Usnesení 123. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 143/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 2. 9. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2559/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2560/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm V.“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací podmínky včetně jejich příloh

2. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek

3. ukládá tajemnici městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky

4. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, útvaru tajemníka, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

Zadávací podmínky včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2561/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o postupu realizace investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy, a po projednání:

a) ruší "realizační tým pro podporu pověřené osoby" ustanovený usnesením č. 2205/120/RM/25/02/2022 a schvaluje nový okruh osob zapojených do realizace uvedené investice a jejich role, tj. organizační strukturu projektu, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1,

b) schvaluje aktualizaci č. 1 Pravidel pro jednání osoby pověřené jednat za město v rozsahu smluv o dílo schválených usnesením č.2238/122/RM/11/03/2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2.

usnesení č. 2562/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o postupu realizace investice "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519", dle důvodové zprávy, a po projednání:

a) ruší "realizační tým pro podporu pověřené osoby" ustanovený usnesením č. 2206/120/RM/25/02/2022 a schvaluje nový okruh osob zapojených do realizace uvedené investice a jejich role, tj. organizační strukturu projektu, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3,

b) schvaluje aktualizaci č. 1 Pravidel pro jednání osoby pověřené jednat za město v rozsahu smluv o dílo schváleným usnesením č.2237/122/RM/11/03/2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 4.

usnesení č. 2563/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a tímto oprávněným ze služebnosti:

1. B. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6983-192/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 193/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2564/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radh. č.p. 519" (smlouva o dílo č. 0224/2021/ORM) projednala návrh změnového listu č. 15 na výměnu otopné soustavy ÚT v objektu SO 02 Stávající budova ve výši 1.244.413,97 Kč bez DPH a v souladu se schválenými Pravidly pro jednání osoby pověřené jednat za město v rozsahu smluv o dílo souhlasí s vydáním pokynu k variaci dle předloženého návrhu změnového listu č. 15, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2565/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Software pro sociální odbor“, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele - směrnice č. SM/29 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu odboru strategického rozvoje a projektů městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2566/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o udělení ocenění "Osobnost sociální oblasti 2022" dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2567/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.9. 2022 dle předložené přílohy tohoto bodu.

usnesení č. 2568/143/RM/02/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní MgA. L. R., bytem 739 47 Kozlovice o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm nad Mezinárodním hudebním festivalem Božská flétna, který se koná v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 30.9.-2.10.2022.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 5.9.2022 13:22:12 - aktualizováno 5.9.2022 13:31:55 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load