Usnesení 129. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 129/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 13. 5. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2352/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2353/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč ve prospěch neziskové organizace ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., se sídlem Voršilská 139/5, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 00537675 na úhradu registračního poplatku pro příjemce materiální pomoci z humanitární sbírky potravin pořádané Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s., sídlem Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČO 04024915. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - útvaru tajemníka zajistit poskytnutí schváleného daru dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2354/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 0119/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č.1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 a Folklórním sdružením Janošík Brno, z. s., sídlem Bulharská 2172/122, 612 00 Brno - Královo Pole, IČO 65761707 jako pořadateli dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2355/129/RM/13/05/2022

Rada města ve funkci zřizovatele v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 65/2022 Sb. souhlasí s navýšením kapacity na 124 dětí v Mateřské škole 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, na detašovaném pracovišti MŠ 1. máje 864, Rožnov p. R., dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2356/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výši ročních odměn ředitelkám a ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm a řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2357/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí se zařazením Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace na seznam určených škol dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2358/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje

1.  účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem na adrese Rožnov p. R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČO 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

2.  účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

3.  účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

4.  účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

5.  účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

6.  účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

7.  účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

8.  účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

9.  účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

10.  účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

11.  účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

12.  účetní závěrku organizace Téčko, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021

13. účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

14. mimořádnou účetní závěrku organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace se sídlem Moravská 1787, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 10872345, sestavenou ke dni 30.11.2021

usnesení č. 2359/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města schvaluje:

1. hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle aktualizované přílohy č. 2 projednávaného bodu a

2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn dle aktualizované přílohy č. 2 projednávaného bodu.

usnesení č. 2360/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání zprávy uvedené v důvodové zprávě a předložených přílohách ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit dotazníkový průzkum, jehož cílem je zjistit relevantní zájem nájemců k odkoupení bytů v budově Lesní 2330 do svého vlastnictví a předložit výsledek průzkumu radě města k dalšímu projednání.

usnesení č. 2361/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 109/2022/OSM ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společnosti ELEKTROWIN a. s., sídlem Praha 4, Michelská 300/60, 140 00, IČO 272 57 843 jako provozovatelem kolektivního systému dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2362/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem části pozemku p. č. 6354 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 4 projednávaného bodu, ve prospěch společnosti RSJS72 s. r. o., se sídlem Zašová č.p. 680, 756 51 Zašová, IČO 08709581, do 31. 12. 2027 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření nájemní smlouvy č. 078/2022/OSM mezi společností RSJS72 s. r. o. a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená nájemní smlouva je součástí usnesení.

usnesení č. 2363/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, smlouva o zřízení úplatné služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 1012/2 a p. č. 1012/20 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6887-186/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 27/2022/OSM).

2. RETIGO s. r. o, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení jednotné kanalizace v pozemcích p. č. 782/3, p. č. 782/20, p. č. 782/21, p. č. 782/34, p. č. 782/35, p. č. 782/37, p. č 782/42 a p. č. 782/43 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6933-7/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 108/2022/OSM).

3. Ing. T. F. a Ing. P. M., Ph. D. oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 2182/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6666-18/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu (smlouva č. 112/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2364/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 77 o výměře cca 13 m2, části pozemku p. č. 74/1 o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 3565/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou č. 3 projednávaného bodu, za účelem umístění trafostanice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2365/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4, 7 a 10 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 710/1 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Uhliska, smlouva č. 177/2020/OSM/56 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 753 k. ú. Tylovice - ul. Tvarůžkova, smlouva č. 177/2020/OSM/59 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

3. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 3613/28 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Bezručova, smlouva č. 177/2020/OSM/57 v příloze č. 7 projednávaného bodu.

4. KLZ SERVIS s.r.o., Chodská 556, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25355040

uložení přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 975/1 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Chodská, smlouva č. 177/2020/OSM/60 v příloze č. 10 projednávaného bodu.Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2366/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. III.", která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucí odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2367/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníků Pod Hrází v Rožnově pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Vojkůvka s. r. o., Dolní Bečva 336, 756 55, Dolní Bečva, IČO 27828417 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0097/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2368/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a předložených příloh, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a/ schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, včetně jejích příloh (dále také "zadávací dokumentace")

b/ schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

c/ jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky

d/ ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené zakázky

e/ svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2369/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120062264 (GINIS č. sml. 0118/2022/ORM) v rámci investiční akce "Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm" se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2370/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče , IČO 28659261 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 023/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení

usnesení č. 2371/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dodávce ze dne 29. 8. 2017, č. dodatku 0244/2017/ORM/1, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Enerfis s. r. o., sídlem Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00, IČO 24160202 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2372/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výstup architektonické studie k projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Koryčanské Paseky a schvaluje řešení způsobu rekonstrukce střechy ve variantě plochá střecha, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2373/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání GIS řešení pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČO 474 51 084, a uzavření smlouvy o dílo č. 0038/2022/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2374/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a přílohy tohoto bodu zřizuje s účinností od 14. 5. 2022 Osadní komisi Tylovice a jmenuje jejími členy J. M., M. S., Ing. Z. G., Ing. O. J. a L. H.. Předsedou komise jmenuje J. M..

usnesení č. 2375/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, ruší pověření doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. výkonem práva na informaci ve vztahu k této společnosti a pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o. paní Mgr. Kristýnu Kosovou dle důvodové zprávy. Rada města ukládá paní Mgr. Kristýně Kosové sledovat průběžně činnost společnosti a o zjištěných skutečnostech informovat radu města.

usnesení č. 2376/129/RM/13/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a členy dozorčí rady společnosti: Ing. P. S., Ing. J. K. a Ing. P. K., ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu, dle důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.5.2022 15:22:27 - aktualizováno 16.5.2022 15:24:13 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load