Usnesení 122. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 122/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 11. 3. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2223/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2224/122/RM/11/03/2022

Rada města bere na vědomí zprávu o možnostech provozu mobilních telefonů a ukládá Městskému úřadu další jednání se stávajícím operátorem.

usnesení č. 2225/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce osobního vozidla č. 68/2022/TAJ1, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a paní Šárkou Čechovou, se sídlem Nové Město nad Metují, IČO 04044401, jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2226/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje tyto členy školské rady:

1. s účinností ode dne 11. 3. 2022 na dobu určitou do 10. 3. 2025 při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 45211761:

a) pana M. P., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

b) paní A. C., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

2. s účinností ode dne 11. 3. 2022 na dobu určitou do 10. 3. 2025 při Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 60990376:

a) pana V. O., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

b) paní M. S., trvalým pobytem 756 54 Zubří

3. s účinností ode dne 11. 3. 2022 na dobu určitou do 10. 3. 2025 při Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918651:

a) paní P. K., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

b) paní V. F. V., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

c)  

usnesení č. 2227/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi CS CABOT, spol. s. r. o., Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, jako dárcem a T klubem – kulturní agenturou, příspěvkovou organizací, 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako obdarovaným dle důvodové zprávy. Darovací smlouva ve znění v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2228/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nabytí vlastnického práva městem Rožnov pod Radhoštěm k movitým věcem: informačním panelům Naučné stezky Hradisko přivlastněním dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2229/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 35 000,- Kč určeného na zdravotní polohovací křeslo organizací Mateřská škola 1. máje 1153 se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti Siemens, s.r.o. se sídlem 155 00 Praha 13, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2230/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci odboru správy majetku o společném návrhu společnosti FCC Česká republika, s.r.o. a odboru správy majetku na změny v systému třídění objemného odpadu ve sběrném dvoře na ulici Zuberská, dle důvodové zprávy, souhlasí s tímto návrhem a ukládá odboru správy majetku realizovat potřebné kroky vedoucí k zavedení nového systému třídění objemného odpadu ve sběrném dvoře.

usnesení č. 2231/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka 1 ks osobního vozidla pro městskou policii“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise, kterým je společnost AUTOCENTRUM LUKÁŠ s. r. o., Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, a ukládá finančnímu odboru městského úřadu zajistit výběr poskytovatele leasingu dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2232/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření "Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem a budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p., Veveří, 602 00 Brno, jako pronajímatelem a budoucím povinným ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu (smlouva č. 25/2022/OSM) související s připravovanou rekonstrukcí mostu ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ev. č. Rm-009-Ha přes Hážovický potok na ulici Tvarůžkova v k. ú. Tylovice dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválená "Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" č. 25/2022/OSM uvedená v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2233/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4, 7, 10 a 13 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,

uložení zemního kabelového vedení NN v městských pozemcích p. č. 2767/2, p. č. 2767/24, p. č. 2767/52 a p. č. 3648/1 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Javorová, smlouva č. 177/2020/OSM/48 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,

uložení zemního kabelového vedení NN v městských pozemcích p. č. 308 a p. č. 1153/7 k. ú. Tylovice - ul. Jasanová, smlouva č. 177/2020/OSM/50 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

3. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,

uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 3721/13 k. ú. Rožnov p. R. - Kramolišov, smlouva č. 177/2020/OSM/51 v příloze č. 7 projednávaného bodu.

4. R. D., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice - ul. Sadová, smlouva č. 177/2020/OSM/49 v příloze č. 10 projednávaného bodu.

5. B. H. a F. H., oba trvalý pobyt 756 27 Valašská Bystřice

uložení vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 3569/2, p. č. 3564/25 a p. č. 3616/2, uložení plynovodní přípojky v pozemcích p. č. 3569/2 a p. č. 3564/25, uložení přípojky dešťové kanalizace v pozemku p. č. 3569/4 a uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 3569/4 v k.ú. Rožnov p. R. - ul. Palackého, smlouva č. 177/2020/OSM/47 v příloze č. 13 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2234/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 32/2022/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem B. H. a F. H., oba trvalý pobyt 756 27 Valašská Bystřice, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Jedná se o posunutí stávajícího sjezdu na pozemek p. č. 3569/4, přičemž stavba proběhne i na dalších pozemcích ve vlastnictví města p. č. 3564/25, p. č. 3569/2, p. č. 3616/2, p. č. 3616/4 a p. č. 3616/7 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Palackého) pro umožnění vybudování výstavby bytového domu s nájemními jednotkami na pozemcích p. č. st. 174 a p. č. 31 k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví stavebníka.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2235/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala zprávu odboru správy majetku o řešení dopravy v centru města, bere ji na vědomí a ukládá městskému úřadu učinit kroky vedoucí k realizaci navržených opatření pro změnu dopravy na náměstí a na blízkých komunikacích, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2236/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava komunikací Láz a Žerotínská v Rožnově pod Radhoštěm" zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách, schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, ukládá vedoucímu odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení. 

usnesení č. 2237/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č. p. 519" schvaluje Pravidla pro jednání osoby pověřené jednat za město v rozsahu smluv o dílo, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená Pravidla jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2238/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" schvaluje Pravidla pro jednání osoby pověřené jednat za město v rozsahu smluv o dílo, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 2. Schválená Pravidla jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2239/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje Hodnotící zprávu MA21 za rok 2021 a Plán zlepšování MA21 na rok 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2240/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala analýzu potenciálu fotovoltaických elektráren na budovách města a jeho organizací a souhlasí s postupem přípravy projektů v této oblasti dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2241/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zapojením města Rožnov pod Radhoštěm do mezinárodní akce Hodina Země formou zhasnutí části veřejného osvětlení (část Masarykova náměstí a osvětlení farního kostela Všech svatých) dne 26. března 2022 v čase od 20:30 do 21:30 hodin dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2242/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí rady města za rok 2021 dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu.

usnesení č. 2243/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2021 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu.

usnesení č. 2244/122/RM/11/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. na rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2245/122/RM/11/03/2022

Rada města projednala a schvaluje plán jarní blokové očisty a ukládá odboru správy majetku úkol provést očistu města dle předloženého plánu.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.3.2022 16:29:27 - aktualizováno 28.3.2022 15:34:16 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load