Usnesení 119. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 119/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 11. 2. 2022

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2169/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2170/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášenínadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), s názvem „Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

3. ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

4. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 ZZVZ.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2171/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 2. 2022 dle předložené přílohy tohoto bodu a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2172/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu předsedy redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. o činnosti redakční rady za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2173/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 4. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2174/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí aktualizovaný podnikatelský záměr společnosti TV Beskyd s.r.o. na období 2020 - 2023 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2175/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. pro rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a změn projednaných na radě města.

usnesení č. 2176/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí informaci jednatele o záměru společnosti TV Beskyd s.r.o. požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení nové vysílací licence dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

usnesení č. 2177/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2178/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na období 2022-2024 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2179/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2180/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. pro rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a změn projednaných na radě města.

usnesení č. 2181/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. k podnikatelskému záměru společnosti a plánu hospodaření společnosti dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2182/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2022-2024 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a v příloze č.2 upravené dle jednání rady města.

usnesení č. 2183/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2184/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a změn projednaných na radě města.

usnesení č. 2185/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za IV. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2186/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za IV. čtvrtletí roku 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2187/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2022 - 2024 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2188/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2189/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele, zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm IV.“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci obsaženou ve výzvě k podání předběžné nabídky a v jejích přílohách

2. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek

3. ukládá tajemnici městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky

4. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, útvaru tajemníka, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2190/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení nového bodu do programu schůze s názvem: "Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství".

usnesení č. 2191/119/RM/11/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 19.2. 2022 od 10 hod. v souvislosti s pořádáním akce „Masopustní obchůzka se souborem Radhošť“ v lokalitě: Masarykovo náměstí a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.2.2022 17:09:48 - aktualizováno 28.3.2022 15:34:01 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load