Usnesení 133. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 133/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 10. 6. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2419/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2420/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování technické podpory pro programové vybavení KS mzdy Profi č. 000146/2007/OMIS/STP ze dne 7. 12. 2008 (agendové číslo dodatku 0143/2019/MIS/3) ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KS - program, spol. s r.o., se sídlem Rokytnice 153, 755 01 Vsetín, IČO 43963617 jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2421/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výsledky hodnotící komise a rozhodla o zrušení veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele „Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm IV“ dle důvodové zprávy a předložených příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2422/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje:

a) mimořádnou odměnu a

b) úkoly pro následující období

řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu Odboru školství a kultury o tomto ředitele příspěvkové organizace informovat.

usnesení č. 2423/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Téčka, příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1000, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2424/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 0120/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vypůjčitelem a Sdružením Mikroregionu Rožnovsko, sídlem Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642 jako půjčitelem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva i její příloha je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2425/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu pod čísly 1, 3, 4,6, 7 a 8 a ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci.

usnesení č. 2426/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49562878 ve výši 91 200 Kč na projekt Mimořádný příspěvek na zvýšenou cenu energií dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2427/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku ASIA-GYM-SPORT z. s. se sídlem Žerotínská 2652, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26663660 ve výši 20 000 Kč na projekt SPIRIT OF BUDO - VI. dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2428/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. 2/2006/OSM/DIL (agendové číslo 4/2015/OSM/4) ze dne 31. 1. 2006 na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností FCC Česká republika, s. r. o., sídlo Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2429/133/RM/10/06/2022

Rada města projednala a bere na vědomí žádost společnosti Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144 a informace související s provozováním noclehárny a nízkoprahového denního centra. Noclehárna a nízkoprahové denní centrum je provozováno v prostorech budovy č. p. 1027 na ulici Čechova společnosti Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144 na základě Smlouvy o nájmu č. 351/2016/OSM uzavřené dne 23.12.2016 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 uvedené v příloze č. 1 tohoto podání (dále jen " Nájemní smlouva").

Rada města souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2027.  Rada města Rožnov pod Radhoštěm, bere na vědomí, že vyhlášení záměru na prodloužení Smlouvy o nájmu jejíž předmětem je pronájem části prostor nacházející se v 3. nadzemním podlaží (3.NP) budovy č. p. 1027 na ulici Čechova v Rožnově pod Radhoštěm o výměře 174,13m2 a přístupového schodiště vedoucího od hlavního vchodu budovy č. p. 1027 k pronajímaným prostorám vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch společnosti Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144 bude majetkoprávním oddělením předloženo k projednání a schválení radě města až na základě výsledku projednání změny v systému sociálních služeb Zlínského kraje dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2430/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/14 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely H. J. a Mgr. J. J., oba trvalý pobyt 744 01 Trojanovice jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2799/2 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Pod Chlacholovem).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2431/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4, 7, 12, 15, 18 a 21 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. B. T., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3637/1 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Láz, smlouva č. 177/2020/OSM/61 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503461

- uložení alkalicko-kyselé kanalizace, přípojky potrubí, přípojky užitkové vody, splaškové a dešťové kanalizace v městském pozemku p. č. 1040/5 k. ú. Rožnov p. R. (Průmyslový areál), smlouva č. 177/2020/OSM/58 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

3. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234

- uložení kabelizace pro zabezpečovací zařízení přejezdu a elektrické přípojky v městských pozemcích p. č. 1032/21, p. č. 3728/39, p. č. 3779/1, p. č. 3780/4, p. č. 3781/4 a p. č. 3781/12 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Meziříčská), smlouva č. 44/2022/OSM v příloze č. 7 projednávaného bodu.

4. D. H., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace a vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Sluneční, smlouva č. 177/2020/OSM/65 v příloze č. 12 projednávaného bodu.

5. RNDr. J. C., trvalý pobyt Luční 2723, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 690/2 v k. ú. Tylovice - ul. Luční, smlouva č. 177/2020/OSM/66 v příloze č. 15 projednávaného bodu.

6. Manželé Ing. R. S. a Ing. L. S., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Láz, smlouva č. 177/2020/OSM/64 v příloze č. 18 projednávaného bodu.

7. K. Š., trvalý pobyt 738 01 Frýdek-Místek

- uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov p. R. - ul. Kramolišov, smlouva č. 177/2020/OSM/3 v příloze č. 21 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2432/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu a rozvoji území v lokalitě "Balkán" č. 293/2020/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem paní K. Š., trvalý pobyt 738 01 Frýdek-Místek, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Jedná se o stavbu dočasného sjezdu na pozemku ve vlastnictví města p. č. 3721/13 pro připojení pozemku p. č. 249/10 s novostavbou rodinného domu, vše v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Kramolišov) ke krajské silnici 3. třídy.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2433/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro společné stavební řízení v rámci akce „Propojovací cyklotrasa od kruhového objezdu na ulici 5.května ke křižovatce Nádražní - Pivovarská v Rožnově pod Radhoštěm - fáze II. (od křiž. u Janíků po ul. 1.máje)", ve znění uvedeném v příloze č. 3 a č. 4 projednávaného bodu, se společností CityTraffic, s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha 4, IČO 46345761, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2434/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Protipovodňová opatření pro město Rožnov pod Radhoštěm - VIS a LVS“, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh a podmínky zadávacího řízení,

2. jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka,

3. jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude poslána výzva k podání nabídky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru investic rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu, jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2435/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm na svém zasedání projednala a vzala na vědomí informaci o schválení dotace ze strany Regionu Bílé Karpaty pro realizaci malého projektu s názvem "Revitalizácia náučného chodníka v Rožnove pod Radhoštěm", kód projektu: CZ/FMP/6c/11/122, v rámci Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV dle důvodové zprávy a předložených příloh a doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci a financování tohoto malého projektu a uzavření Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 projednávaného bodu.

usnesení č. 2436/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu "Rožnovská seniorská karta":

1. schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci "Rožnovská seniorská karta", č. smlouvy 0127/2022/ODSR, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu,

2. schvaluje poskytovatele slev a produktů včetně rozsahu poskytovaných výhod na období 07/2022 – 06/2023 dle důvodové zprávy,

3. schvaluje pro držitele „Rožnovské seniorské karty“ po jejím předložení v období 07/2022 – 06/2023 jeden vstup na Jurkovičovu rozhlednu zdarma,

4. ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ připravit s jednotlivými poskytovateli slev a produktů uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení smlouvy o spolupráci podle schválené vzorové smlouvy č. 0127/2022/ODSR a starostovi města Ing. Jiřímu Pavlicovi tyto smlouvy podepsat.

usnesení č. 2437/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.5. 2022 dle předložené přílohy tohoto bodu.

usnesení č. 2438/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 5. 2022 dle předložené přílohy tohoto bodu a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2439/133/RM/10/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 po projednání:

1. volí s účinností od 10. 6. 2022, v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pana Bc. V. T.,  757 01 Valašské Meziříčí, jednatelem společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., dle důvodové zprávy

2. schvaluje, v souladu s § 190 odst. 2 písm. p) a § 59 odst. 2 ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a Bc. V. T. ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a změn uvedených v zápise z dnešního jednání rady města

3. ukládá novému jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání výše uvedené změny v osobě jednatele do obchodního rejstříku.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 13.6.2022 16:13:38 - aktualizováno 13.6.2022 16:15:47 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load