Usnesení 124. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 124/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 25. 3. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2248/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2249/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele dle důvodové zprávy schvaluje, že

1. školské příspěvkové organizace zřízené městem Rožnov pod Radhoštěm nebudou vybírat ve školním roce 2021/2022 úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování od zákonných zástupců dětí a žáků se speciálním dlouhodobým vízem

2. vzniklé náklady s prominutím úplat za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování dětem a žákům se speciálním dlouhodobým vízem budou školským příspěvkovým organizacím refundovány z rozpočtu měst.

usnesení č. 2250/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 75044340(dále jen "SVČ"), ukládá dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů SVČ odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 50 000 Kč s termínem do 31.5.2022, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2251/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu Bečva č. 0079/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, městem Valašské Meziříčí, městěm Zubří, spolkem Cyklostezka Bečva jako objednateli a společností Z-Group bus a.s., sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČO 45192120 jako dopravcem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva a její přílohy je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2252/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Kupní smlouvy/Smlouvy o finančním leasingu ve znění uvedeném v předložených přílohách č. 1 a 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, společností UniCredit Leasing CZ, a.s se sídlem Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, IČO 15886492 jako kupujícím/pronajímatelem a společností Autocentrum Lukáš, se sídlem Masarykova 725, 757 01 Valašské Meziříčí jako prodávajícím, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2253/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možnostech zhodnocení dočasně volných finančních prostředků a po projednání:

a) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru založit u Československé obchodní banky, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 00001350, spořící účet a uložit na něm dočasně volné finanční prostředky,

b) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení spořícího účtu, včetně jejích změn nebo ukončení,

c) pověřuje Ing. Martina Hrnčárka, vedoucího finančního odboru k podpisu smluvní dokumentace, včetně případných právních jednání vedoucích ke změnám nebo ukončení smlouvy o zřízení spořícího účtu,

dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2254/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možnostech zhodnocení dočasně volných finančních prostředků a po projednání:

a) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru založit u České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO 45244782, revolvingový vkladový účet na částku 25 mil Kč,

b) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o revolvingovém vkladovém účtu, včetně jejích změn nebo ukončení,

c) pověřuje Ing. Martina Hrnčárka, vedoucího finančního odboru k podpisu smluvní dokumentace včetně případných právních jednání vedoucích ke změnám nebo ukončení smlouvy o zřízení revolvingového vkladového účtu,

dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2255/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 2130/117/RM/28/01/2022 projednala návrh změny systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle důvodové zprávy a schvaluje s účinností od 30. 3. 2022 směrnici Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená směrnice je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2256/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nový ceník pro odkládání odpadů ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm, a to Ceník odpadů uložených fyzickými osobami oprávněným k podnikání a právnickými osobami, které nemají na území města sídlo nebo provozovnu, a fyzickými osobami s trvalým pobytem mimo území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Schválený ceník ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení. Dále rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zapracování této skutečnosti do provozního řádu sběrného dvoru.

usnesení č. 2257/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci odboru správy majetku o dvou variantách přemístění kamenného kříže Michala Jurajdy dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s jeho přemístěním z pozemku p. č. 1565/3 na pozemek p. č. 29/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2258/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu číslo N39-526 (v katastru nemovitostí bytová jednotka č. 2330/69) o velikosti 1+0 a celkové ploše 21,24 m2, nacházejícího se v 5. podlaží domu č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, proti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2259/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v bytovém domě č.p. 1688 na ulici Valašská, dle důvodové zprávy a předložených příloh a neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 1688 na ulici Valašská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem xxxxxxxxxxxxxxxx

usnesení č. 2260/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost o pronájem městského bytu uvedenou v příloze č. 1 projednávaného bodu a schvaluje nájem bytu 2+1 č. 1 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu, a to na dobu jednoho roku, s žadatelkou xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí usnesení.

usnesení č. 2261/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 2198/120/RM/25/02/2022 projednala informaci odboru správy majetku a usnesení bytové komise o situaci nájemce městského bytu č. 15 na ulici Moravská č. p. 1443 dle důvodové zprávy a předložených příloh a bere tuto informaci na vědomí.

