Usnesení 131. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 131/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 27. 5. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2392/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2393/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu historických vlaků „Rožnovské parní léto 2022“, č. smlouvy 0117/OSK/2022, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českými dráhami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČO 70994226 dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložených přílohách č. 1 a 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2394/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území dle předložené přílohy č. 1, a to pro tyto příspěvkové organizace:

1. Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918678,

2. Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123294,

3. Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694,

4. Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918651,

Rada města ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkovou organizací dle vzoru v předložené příloze č. 2.

usnesení č. 2395/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a P. F. K. a J. K. , obě bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2396/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v bytovém domě č. p. 1443 na ulici Moravská, dle důvodové zprávy a neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem P. K. .

usnesení č. 2397/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Ing. J. Č., trvalý pobyt Jablůnka 756 23, manžely Ing. J. Č. a M. Č. oba trvalý pobyt Jablůnka 756 23, M. S., trvalý pobyt 140 00 Praha 4, manžely Ing. F. Š. a K. Š., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, R. V., trvalý pobyt Dolní Bečva 756 55 jako povinnými a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným pro uložení vodovodního řadu v pozemcích p. č. 2494/5, p. č. 2494/52, p. č. 2544/2, p. č. 2544/3, p .č. 2544/4, p. č. 2557/1, p. č. 2563 a p. č. 2564/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu 241 m 2 dle geometrického plánu č. 6897-359/2021, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 96/2022/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2398/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 819/44 o výměře 2 m 2 nově oddělené a označené jako p. č. 819/52, části pozemku p. č. 819/7 o výměře 737 m 2 nově oddělené a označené jako p. č. 819/49 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vše odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6965-135/2022, za část pozemku p. č. 818 o výměře 301 m 2 nově oddělenou a označenou jako p. č. 818/2 dle geometrického plánu č. 6965-135/2022 a za pozemky p. č. 2354/4 o výměře 249 m 2 a p. č. 2018/3 o výměře 188 m 2 ve vlastnictví Mgr. K. Z., bytem 756 53 Vidče, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a vyznačené v přílohách č. 9, 12 a 14 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2399/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 819/7 o výměře 159 m 2 nově oddělené a označené jako p. č. 819/50 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vše odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6965-135/2022 pro obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm a uvedeného v příloze č. 9 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2400/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

- uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 1002/36 k. ú. Rožnov p. R. - ul. 1. máje, smlouva č. 177/ 2020/OSM/63 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Manželé T. H., 756 02 Huslenky a Ing. M. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 506 v k. ú. Tylovice, smlouva č. 177/2020/O SM/62 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2401/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 (ag. č. 187/2015/OSM/2) ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 187/2015/OSM ze dne 15. 6. 2015, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností ARETE, s. r. o., Masarykovo náměstí 130, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 18055346 jako nájemcem, spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 30. 6. 2027, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2402/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod lávky pro pěší u autobusové zastávky „U Kamence“ přes Veřmiřovský potok na pozemcích p. č. 3701/72, p. č. 3701/60 a p. č. 3701/59 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na situačním snímku uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu, vedené v Evidenční kartě majetku Města Rožnov pod Radhoštěm pod evidenčním číslem 2144, ve prospěch M. Š., 756 51 Zašová, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví darovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2403/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 6202 o výměře 26 m 2 a části pozemku p. č. 3565/3 o výměře 4 m 2 , vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 2 projednávaného bodu, ve prospěch Kamily Suré, 756 65 Dolní Bečva, IČO 08087610, do 31. 12. 2026 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví nájemní smlouvu k projednání radou města.

usnesení č. 2404/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření "Smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas", ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností MUNIPOLIS s. r. o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČO 29198950, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2405/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o průběhu přípravy investice "Revitalizace sídliště Koryčanské paseky - 1. etapa" dle důvodové zprávy a předložené přílohy a po projednání ukládá městskému úřadu - odboru investic zajistit úpravy studie Regenerace sídliště Koryčanské paseky v rozsahu 1. etapy tak, jak je popsáno níže a pokračovat takto v přípravě projektové dokumentace:

1. Parkoviště za domem Moravská 1442 nyní vypustit a uvádět pouze jako možnou budoucí rezervu,

2. Parkoviště za domem Oděská 1659 dispozičně upravit a zvětšit,

3. Vypustit podélný chodník severně od ulice Moravská, mezi domy 1570 a 1442,

4. Parkovací stání před domy 1568-1570 vypustit a nahradit jen místy pro krátkodobá zastavení v poloze přístupových chodníků.

usnesení č. 2406/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o přípravě investice "Revitalizace sídliště Koryčanské paseky - 1. etapa" dle důvodové zprávy a předložené přílohy a po projednání ukládá městskému architektovi ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a projektů prověřit možnost výstavby a financování patrového parkoviště na pozemku p. č. 1040/4, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, naproti krytému bazénu.

usnesení č. 2407/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s rozdělením finančních prostředků alokovaných v základní síti sociálních služeb na 2 lůžka pro Noclehárnu Rožnov tak, aby 1 lůžko bylo převedeno na rozvojový záměr Denního centra Rožnov a 1 lůžko bylo převedeno v rámci identifikátoru do Noclehárny Elim ve Vsetíně dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2408/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na investiční akci Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2409/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 6. 2022 aktualizaci č. 2 směrnice č. SM/03 Podpisový řád města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2410/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r. o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s. r. o. za rok 2021 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 27. 5. 2022.

usnesení č. 2411/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a schvaluje roční odměnu jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. za rok 2021 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 27. 5. 2022.

usnesení č. 2412/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s tím, že na mobilním dětském dopravním hřišti, vypůjčeném městem Rožnov pod Radhoštěm na dobu určitou do 31. 12. 2025 od příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15, Praha 1, IČO 70898219 na základě smlouvy o výpůjčce č. 0218/2020/DOP ze dne 21. 10. 2020, bude v roce 2022 dopravní výchova zajišťována prostřednictvím pana Ing. Václava Hronka, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, IČO 47825065, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2413/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 570-2022-16233, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 00020478 jako centrálním zadavatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako pověřujícím zadavatelem, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2414/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve smyslu ustanovení § 26 a dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), s názvem „Obnova místních komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace a jejích přílohách,

2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

3. schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky,

4. ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 ZZVZ.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2415/131/RM/27/05/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZVZ) na dodávky s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, část 06 - Vnitřní vybavení“ projednala informaci o průběhu zadávacího řízení a po projednání:

1) rozhodla o vyloučení vybraného dodavatele POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, Zlín 76001 IČO 00147389 v souladu s § 124 odst. 2 ZZVZ z účasti v řízení, protože účastník nesplnil povinnost uzavřít se zadavatelem smlouvu na předmětnou část veřejné zakázky podle § 124 odst. 1 ZZVZ

2) svěřuje starostovi města pravomoc rozhodnout o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ v případě, že v zadávacím řízení zanikne vybranému dodavateli po jeho vyloučení účast,

dle důvodové zprávy a předložených příloh.

 Mgr. Kristýna Kosová         Ing. Jiří Pavlica

 místostarostka                        starosta

_________

Formát čísla usnesení : Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 30.5.2022 13:52:47 - aktualizováno 30.5.2022 14:09:49 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load