Usnesení 126. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 126/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 14. 4. 2022

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2313/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2314/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64123294 (dále jen "MŠ"), souhlasí dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů s převodem částky ve výši 20 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2315/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 15 000 Kč určeného na podporu polytechnického vzdělávání organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti Innovative Sensor Technology, s. r. o., sídlem Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 61945056 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2316/126/RM/14/04/2022

Rada města schvaluje aktualizaci Pokynu rady města č. P-RM/02, kterým se doporučují pravidla a kritéria, podle kterých budou postupovat ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválený pokyn je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2317/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 0100/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností NXP Seniconductors Czech Republic s.r.o., sídlem 1. máje 1009, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 27116051 jako dárcem. Schválená smlouva je součástí usnesení.

usnesení č. 2318/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 (agendové číslo 150/2017/MIS/2) ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb ze dne 27. 7. 2009 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností INISOFT s. r. o., Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 25417657 dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2319/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Mxxxxx Šxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení přípojky splašky a vody v městských pozemcích p. č. 750/1 a p. č. 837/12 k.ú. Tylovice - ul. Hrnčířská, smlouva č. 177/2020/OSM/54 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567

- přeložení plynárenského zařízení do městských pozemků p. č. 3781/4, p. č. 3781/13 a p. č. 3781/14 k.ú. Rožnov p. R. - železniční přejezd ul. Meziříčská, smlouva č. 47/2022/OSM v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2320/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/13 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem Mxxxxxxx Šxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemcích p. č. 750/1 a p. č. 837/12 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (ul. Hrnčířská).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2321/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na změnu smlouvy č. 365/2015/OSM o zemědělském pachtu ze dne 23. 12. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2019 (č. 365/2015/OSM/1) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:60323027 jako pachtýřem, spočívající ve změně výše platby pachtovného na základě navýšení pachtovného v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2022 zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 21. 12. 2021, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví dodatek č. 2 ke změně smlouvy o zemědělském pachtu k projednání radou města.

usnesení č. 2322/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikací Láz a Žerotínská v Rožnově pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO 26177005 a společnost FREKOMOS, s.r.o., Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 61942618, účastníci společnosti bez právní subjektivity podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s názvem „COLAS CZ - FREKOMOS: Oprava komunikací Láz a Žerotínská, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany“, dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o dílo č. 0055/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2323/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519" schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 101/2022/ORM na výkon autorského dozoru a spolupráci po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČTYŘSTĚN s.r.o., sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 05874033, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2324/126/RM/14/04/2022

Rada města na svém zasedání projednala Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší 2021 - 2025 ORP Rožnov pod Radhoštěm, bere jej na vědomí a zároveň doporučuje zastupitelstvu města tento dokument schválit.

usnesení č. 2325/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 4. 2022 dle předložené přílohy tohoto bodu a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2326/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti INUA s. r. o., se sídlem Na Příkopě 797, 755 01 Vsetín, IČO 25392352 o poskytnutí záštity uvedenou v předložených přílohách a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlici na akci Moravian Wallachia Classic konanou ve dnech 24. - 25. 6.2022.

usnesení č. 2327/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle důvodové zprávy a předložených příloh a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.

usnesení č. 2328/126/RM/14/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. bere na vědomí rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm paní Jarmily Mikuláškové, trvalým pobytem Habrová 2295, Rožnov pod Radhoštěm, za volební stranu Zdravý Rožnov a konstatuje, že mandát Jarmily Mikuláškové zanikl dne 14.4. 2022 a

2. osvědčuje, že novým členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Zdravý Rožnov, se dne 15.4.2022 stal první náhradník této volební strany, pan RNDr. Ivan Lukáš, nar. 7. 9. 1945, trvalým pobytem Zemědělská 572, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 14.4.2022 13:57:46 - aktualizováno 19.4.2022 13:23:28 | přečteno 50x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load