem „Revitalizace BD Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

3. ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 ZZVZ.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2156/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka 1 ks osobního vozidla pro městskou policii“, zadávané dle směrnice zadavatele č. SM/14 ( 1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – kategorie „D“, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a jejích přílohách,

b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

c) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace,

d) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

e) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru správy majetku rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změně členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam uchazečů ve znění uvedeném v předložených přílohách, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2157/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí průběžnou informaci o nabídce na koupi části či celého pozemku p.č. 2052/4 v k. ú. Rožnov p. R. o výměře 11.601 m2 ve vlastnictví společnosti RELAX AREA s.r.o., Lesní 1689. 756 61 Rožnov p. R., IČO: 10870636 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2158/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2159/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx obě bytem xxxxxxxxxxxx v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených  příloh. Schválený dodatek č. 6 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2160/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na propachtování pozemků p.č. 2767/21 o výměře 836 m2, p.č. 2767/25 o výměře 755 m2a p.č. 2767/27 o výměře 350 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za účelem zemědělského pachtu dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví pachtovní smlouvu k projednání radou města.

usnesení č. 2161/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost T klubu - kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743, doručenou dne 14.01.2022, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů při konání Josefského jarmarku ve dnech 18. a 19.03.2022 na Masarykově náměstí,

dle důvodové zprávy a přílohy projednávaného bodu. Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm písemně oznámí toto rozhodnutí žadateli.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala nutnost aktualizace obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit návrh uvedené vyhlášky k projednání a schválení zastupitelstvem města.

usnesení č. 2162/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene chůze, jízdy a průhonu dobytka na zatíženém pozemku p.č. 3025/88 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271 s Jxxxx Bxxxx, trvale bytem Prostřední Bečva xxx, 756 56 jako vlastníkem oprávněných pozemků p.č. st. 945, p.č.st. 1078 a p.č. 3025/9, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválená dohoda o zrušení věcného břemene č. 19/2022/OSM je uvedená v příloze č. 1 projednávaného bodu a je součástí tohoto usnesení .

usnesení č. 2163/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene chůze a jízdy na zatíženém pozemku p.č. 3025/88 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271 s Oxxxxxxx Nxxxxxxxx, axxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 602 00 Brno a Hxxxxxx Pxxxxxxxxx, trvale bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 110 00 Praha 1, jako vlastníky oprávněných pozemků p.č. st. 974 a p.č. 3025/11, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválená dohoda o zrušení věcného břemene č. 20/2022/OSM je uvedená v příloze č. 2 projednávaného bodu a je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2164/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o výsledcích průzkumu spokojenosti návštěvníků centra města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2165/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výši odměn za rok 2021 pro členy/předsedy komisí rady města, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a po projednání:

1. bere na vědomí výše odměn za výkon funkce člena/předsedy komise uvedené pro jednotlivé členy/předsedy v předložené příloze č. 1 za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, které jsou stanoveny v souladu se Zásadami pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města schválenými zastupitelstvem města usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 s účinností od 1. 3. 2019 a aktualizovanými Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 2. 2020 usnesením č. 12/IX (dále jen „Zásady“)

2. souhlasí s výší odměn za aktivitu navržených členům komisí rady města jednotlivými předsedy komisí ve výši uvedené v předložené příloze č. 1

3. navrhuje předsedům komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí rady města za rok 2021 ve výši uvedené v předložené příloze č. 1 a

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny za aktivitu člena/předsedy komise navržené v bodě 2 a 3 tohoto usnesení.

usnesení č. 2166/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 278/2018/OSM (agendové číslo 278/2018/OSM/2) ze dne 03.01.2019 „O zajištění provozu veřejného osvětlení na území města Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v jeho správě, údržbě a opravách, provádění periodických revizí svěřeného zařízení a jeho pasportizace“ ve znění uvedeném v příloze projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Miroslavem Halamíčkem, U Kantorka 1614, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64135110 jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek smlouvy č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2167/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. II." projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je společnost Cobbler s.r.o., Zašová 633, 75661 Zašová, IČO 46578463 a uzavření smlouvy o dílo č. 0164/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2168/118/RM/04/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výsledky hodnotící komise a rozhodla o zrušení veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele „Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm III“ dle důvodové zprávy a předložené přílohy projednávaného bodu.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 7.2.2022 8:20:36 - aktualizováno 28.3.2022 15:33:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load