Usnesení 125. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 125/2022 města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 8. 4. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 2283/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2284/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. 0082/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2285/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu v roce 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.

usnesení č. 2286/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Komisionářské smlouvě č. 0084/2020/ODKS ze dne 5. 5. 2020 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako komisionářem a Karlem Petruželou, se sídlem Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41086911 jako komitentem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek včetně jeho přílohy součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2287/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele projednala a bere na vědomí harmonogram přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v měsících červenec a srpen roku 2022 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2288/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem „Revitalizace BD Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm.“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS s. r. o., sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 28645006, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0029/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2289/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu číslo 16 o velikosti 3+1 a celkové ploše 75,40 m2, nacházející se ve 4. nadzemním podlaží budovy č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, proti R. B., a B. B., oba bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2290/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje

1. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 63 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní J. K., bytem Rožnov pod Radhoštěm

2. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 63 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní N. F., bytem Rožnov pod Radhoštěm

dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 4 a 5 a schválené smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném v příloze č. 6 a 7 jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2291/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci odboru správy majetku o využití tzv. školnických bytů v budově č. p. 1180 a budově č. p. 467 v Rožnově pod Radhoštěm uvedenou v důvodové zprávě a po projednání schvaluje vyčlenění tzv. školnických bytů v uvedených budovách z bytového fondu města a další využití těchto prostor dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2292/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na usnesení č. 2262/124/RM/25/03/2022 projednala a bere na vědomí informaci o postupu ubytování rodin uprchlíků z Ukrajiny v městských bytech dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2293/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271 a Zemědělským obchodním družstvem Rožnovsko, Vigantice č. p. 278, 756 61, IČO 47672650. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na povinných pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 648/1, p. č. 646/4 a p. č. 645 pro oprávněné pozemky p. č. 170/1, p. č. 170/5 a p. č. 649 ve vlastnictví Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko to vše v k. ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 515-17/2022 a smlouvy o zřízení služebnosti uvedené v příloze č. 3 projednávaného bodu (smlouva č. 45/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2294/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 35/1, p. č. 3564/25, p. č. 3564/75, p. č. 3616/2, p. č. 3619/1, p. č. 3619/2, p. č. 3619/3 a p. č. 3619/9 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6930-703274/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 73/2022/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 2442/84 a p. č. 2442/85 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6747-703174/2020ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 77/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2295/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm uděluje souhlas Zemědělskému obchodnímu družstvu Rožnovsko, se sídlem Vigantice čp. 278, 756 61, IČO 47672650 na základě pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu č. 252/2017/OSM uzavřené dne 7. 11. 2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a Zemědělským obchodním družstvem Rožnovsko, se sídlem Vigantice č. p. 278, 756 61, IČO 47672650 jako pachtýřem, k podnájmu a změně způsobu využití části pozemku p. č. 782/1 a p. č. 782/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 250 m2 za účelem zřízení meziskládky ornice dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku v souladu s tímto rozhodnutím vypracovat písemný souhlas propachtovatele dle čl. V bod 4. písm. a) a b) pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu č. 252/2017/OSM ze dne 7.11. 2017 a předložit Mgr. Kristýně Kosové místostarostce města k podpisu.

usnesení č. 2296/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 6354 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 7 m2ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 3 projednávaného bodu, ve prospěch společnosti RSJS72 s.r.o., se sídlem Zašová č.p. 680, 756 51 Zašová, IČO 08709581, do 31. 12. 2027 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví nájemní smlouvu k projednání radou města.

usnesení č. 2297/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníku v Dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm - část 1" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je Vojkůvka s. r. o., Dolní Bečva 336, 756 55, Dolní Bečva, IČO 27828417 a uzavření smlouvy o dílo č. 43/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2298/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm 2022" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je FCC Česká republika s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČO 45809712 a uzavření smlouvy o dílo č. 52/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2299/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možnostech vytýčení nových autobusových tras dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu za úkol podniknout kroky nezbytné k realizaci navrhovaných opatření.

usnesení č. 2300/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. na zhotovitele stavby ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města

a/ schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh (dále také "zadávací dokumentace"),

b/ jmenuje členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,

c/ ukládá vedoucímu Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené zakázky,

d/ svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2301/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 0048/2022/ORM v rámci investiční akce „Náměstí 1.máje v Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím stavebníkem, Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 76190, IČO 70891321 jako vlastníkem a Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 75661, IČO 00843474 jako příspěvkovou organizací, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2302/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stanoviště pro silniční rychloměr (skříň + sloup včetně vybavení) pro investiční akci „Měření rychlosti ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, Rožnov pod Radhoštěm“ dodavateli, kterým je společnost RAMET s.r.o., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČO 44018746, dle důvodové zprávy a předložených příloh, a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 076/2022/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto dodavatelem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2303/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 757/2022-SML, Spis: 717/3166/Fre (GINIS č. 075/2022/ORM), v rámci investiční akce „Měření rychlosti Tylovice, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00, IČO 70890013 jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2304/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 44/2021/ORM ze dne 21. 6. 2021 na projekční práce akce „Náměstí 1.máje v Rožnově pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ellement architects s. r. o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO 05274885 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2305/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Elektronická úřední deska“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost DigiDay Czech s.r.o., se sídlem 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 06078362 a uzavření kupní smlouvy č. 0016/2022/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2306/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici 5. května dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice 5. května a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

2. projednala možnost pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Hradišťko dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Hradišťko a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem.

3. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Koryčanské Paseky dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Koryčanské Paseky a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

4. projednala možnost pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Láz dle zákresů uvedených v příloze č. 4 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Láz a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem.

5. projednala možnost pojmenování 3 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Pod hrází dle zákresu uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Pod hrází a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem.

6. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Putýrky dle zákresu uvedeném v příloze č. 6 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Putýrky a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

7. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Sněžná dle zákresu uvedeném v příloze č. 7 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Sněžná a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

8. projednala možnost pojmenování 6 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Tylovice dle zákresů uvedených v příloze č. 8 - 11 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Tylovice a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem

9. projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Zemědělská dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Zemědělská a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.

usnesení č. 2307/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci pana R. S. na funkci člena Komise Paměti města Rady města Rožnov pod Radhoštěm k datu 27. 3. 2022 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu.

usnesení č. 2308/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 a společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí "Projekt rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností" v předloženém znění a přílohách projektu č. 1 až 7.

usnesení č. 2309/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0331/2017/TAJ1 ze dne 18. 12. 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností I3 Consultants s.r.o., se sídlem Praha 6, Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00, IČO 27921344 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2310/125/RM/08/04/2022

Rada města projednala předložený návrh odboru správy majetku a neschvaluje podepsání dodatku ke Smlouvě u údržbě dopravního značení na území města Rožnov pod Radhoštěm se společností NVB LINE s.r.o.

usnesení č. 2311/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 0095/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako obdarovaným a společností Mercury Star s. r. o., sídlem Bezručova 2902, IČO 62300164, jako dárcem. Schválená smlouva je součástí usnesení.

usnesení č. 2312/125/RM/08/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 0098/2022/OSK ve znění předloženém na jednání rady města dne 8. 4. 2022 (příloha č. 2) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako dárcem a panem K. K., jako obdarovaným. Schválená smlouva je součástí usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 12.4.2022 13:33:12 - aktualizováno 13.4.2022 8:01:59 | přečteno 58x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load