Usnesení 128. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 128/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 29. 4. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2335/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2336/128/RM/29/04/2022

Rada města bere na vědomí zprávu o možnostech provozu mobilních telefonů a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dodatek ke stávající Rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení z roku 2005 ve znění jejích pozdějších dodatků se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 dle předložené nabídky.

usnesení č. 2337/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov od Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:

1. zřizuje nové pracovní místo samostatného odborného referenta na odboru investic

2. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 183 s účinností od 1. 5.2022

to vše dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2338/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zajištěním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou CYKLOBUSU PŘEROV 2022 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2339/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje návrh sportovní komise ze dne 4. 4. 2022 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2021 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2340/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 38 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx obě bytem xxxxxxxxxxxxx v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených  příloh. Schválený dodatek č. 5 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2341/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO 25115171 jako budoucím oprávněným ze služebnosti přeložky kabelového vedení VN v městském pozemku p. č. 3624/1 k.ú. Rožnov p. R. - ul. Radhošťská a společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. , Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, 27597075, jako investorem (smlouva č. 30/2022/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2342/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 113/2022/ORM na výkon autorského dozoru a spolupráci po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČO 27755690, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu - finančnímu odboru zařadit výdaj dle této smlouvy jako mandatorní do rozpočtu roku 2023. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2343/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření webových stránek města Rožnov pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost as4u.cz, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 19/3, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 288 84 035 a uzavření smlouvy o dílo č. 0021/2022/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2344/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Platební automat“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost Kadlec - elektronika, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1335/55e, Slatina, 627 00 Brno, IČO 255 18 402, a uzavření kupní smlouvy č. 0018/2022/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2345/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší 2021 - 2025 ORP Rožnov pod Radhoštěm ve znění v předložené příloze č. 1, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2346/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 2328/126/RM/14/04/2022 ze dne 14. 4. 2022.

usnesení č. 2347/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. bere na vědomí rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm paní Jarmily Mikuláškové, trvalým pobytem xxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm, za volební stranu Zdravý Rožnov a konstatuje, že mandát Jarmily Mikuláškové zanikl dne 26. 4. 2022 a

2. osvědčuje, že novým členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Zdravý Rožnov, se dne 27. 4. 2022 stal první náhradník této volební strany, pan RNDr. Ivan Lukáš, xxxxxxxxx trvalým pobytem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2348/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní Ing. Moniky Kaličinské, se sídlem Na Potoku 570, 756 54 Zubří, IČO 07550740 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Handmade market - vyrobeno s láskou konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 14.5.2022.

usnesení č. 2349/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 5. 2022 dle předložené přílohy tohoto bodu.

usnesení č. 2350/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, volí s účinností od 29. 4. 2022 v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tyto členy dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.:

Ing. Martin Konupka, xxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxx

Ing. Jaromír Válek, xxxxxxxxxxxxxxx trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Petr Holý, xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání zvolených členů dozorčí rady do Obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady.

usnesení č. 2351/128/RM/29/04/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. s názvem "Silnice III/4867: Komunikace pro pěší Rožnov pod Radhoštěm-Tylovice, úsek 3 (3.1 a 3.2) a oprava úseku 2" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje pořadí předložených nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašské Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 465 77 238 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0031/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 3.5.2022 8:08:30 - aktualizováno 3.5.2022 10:34:48 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load