Usnesení 120. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 120/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 25. 2. 2022

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2192/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2193/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích připravovaných v roce 2022, jejichž pořadatelé navrhují stanovení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy, předložených příloh a upravená na jednání rady města. Dále ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu k projednání zastupitelstvu.

usnesení č. 2194/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. SM/14 (1/2017) "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" spočívající v dodávce a montáži nových herních prvků na dětské hřiště na ulici Dubková, a to od společnosti TR Antoš s.r.o., 511 01 Turnov, dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření kupní smlouvy č. 026/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností TR Antoš s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2195/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem "Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise, kterým je společnost INGDOP, s. r. o., 757 01 Valašské Meziříčí, a uzavření smlouvy o dílo č. 0015/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2196/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nájem sociálního bytu 3+1 č. 5 v domě č. p. 1034 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, a to na dobu jednoho roku, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2197/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu s paní D. M., dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2198/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci odboru správy majetku o situaci nájemce městského bytu č. 15 na ulici Moravská č. p. 1443, dle důvodové zprávy, souhlasí s možností ukončení nájemní smlouvy a ukládá odboru správy majetku projednat záležitost s bytovou komisí a předložit radě města k projednání výpověď z nájmu bytu.

usnesení č. 2199/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným ze služebnosti zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 3575/1 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Sluneční (smlouva č. 177/2020/OSM/46).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2200/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 3237/5 o výměře cca 138 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 3237/6 o výměře cca 138 m2 ve vlastnictví Ing. S. K., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v předložené příloze č. 2, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2201/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na změnu nájemní smlouvy č. 187/2015/OSM ze dne 15. 6. 2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26. 5. 2020 (č. 187/2015/OSM/1), uzavřené na dobu určitou do 30. 6. 2022 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností ARETE, s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem na pronájem prostor sloužících k podnikání v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 130 na Masarykově náměstí, která je součástí pozemku p. č. st. 119 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 30. 6. 2027 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví Dodatek č. 2 na prodloužení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání k projednání radou města.

usnesení č. 2202/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 1152/21 o výměře cca 160 m2 ve vlastnictví Z. S., za část pozemku p. č. 1152/4 o výměře cca 160 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v předložené příloze č. 2, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2203/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 0022/2022/ORM o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky „Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3 (3.1, 3.2), úsek 2“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zadavatelem č. 1 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlem Zlín, jako zadavatelem č. 2 dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru investic zajistit po podpisu smlouvy veškeré potřebné úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

usnesení č. 2204/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby "SILNICE III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice - úsek 3 (3.1, 3.2) a oprava úseku 2" dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města

a/ schvaluje Zadávací podmínky k veřejné zakázce, včetně jejích příloh (dále také "zadávací dokumentace")

b/ jmenuje členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky

c/ ukládá vedoucímu Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené zakázky

d/ svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2205/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o postupu realizace investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy, a po projednání:

a) ruší „pracovní skupinu pro kulturní centrum“ zřízenou usnesením rady č. 391/16 ze dne 29. 4. 2019,

b) schvaluje okruh osob zapojených do realizace uvedené investice a jejich role, jak je popsáno v důvodové zprávě.

usnesení č. 2206/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o postupu přípravy investice "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č. p. 519", dle důvodové zprávy, a po projednání:

a) ruší „pracovní skupinu pro přístavbu knihovny“ zřízenou usnesením rady č. 392/16 ze dne 29. 4. 2019,

b) schvaluje okruh osob zapojených do realizace uvedené investice a jejich role, jak je popsáno v důvodové zprávě.

usnesení č. 2207/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala nabídku Ing. Tomáše Hejzlara uvedenou v příloze č. 1 projednávaného bodu, schvaluje výjimku podle směrnice č. SM/14 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu část III, odstavec 9, písm. l) a souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na výkon činnosti koordinátora BOZP pro akci "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č. p. 519" jednomu uchazeči, a to Ing. Tomáši Hejzlarovi, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh, schvaluje uzavření smlouvy formou vystavení objednávky č. OBJ/2022/0147/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem a pověřuje Ing. Marka Molla, pověřeného vedením odboru investic k podpisu této objednávky. Schválená objednávka ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2208/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie D, zadávané dle směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby s názvem „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm, Technický dozor stavebníka, manažer / koordinátor stavby“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o

1) vyloučení uchazeče Dipl. -Ing. Mirko Lev, 679 71 Lysice, z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny

2) výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost SAFETY PRO, s. r. o., 779 00 Olomouc,

a schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 7/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2209/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Platebního automatu, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle směrnice zadavatele č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu -kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídek a přílohách výzvy,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2210/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádosti společnosti T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o poskytnutí záštity pro rok 2022 uvedené v předložených přílohách a schvaluje převzetí záštity

1. starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlici na akce Jeden svět a Kvetoucí město a

2. místostarostky města Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Kristýny Kosové na akce Den seniorů, Program ke Dni matek a Setkání s jubilanty.

usnesení č. 2211/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Ministerstva práce a sociálních věcí, se sídlem 128 01 Praha 2, o udělení souhlasu s užitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 7. 1. 2022, č.j. MPSV-2022/3117-830, a souhlasí s užitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm v informativním dokumentu prezentujícím aktivity města realizované v rámci projektů "Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm" a "Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm" podporovaných z Operačního programu Zaměstnanost, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2212/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 01 - Hlavní stavba“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č .1, 2, 4-6, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Navláčil stavební firma, s. r. o., 760 01 Zlín, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0177/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2213/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 02 - Venkovní prostory a sadové úpravy“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 7, 8, 10-12, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost INGDOP s.r.o., 757 01 Valašské Meziříčí, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0206/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 9 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2214/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle směrnice č. SM/14 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 03 - Demolice“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 14, 16, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., 725 28 Ostrava- Lhotka, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0194/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 15 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2215/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávky s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 04a - Divadelní a podjevištní skladová technika“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 17, 18, 24-26, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost EST Stage Technology, a.s., 664 53 Újezd u Brna, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0213/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 21 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2216/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávky s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 04b - AV technika“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 17, 19, 24-26, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost AVT Group, a.s., 149 00 Praha 4, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0216/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 22 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2217/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávky s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 04c - Scénické osvětlení“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 17, 20, 24-26, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Art Lighting Production, s. r.o., 664 53 Újezd u Brna, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0217/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 23 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2218/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávky s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 05 - Hlediště“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 27, 28, 30-32, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Sekvoia s. r. o., , 905 01 Senica, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0207/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 29 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2219/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávky s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 06 - Vnitřní vybavení“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 33, 34, 36-38, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost POZIMOS a.s., 760 01 Zlín,

a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0208/2021/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 35 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2220/120/RM/25/02/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníku v Dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm - část 1" zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 1.3.2022 12:34:42 - aktualizováno 28.3.2022 15:34:06 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load