Usnesení 135. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 135/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 20. 6. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2444/135/RM/20/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2445/135/RM/20/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků na stavební práce s názvem „ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně“ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a

1) vylučuje v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z jednacího řízení bez uveřejnění na stavební práce ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně dodavatele Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO 253 01 144, Bartošova 5532, 760 01 Zlín, jehož nabídka nesplňuje zadávací podmínky

2) rozhodla v souladu s § 122 zákona, ve věci veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na stavební práce ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně vybrat k uzavření smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení E.P.I., s.r.o., IČO 496 10 163, Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Nabídková cena vybraného dodavatele činí bez DPH 12 137 908,88 Kč.

3) ukládá odboru investic, aby zajistil prostřednictvím pověřené osoby RECTE.CZ, s.r.o. v souladu s § 122 odst. 3 zákona odeslání výzvy vybranému dodavateli k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a následně oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům předmětného zadávacího řízení, a to ve lhůtě a s náležitostmi stanovenými zákonem.

4) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 072/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, po schválení příslušných rozpočtových opatření zastupitelstvem města a v případě, že vybraný dodavatel splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 20.6.2022 16:50:34 - aktualizováno 20.6.2022 16:52:03 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load