Usnesení 136. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 136/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 24. 6. 2022

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2446/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2447/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

1. uzavření Smlouvy o poskytování služeb eIDAS, agendové číslo 0035/2022/MIS, ve znění v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu, jejímž předmětem je zajištění kvalifikovaných elektronických pečetí, včetně kvalifikovaných elektronických časových razítek a kvalifikovaného ověření platnosti elektronických pečetí a časových razítek, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Software602 a.s., IČO: 630 78 236, se sídlem Hornokrčská 703/15, 140 21 Praha 4 jako poskytovatelem a

2. udělení písemného Souhlasu s umístěním soukromého klíče do HSM pro poskytování služby vzdáleného pečetění, agendové číslo 0037/2022/MIS, ve znění v předložené příloze č. 2 projednávaného bodu,

dle důvodové zprávy. Schválená smlouva a písemný souhlas jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2448/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Dodatku č. 20 k Rámcové smlouvě č. 21541871 ze dne 5. 12. 2005 (agendové číslo dodatku 0149/2022/MIS) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Chodov, IČO 64949681 s dobou trvání 36 měsíců, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2449/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Rámcové smlouvy T-Mobile Benefit číslo 40210751022 (agendové číslo 0136/2022/MIS) ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Chodov, IČO 64949681 dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2450/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v rámci které:

1.  zřizuje nové oddělení informatiky v útvaru tajemníka a nové pracovní místo vedoucího oddělení informatiky

2.  ruší stávající 1 pracovní místo informatik - výpočetní technika v útvaru tajemníka

3. zařazuje stávající 3 pracovní místa informatik - výpočetní technika do nového oddělení informatiky v útvaru tajemníka

4. zřizuje 1 nové pracovní místo samostatného odborného referenta v odboru kanceláře starosty

5. zřizuje 1 nové pracovní místo samostatného odborného referenta v odboru životního prostředí a výstavby

6. zřizuje 1 nové pracovní místo samostatného odborného referenta v sociálním odboru

7. zřizuje 1 nové pracovní místo psychologa pro mateřské školy v oddělení školství a sportu v odboru školství a kultury

8. prodlužuje platnost stávajícího pracovního místa odborného referenta v oddělení územního plánování v odboru strategického rozvoje a projektů z doby určité na dobu neurčitou

9. ruší oddělení kontrolně-správní v odboru Obecní živnostenský úřad včetně pracovního místa vedoucího oddělení kontrolně-správní

10. zřizuje 1 nové pracovní místo samostatného odborného referenta v odboru Obecní živnostenský úřad

11. přeřazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta ze zrušenéhooddělení kontrolně-správní v odboru Obecní živnostenský úřad přímo do odboru Obecní živnostenský úřad

12. přeřazuje stávající pracovní místo vytvořené v rámci projektu "Kontaktní úřad" z odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy do odboru strategického rozvoje a projektů

13. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 187

to vše s účinností od 1. 9. 2022, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2451/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace číslo D/1295/2022/KH, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320, jako poskytovatelem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace do výše 96.000 Kč, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2452/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 0155/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Téčkem, příspěvkovou organizací, sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako vypůjčitelem. Schválená smlouva i její příloha je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2453/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dohody o zrušení smlouvy o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster č. 0193/2018/ODKS ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako provozovatelem a společností Ticketmaster Česká republika, a. s., sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60192577 dle důvodové zprávy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2454/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 28. - 30. června 2022 na Základní škole 5. května, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 60990384 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2455/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 60990384 o rozpočtové opatření ve výši 68.816,- Kč na nákup sportovního nářadí dle důvodové zprávy a předložené přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a kultury MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

usnesení č. 2456/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 90/2019/OSM ze dne 20. 8. 2019 o provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Ing. Janem Pancem, sídlo Kulturní 1775, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 62313932 jako provozovatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2457/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2736325772 ze dne 26. 7. 2021 (agendové č. 0151/2021/OSM/1) ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pojistníkem a společností UNIQA pojišťovna, a. s., sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO 49240480 jako pojistitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2458/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem části pozemku p. č. 6202 o výměře 26 m2 a části pozemku p. č. 3565/3 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 2 projednávaného bodu, ve prospěch Kamily Suré, 756 65 Dolní Bečva, IČO 08087610, do 31. 12. 2026 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření nájemní smlouvy č. 139/2022/OSM mezi Kamilou Surou, 756 65 Dolní Bečva, IČO 08087610 a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2459/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu s panem P. Č., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 903/15 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Bučiska (smlouva č. 177/2020/OSM/67).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2460/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a manžely K. J. a J. J., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníky oprávněných pozemků pro zřízení úplatné služebnosti uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku p. č. 214/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5630-105/2014 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 148/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2461/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti užívání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271 jako oprávněným a manžely Ing. D. S. a Ing. K. S., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako povinnými ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 145/2022/OSM), pro zřízení služebnosti užívání části pozemku p. č. 838/47 v k. ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1387-96/2022 za účelem umístění výsadby veřejné zeleně, dle důvodové zprávy.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2462/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 56/2006/OSM/DIL (agendové číslo 0021/2018/OSM/1) ze dne 10. 5. 2006 „Smlouva o dílo -údržba zeleně ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část 2“ ve znění uvedeném v příloze projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Ing. Jaroslavem Míčkem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48413950 jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek smlouvy je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2463/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu "Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 1“ projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení akce "Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 1“ (GINIS č. 0124/2022/ORM) se společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2464/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu "Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3“ projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení akce "Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3“ (GINIS č. 0125/2022/ORM) se společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2465/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou na základě usnesení č. 2368/129/RM/13/05/2022 a rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a předložených příloh, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, včetně jejích příloh (dále také "zadávací dokumentace") b/ schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace c/ jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky d/ ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené zakázky e/ svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky. Zadávací dokumentace, seznam vyzvaných uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení. 

usnesení č. 2466/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výrobě a odbavení televizního zpravodajství uzavřené dne 19. 8. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TV Beskyd s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334 jako dodavatelem, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 usnesení č. 2467/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o vydávání, tisku, distribuci měsíčníku Spektrum Rožnovska uzavřené dne 27. 9. 2016 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TV Beskyd s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2468/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a společností CENDIS, s. p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 00311391 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2469/136/RM/24/06/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí:

1. s prodejem části pozemku parc. č. 535/2 o výměre 309 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené jako pozemek parc. č. 535/3 dle geometrického plánu č. 1373-8/2022 uvedeného v příloze č. 2 projednávaného bodu, ve vlastnictví společnosti Městské lesy Rožnov, s. r. o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, do podílového spoluvlastnictví Ing. J. J., 160 00 Praha 6, Mgr. J. K., 708 00 Ostrava, JUDr. E. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a MUDr. B. Č. S. 140 00 Praha 4, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a

2. s uzavřením kupní smlouvy a dohody o zániku věcného břemene mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 jako prodávajícím a povinným z věcného břemene a Ing. J. J., 160 00 Praha 6, Mgr. J. K., 708 00 Ostrava, JUDr. E. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a MUDr. B. Č. S., 140 00 Praha 4 jako kupujícími a oprávněnými z věcného břemene, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

Starosta

Vytvořeno 27.6.2022 12:38:45 - aktualizováno 27.6.2022 12:40:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load