usnesení č. 2262/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci rodin uprchlíků z Ukrajiny uvedenou v důvodové zprávě a po projednání

a) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru správy majetku pravomoc rozhodnout o uzavření bezúplatné smlouvy o ubytování v městském bytě na dobu kratší 30 dnů a nájemní smlouvy o nájmu městského bytu s nájemným ve výši 1000 Kč, v souvislosti s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny,

b) pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem smlouvy o ubytování a nájemní smlouvy k městskému bytu, včetně případných právních jednání vedoucích ke změně nebo ukončení těchto smluv,

c) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru správy majetku pravomoc rozhodnout o udělení souhlasu s podnájmem stávajícím nájemcům městských bytů v souvislosti s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny a pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem takových souhlasů,

dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2263/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje propachtování pozemků p. č. 2767/3 o výměře 1.367 m2, p. č. 2767/23 o výměře 692 m2, p. č. 2767/21 o výměře 836 m2, p. č. 2767/25 o výměře 755 m2 a p. č. 2767/27 o výměře 350 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za účelem zemědělského pachtu ve prospěch pana Marcela Drápala, se sídlem Dolní Paseky 1449, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 03717518, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření pachtovní smlouvy č. 40/2022/OSM mezi panem Marcelem Drápalou, IČO: 03717518, a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená pachtovní smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2264/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. N00970/19275 (agendové číslo GINIS 49/2022/OSM), pořadové číslo dodatku 6, ke „Smlouvě o poskytování služeb ONI systém č. N00970/00000(ONI/32/2009/oz11)“ z 25.9.2009, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem a společností NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 25862731 jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2265/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p.č. 2277/39, p.č. 2767/2,

p.č. 2767/52, p.č. 2774/5, p.č. 2774/34, p.č. 2790/1, p.č. 3648/1 a p.č. 3648/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6859-703169/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 28/2022/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 6151 a p.č. 1262 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6808-R355/2021ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 50/2022/OSM).

3. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 1291/19, p.č. 1291/22 a p.č. 4849/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6910-R447/2021ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu (smlouva č. 51/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2266/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4 a 7 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

- uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 3669 k.ú. Rožnov p. R. - ul. Kročákova, smlouva č. 177/2020/OSM/52 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Manželé Ing. arch. Lxxxx Bxxxxx a Vxxx Bxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městských pozemcích p. č. 3616/2 a p. č. 3616/4 v k.ú. Rožnov p. R. - ul. Palackého, smlouva č. 177/2020/OSM/53 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

3. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

- uložení zemního kabelového vedení VN s připoložením HDPE trubky pro zemní optickou síť a zemní kabelové vedení NN v městských pozemcích p. č. 74/4, p. č. 77, p. č. 1473/1, p. č. 3564/20, p. č. 3565/1, p. č. 3565/3, p. č. 3566/8, p. č. 3566/11, p. č. 3691/10, p. č. 6080/1, p. č. 6080/2, p. č. 6080/15 a p. č. 6202 k.ú. Rožnov p. R. - ul. Pivovarská, smlouva č. 220/2021/OSM v příloze č. 7 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2267/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/12 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely Ing. arch. Lxxxxxx Bxxxxxxx a Vxxxx Bxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3616/4 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Palackého). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2268/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 1040/2 o výměře cca 129 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1002/62 o výměře cca 95 m2 ve vlastnictví společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnnou smlouvu, dle důvodové zprávy, k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2269/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm uděluje:

1.souhlas vlastníka pozemku s dočasným vynětím části pozemku k plnění funkce lesa pro pozemek p.č. 2628/15 v k.ú. Dolní Bečva o výměře 8 102 m2 na dobu určitou do 31.12.2032 na základě žádosti podané Beskydským leteckým klubem, z.s., se sídlem Čeladná 264, 739 12 Čeladná, IČ 66181071 za účelem umístění "Startovací plochy Černá hora JIH pro závěsné létání (paragliding a závěsné kluzáky)" dle geometrického zaměření, které tvoří přílohu č. 5 projednávaného bodu. Rada města ukládá odboru správy majetku v souladu s tímto rozhodnutím vypracovat písemný souhlas a předložit Mgr. Kristýně Kosové místostarostce města k podpisu.

2. společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60323027, jako pachtýři na základě smlouvy o zemědělském pachtu č. 365/2015/OSM uzavřené dne 23. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské lesy s.r.o. jako pachtýřem, souhlas k podnájmu a změně způsobu využití  části pozemku p.č. 2628/15 v k.ú. Dolní Bečva o výměře 8 102 m2 vyznačené v geometrickém zaměření, které tvoří přílohu č. 5 projednávaného bodu, ve prospěch zájmového sdružení Beskydský letecký klub, z.s., se sídlem Čeladná 264, 739 12 Čeladná, IČ 66181071 a to za účelem umístění a provozování "Startovací plochy Černá hora JIH pro závěsné létání (paragliding a závěsné kluzáky)" dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku v souladu s tímto rozhodnutím vypracovat písemný souhlas propachtovatele dle čl. V bod 7. písm. a) a b) smlouvy o zemědělském pachtu č. 365/2015/OSM ze dne 23. 12. 2015 a předložit Mgr. Kristýně Kosové místostarostce města k podpisu.

3. souhlas k užití loga města Rožnov pod Radhoštěm zájmovým sdružením Beskydský letecký klub, z.s., se sídlem Čeladná 264, 739 12 Čeladná, IČ 66181071 za účelem jeho umístění na propagačních a informačních materiálech souvisejících s realizací záměru umístění a provozování "Startovací plochy Černá hora JIH pro závěsné létání (paragliding a závěsné kluzáky)".

usnesení č. 2270/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie C, zadávané dle směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby s názvem „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, Technický dozor stavebníka, manažer / koordinátor stavby“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o:

1) vyloučení uchazeče Miroslav Slezák, Nad Přehradou 2445, 73801 Frýdek-Místek, IČO 47196408 z důvodu nedodržení podmínek zadání VZ - uchazeč prokazuje požadované zkušenosti správce díla jinou osobou, což je z hlediska vedení stavby nepřípustné.

2) výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO 18188711

a schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 041/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2271/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022 na projekt „Rožnov pod Radhoštěm – Domovník-preventista“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast na projekt ve výši 20 % dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2272/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje Plán prevence kriminality Rožnov pod Radhoštěm 2022–2023 uvedený v příloze projednávaného bodu.

usnesení č. 2273/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodání GIS řešení pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm“, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. SM/14 (1/2017) - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídek a přílohách výzvy,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2274/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, volí s účinností od 25. 3. 2022 v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tyto členy dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.:

Zdeněk Třos, nar. 15. 12. 1981, trvalým pobytem Slezská 1400, Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Zdeněk Kypet, DiS., nar. 4. 4. 1983, trvalým pobytem Slezská 1142, Rožnov pod Radhoštěm

Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání zvolených členů dozorčí rady do Obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady.

usnesení č. 2275/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 4960636, volí s účinností od 25. 3. 2022 v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tyto členy dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.:

Ing. Petr Stolář, nar. 9. 7. 1987, trvalým pobytem Kramolišov 1601, Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Jaroslav Kučera, nar. 15. 6. 1947, trvalým pobytem 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Pavel Kocián, nar. 6. 1. 1955, trvalým pobytem Tyršovo nábřeží 1706, Rožnov pod Radhoštěm

Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání zvolených členů dozorčí rady do Obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady.

usnesení č. 2276/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje plán hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. na rok 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 2277/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele TV Beskyd s.r.o. o činnosti společnosti a zprávu o vztazích za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2.

usnesení č. 2278/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje:

1. 

roční účetní závěrku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, 2 a 3

2. 

rozdělení hospodářského výsledku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2021 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

usnesení č. 2279/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2021 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 25. 3. 2022.

usnesení č. 2280/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 a společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 projednala a bere na vědomí průběžnou informaci o plnění úkolu zajistit veškeré úkony nutné k realizaci převodu části společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. - střediska "zimní stadion" do společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., a to formou „odštěpení sloučením“ podle § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

usnesení č. 2281/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na služby s názvem „Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost FCC Česká republika, s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712, a schvaluje uzavření smlouvy o nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm č. 34/2022/OSM na výše uvedenou nadlimitní zákonnou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem společností FCC Česká republika, s.r.o., a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva o nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2282/124/RM/25/03/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Opravy výtluků komunikací v majetku města 2022" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26820218 a uzavření smlouvy o dílo č. 46/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 28.3.2022 15:33:12 - aktualizováno 29.3.2022 8:33:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load